Jonathan (zoon van Saul)

Uit Christipedia

Jonathan (= door Jahweh gegeven) was de oudste zoon van koning Saul van Israël. Hij werd de boezemvriend van David. Over zijn leven valt te lezen in 1 Samuël.

Over de naam Jonathan en andere mannen die zo heten, zie artikel Jonathan.

Jonathan was de oudste zoon van koning Saul en Ahinoam. Zijn broers waren Malchi-Sua en Abinadab, en zijn zussen Merab en Michal.

Geslachtslijn
KisAhimaäz
 
 
 
 
 
Aja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saul
 
Ahinoam
 
?
 
Rizpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JonathanIsbosethArmoni
 
 
 
 
Malchi-Sua
 
 
 
 
 
Mefiboseth
 
 
 
 
Abinadab
 
 
 
 
Merab
 
Adriël
 
 
 
 
 
Michal
 
David
 
Paltiël
 
 

Jonathan werd door zijn heldendaden en innige vriendschap voor David beroemd.

Jonathan schenkt zijn zwaard aan David. 1Sa 18:4 Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.

Zijn heldendaden. Een eerste zorg van Saul, toen hij tot koning verheven werd, was de verdrijving van de Filistijnen uit zijn rijk, aan wie de Israëlieten zelfs schatplichtig waren geworden. Nadat Jonathan waarschijnlijk reeds in de ontzetting van Jabes in Gilead bewijzen van zijn dapperheid gegeven had, werd zijn naam vooral in de strijd tegen de Filistijnen beroemd. Alleen door zijn wapendrager vergezeld tastte hij een vijandelijke post aan, met het gelukkig gevolg, dat hij de bezetting afmaakte en zodanige schrik in het leger verwekte, dat het Saul niet moeilijk viel een algemene vlucht van de vijand te bewerken. Dankbaar erkende het volk de belangrijke dienst van de koningszoon, en greep weldra de gelegenheid graag aan, welke zich voordeed, om deze dankbaarheid te tonen. Onwetend had de jongemannen een koninklijk bevel, dat met bedreiging van doodstraf op overtreding uitgevaardigd was, te midden van de strijd geschonden; slechts aan de tussenkomst en de voorbede van het volk had hij het leven te danken. Ofschoon zijn verdere wapenfeiten ons niet bericht worden, twijfelen wij niet, of zij zijn nog velen geweest.

Vriendschap met David. Niet minder is Jonathan door het vriendschapsverbond vermaard, dat hij met David sloot en slechts door zijn dood werd verbroken. De bewondering, welke hij reeds na de val van de reus Goliath voor David toonde, verminderde niet toen zijn eigen roem van lieverlee door die van zijn vriend overtroffen werd. Evenmin werd zijn vriendschappelijke gezindheid geschokt, toen hij de overtuiging verkreeg, dat hijzelf om David's wil van de troonsopvolging verstoken zou blijven. Hij kon niet besluiten om de vriend, wiens liefde ook hem machtiger was dan liefde van vrouwen, te vergeten, omdat zijn vader Saul een hopeloze strijd tegen David verkoos te strijden. Ofschoon zijn toestand tussen vader en vriend allermoeilijkst was, handelde Jonathan altijd eerlijk en rechtschapen.

Zoon. Jonathan had een zoon Mefiboseth.

Geslachtslijn
KisAhimaäz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saul
 
Ahinoam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mefiboseth
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michah

Zijn dood en begrafenis. Jonathan stierf op het veld der eer de dood der helden, in een slag tegen de Filistijnen. Hierbij kwamen ook zijn vader Saul en zijn broers Abinadab en Malchisua om het leven. Jonathan liet slechts één zoon na, Mephiboseth genaamd. Zijn lijk werd door de burgers van Jabes van de muur te Bethsean afgenomen en begraven; later bracht David het over naar het graf van Kis, de vader van Saul.

David schreef een klaagzang over de omgekomen Saul en Jonathan, welke aangaande Jonathan de volgende fragmenten bevat:

2Sa 1:22 Zonder bloed van gesneuvelden, zonder vet van helden week de boog van Jonathan niet terug; ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug. 2Sa 1:23 Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden, waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. (...) 2Sa 1:25 Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd! Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten! 2Sa 1:26 Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan! Je was mij zeer lief; je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. (HSV)

Jonathans nagedachtenis is door alle eeuwen in ere gehouden.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jonathan' is verwerkt.