Karmel

Uit Christipedia

Karmel is in de Bijbel een naam van een bekend gebergte en bekende berg in Israël en van een stad in Juda. Het gebergte is bekend uit de geschiedenis van Elia en de Baälspriesters.

Het woord Karmel betekent in het Hebreeuws letterlijk ‘Gods wijngaard’.

Het gebergte Karmel

Het Karmelgebergte is een gebergte in het noordwesten van Israël, gelegen tussen Haifa en Samaria. Het gebergte is 39 km lang en 8 km breed. Het heeft een hoogte van circa 500 meter; het hoogste punt is 524 meter[1]. De Karmelberg is het noordelijkste gedeelte van dat gebergte. De Karmel is een gebergte dat evenals het Gilboagebergte een uitloper is van het gebergte van Efraïm. 

Karmelgebergte in de verte
Ligging van de Karmel in vakken A2-B2

Majestueus en opvallend rijst het gebergte op uit het vlakke landschap tussen de zee en de vlakte van Jizreël[2]. De Karmel is door een keten van bosrijke heuvels met het Gilboagebergte verbonden. Het scheidde Aser ten zuiden van Issaschar. Met zijn glooiing eindigt de Karmel in de Middellandse zee. 

In het Hooglied van de koning Salomo vergelijkt de bruidegom het hoofd van zijn vriendin met de Karmel.

Hoo 7:5  Uw hoofd op u is als Karmel, en de haarlokken van uw hoofd als purper; de koning is als gebonden op de galerijen. (CP)

Haar hoofd is zo mooi en majestueus, haar gehele gestalte beheersend als de gehele omliggende landstreek aan zijn voet beheersende berg Karmel[3]. Zoals de berg Karmel met bossen beplant was, en daardoor een mooi gezicht gaf, zo ook komt de schrijver van het hoofd, op de haarlokken, die het hoofd bedekken, om daarmee aan te duiden de schoonheid van de bruid in zijn ogen.

De Karmel was rijk aan weiden en bossen. Beneden is de Karmel met laurier- en olijfbomen, van boven met dennen en eiken begroeid, en rijk getooid met allerlei heerlijke bloemen.

Uit een bede van de profeet Micha: 

Mic 7:14 Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom, die alleen [in] een woud woont, te midden van Karmel. Laat hen weiden [in] Basan en Gilead, als in de dagen van oude tijden af. [HSV, aangepast: 'een vruchtbaar land' vervangen door 'Karmel'][4] 

In deze bede op het eind van Micha's geschrift is Israël een afgezonderd volk dat veilig woont te midden van overvloed.

De grote weg die van Egypte over Gaza naar Damascus voerde, boog zich over die heuvelenrei heen oostwaarts naar de vlakte van Jizreël. De heuvels en de Karmel vormen de waterscheiding tussen de Kison en de kleine kuststromen, die ten zuiden van de Karmel zich in de Middellandse zee uitstorten.

Het was op deze beroemde berg, dat de Baälspriesters vruchteloos offerden, maar Elia's offer door het vuur van God verteerd werd, dat hij de kleine wolk uit de zee zag opkomen en dat de Sunamietische vrouw tot Elisa kwam.

Holen en grotten zijn er buitengewoon veel in de Karmel, vooral aan de westkant, naar men zegt meer dan duizend; in vroegere tijd moeten zij door monniken bewoond zijn geweest. Vensters en slaapplaatsen zijn in de rotswand uitgehouwen. Er is nog een grot, die zich door haar bijzondere grootte onderscheidt, daar zij 20 schreden lang, en meer dan 15 schreden hoog en breed is. In haar moet Elia gewoond hebben.

De Karmel biedt verschillde uitzichten. Wanneer men op zijn top staat, ziet men ten noorden, vlak aan de voet van de berg, de Kison zich uitstorten in de golf van Akko, over deze heen de stad Akko zelf, en verder op, in de richting van Tyrus, de Tyrische bergen als een ladder met grote trappen uit het strand van de zee oprijzen; ten zuiden vertonen zich aan de zeekust de puinhopen van Dor, en dieper landwaarts in, ten noordoosten, de berg Hermon. Ten Westen heeft men het gezicht op de onmetelijke oceaan, aan welks oever de Karmel zich als een wachttoren verheft.

Vanaf het hoogste punt van de berg Karmel uitzicht op de vlakte van Jisreël en op de plaats Jokneam met een tel (ruïneheuvel), de kale bult in het midden van de foto.

Naar deze berg heten de Karmelieter bedelmonniken in de Roomskatholieke kerk.

De stad Karmel

Is een stad van Juda, waar Nabal zijn schaapsstallen had, en Saul, na de oorlog tegen de Amalekieten, een gedenkteken der overwinning plaatste. Zij lag drie uren zuidwaarts gaans van Hebron.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Karmel' is op 7 juli 2014 verwerkt.

Karmelgebergte, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt.

Voetnoten

  1. Het Engelse Wikipedia-artikel zegt 525,4 meter, het nederlandse artikel geeft 546 meter op. Geraadpleegd 16 aug. 2019.
  2. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Hoogl. 7:5
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hooglied 7:5
  4. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Micha 7:14, vertaalt het Hebreeuwse 'Betook Karmel' liever door 'in het midden van Karmel'. Gilead en Basan zijn eveneens vruchtbare streken. De Naardense vertaling heeft eveneens 'Karmel'.