Lystra

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Lystre)

Lystra of Lystre was een stad in het Klein-Aziatisch landschap Lycaonië, niet ver van Derbe en Ikonium. Hier verkondigde de apostel Paulus al op zijn eerste zendingsreis het Evangelie. Ook tijdens zijn tweede zendingsreis deed hij Lystra aan, en leerde er Timotheüs kennen, die hem zou vergezellen.

Ligging van Lystra tussen Iconium en Derbe

In de stad Lystra genas de apostel Paulus een kreupele man. De omstanders meenden daarop dat Paulus en Barnabas goden waren. Barnabas noemden zij Zeus en Paulus Hermes. Voor de stad Lystra was een tempel van Zeus. De priester van Zeus wilde met de menigten offeren aan de vreemdelingen. 

Hnd 14:11 En toen de menigten zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem in Lycaonisch en zeiden: De goden zijn aan mensen gelijk geworden en tot ons neergedaald. Hnd 14:12 En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. Hnd 14:13 En de priester van de tempel van Zeus, die voor de stad was, bracht stieren en kransen aan de voorpoorten en wilde met de menigten offeren. Hnd 14:14 Toen echter de apostelen Barnabas en Paulus dit hoorden, scheurden zij hun kleren, sprongen naar voren tussen de menigte Hnd 14:15 en schreeuwden aldus: Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen van gelijke natuur als u en verkondigen u dat u zich van deze nietige goden moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is, heeft gemaakt. (TELOS)

Volgens een oud verhaal waren Zeus en Hermes al eens eerder in menselijke gestalte in Lystra geweest - en afgewezen, wat ongeluk over de stad gebracht had. Nu wilden zij Zeus en Hermes aannemen. Paulus en Barnabas weerhielden ternauwernood de menigten ervan hun te offeren (Hand. 14:18).

'St. Paulus en St. Barnabas in Lystra', schilderij van Willem de Poorter, 1638. Paulus, in het midden staand, houdt afwerend zijn hand op naar de priester van Zeus. Barnabas ziet naar de hemel.

Door de tegenstand van de Joden moesten Paulus en Barnabas spoedig vertrekken. Evenwel ontstond daar door hun dienst een christelijke gemeente.

Toen Paulus op zijn tweede reis Lystra andermaal bezocht, trof hij er Timotheüs aan.

In zijn laatste, ons in het Nieuwe Testament bewaard gebleven brief aan Timotheüs, schreef de apostel:

2Ti 3:11 mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochie, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered. (TELOS)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Lystre' is op 20 feb. 2015 verwerkt.