Melchizedek

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 2 mei 2018 om 21:20
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Melchizedek (= "mijn koning is gerechtigheid") (ook gespeld Melchisedek) was 'koning van Salem, priester van God de Allerhoogste' (Hebr. 7:1). Hij is een oudtestamentische voorafbeelding van de priesterkoning en rechtvaardige vredevorst Jezus Christus, van wiens regering de heilige plaats Jeruzalem het middelpunt zal zijn. 

Naam. Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’ (Hebr. 7:2), letterlijk "mijn koning is gerechtigheid". Daar de plaatsnaam ‘Salem’ ‘vrede’ betekent, is hij tevens ‘koning van de vrede’ (Hebr 7:2).

'Tijdloos'. In de Bijbel worden van Melchizedek noch zijn voorgeslacht noch zijn eventueel nageslacht noch zijn geboortejaar noch zijn sterfjaar vermeld (vgl. Hebr. 7:3).

"God de Allerhoogste". Melchizedek is, na de schrijver van Genesis zelf, de eerste in de Bijbel die God de "Allerhoogste" noemt. Over dit begrip, zie God. De schrijver van de Hebreeënbrief noemt hem "priester van God de Allerhoogste".

Priesterkoning Melchizedek zegent Abraham, die hem een tiende van de buit schenkt.

Zegende Abraham. Hij ging Abraham, die terugkwam van het verslaan van de koningen, tegemoet en zegende hem (Hebr. 7:1, 6). Daarop schonk Abraham hem een tiende van de buit.

Heb 7:1 Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van God de Allerhoogste, die Abraham tegemoet ging toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde, en hem zegende, Heb 7:2 aan wie ook Abraham een tiende van alles gaf, is in de eerste plaats naar de uitleg van zijn naam: koning van de gerechtigheid, en vervolgens ook: koning van Salem, dat is koning van de vrede, Heb 7:3 en terwijl hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven is, maar op de Zoon van God lijkt, blijft hij priester voor altijd. Heb 7:4 Aanschouwt nu hoe groot deze was, aan wie zelfs de aartsvader Abraham een tiende van de buit gaf. (TELOS)

Zijn priesterschap

Melchizedek was een priester. Hij was geen hogepriester, want een hogepriester onderstelt andere priesters, waarvan hij de overste is.

Het priesterschap van Melchizedek was van andere orde dan dat van de Levietische priesters in Isräel.

 • Melchizedek was geen Hebreeër, laat staan een nakomeling van Levi of een zoon van Aäron.
 • Melchizedek was als priester niet voor een bepaalde tijd, maar priester voor altijd (Hebr. 7:3), zonder voorganger of opvolger. Als priester was hij meerder dan een Levietische priester, die het slechts voor een bepaalde tijd was.
 • Bovendien was Melchizedek een koning. Onder het oude verbond was geen koning een priester en geen priester een koning. Melchizedek was een priester-koning.

Type van Christus

In verschillende opzichten is Melchizedek een type, een voorafschaduwing, van Christus (vgl. Hebr. 7:15):

 • zijn bestaan: Melchizedek is “zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven” (Hebr. 7:3). Daarin lijkt hij op de eeuwige Zoon van God (Hebr. 7:3). 
 • zijn afstamming: niet uit Levi, ofschoon een priester
 • zijn koningschap: Melchizedek was "in de eerste plaats naar de uitleg [van zijn naam]: koning van de gerechtigheid" (Hebr. 7:2). Jezus Christus zal een rechtvaardige Heerser zijn. "Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde." (Jer. 23:5)
 • zijn priesterschap (Hebr. 6:20): niet-Levietisch, blijvend, meerder dan het Levietische.
 • zijn grootheid: Hij (de meerdere) zegende Abraham (de mindere) en Abraham gaf hem tienden (Hebr. 7:4, 7) en door Abraham ook Levi (Hebr. 7:9)
 • zijn zetel: Salem. Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat Salem, waarvan Melchizedek koning was, het latere Jeruzalem is. De Heer Jezus zal over de aarde regeren, met Jeruzalem, 'de stad van de grote Koning', als middelpunt. "Salem" betekent "vrede". Melchizedek wordt eerst genoemd "koning van de gerechtigheid" en daarna "koning van de vrede" (Hebr. 7:2). Door de (eerste) gerechtigheid van Christus is daarna vrede met God, vrede in het duizendjarig vrederijk mogelijk en vrede in het hart mogelijk. 
 • zijn zegening: Melchizedek zegende "hem die de beloften had" (Hebr. 7:6), dat is Abraham. De Heer Jezus zal het nageslacht van Abraham, het overblijfsel van Jacob,  zegenen en het maken tot een zegen onder de heidenen (Zac. 8:13). 
 • zijn ontvangen tiende: de geschenken van de volken zullen te Jeruzalem worden gebracht

Jezus Christus is voor altijd priester geworden, naar de orde van Melchizedek.

Ps 110:4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek. (SV)

Heb 6:20 waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, naar de orde van Melchizedek hogepriester geworden tot in eeuwigheid. (TELOS)

Misschien mag de letterlijke betekenis van "Melchizedek", namelijk "mijn koning is gerechtigheid", genomen worden als een erkenning en belijdenis, dat de hoogste koning, de koning der koningen, Jezus de ware koning der gerechtigheid is.

Geen verschijning van Christus

Een misvatting is dat Melchizedek een verschijning van de Zoon van God is. Hij is geen verschijning van Gods Zoon, maar een type, een voorafbeelding. De Heer Jezus is nimmer in een aards vóórbestaan koning van Salem geweest.

Meer informatie

Kris Tavernier, Melchisedek, de koning-priester, artikel op OudeSporen.nl, 2008. Pagina's: 4.