Michal

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Michol)

Michal ('Wie is gelijk God?'), Mikal of Michol was de jongste dochter van koning Saul en de zus van Jonathan. Zij had David lief, 1 Sam. 18:20, 28, waarop haar vader haar aan David tot vrouw schonk.

Het strongnummer is 04324. De Hebreeuwse naam is מיכל, Miykal, en betekent "wie is gelijk God?" De eigennaam komt 18x voor in het Oude Testament.

Michal was de jongste dochter van Saul, de zus van Merab, 1 Sam. 14:9. Haar moeder was Ahinoam.

Geslachtslijn
KisAhimaäz
 
 
 
 
 
Aja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saul
 
Ahinoam
 
?
 
Rizpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JonathanIsbosethArmoni
 
 
 
 
Malchi-Sua
 
 
 
 
 
Mefiboseth
 
 
 
 
Abinadab
 
 
 
 
Merab
 
Adriël
 
 
 
 
 
Michal
 
David
 
Paltiël
 
 

Haar vader Saul schonk haar aan David tot vrouw. Hiervoor moest David als bruidsprijs honderd Filistijnse voorhuiden geven, wat hij deed.

Later redde zij haar man David, toen Saul hem gevangen wilde nemen. Daarop werd zij, op bevel van de koning, alsof zij weduwe was, de vrouw van Paltiël, de zoon van Lais (2 Sam. 3:15).

Mannen van Michal
 
 
 
 
Saul
 
Lais
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David
 
Michal
 
Paltiël
 
 
Michal kijkend naar David uit een venster. Geschilderd circa 1896–1902 door James Tissot.

Toen David na de dood van Saul de heerschappij verkregen had, ontbood hij haar weer tot zich (2 Sam. 3:13v). Zij gehoorzaamde, ofschoon tot groot leedwezen van Paltiël.

Haar verontwaardiging over het gedrag van David bij het inhalen der ark (2 Sam. 6: 20; 1 Kron 15:29), berokkende haar onaangename gevolgen.
1Kr 15:29 Het geschiedde nu, toen de ark des verbonds des HEEREN tot aan de stad Davids gekomen was, dat Michal, de dochter van Saul, door een venster keek, en den koning David zag, springende en spelende; zo verachtte zij hem in haar hart. (SV)
Kinderloos. Michal bleef kinderloos tot haar dood, 2 Sam. 6:23. In sommige vertalingen van 2 Sam. 21:8 echter kan men afleiden dat zij vijf zonen kreeg. Voorbeeld:
2Sa 21:8 Dan neemt de koning de twee zonen van Ritspa, dochter van Aja die zij aan Saul heeft gebaard, Armoni en Mefibosjet,- en de vijf zonen van Sauls dochter Michal die zij heeft gebaard aan Adriël, zoon van Barzilai de Mecholatiet. (NB)
Sommigen lezen daar echter Merab, de zus van Michal.
2Sa 21:8 Toen nam de koning de beide zonen van Rispa, de dochter van Ajja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mefiboset, en de vijf zonen van Merab, de dochter van Saul, die zij Adriel, de zoon van de Mecholatiet Barzillai, gebaard had, (NBG51)
De vertaling 'Merab' lijkt de beste vertaling, zowel op grond van 2 Sam. 6:23 als op grond van oude handschriften[1]. Merab, niet haar zus Michal, kreeg vijf zonen.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Michal' is op 19 nov. 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Robert M. Bowman Jr., Did Michal have children or not?, IRR.org, 6 mei 2015.