Voorouder

Uit Christipedia

Een voorouder (oud-Nederlands: voerouder; Frans: ancestre) is iemands persoonlijke verwant in de rechte opgaande lijn van afstamming. In ruimere zin van ‘voorouder’ zijn de voorouders: de gezamenlijke verwanten uit vroeger tijd van de nu levende mensheid, resp. van de bevolkingsgroep of natie waartoe de spreker of de aangeduide persoon of groep personen behoort; stamouders; voorgeslacht[1].

Hieronder worden 64 generaties van onze voorouders benoemd[2].

1.  vader, moeder, kind
2.  grootvader, grootmoeder, kleinkind
3.  overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind
4.  betovergrootvader, betovergrootmoeder, betachterkleinkind

Oud-
5.  oudvader, oudmoeder
6.  oudgrootvader, oudgrootmoeder
7.  oudovergrootvader, oudovergrootmoeder 
8.  oudbetovergrootvader, oudbetovergrootmoeder

Stam-
9.  stamvader, stammoeder
10.  stamgrootvader, stamgrootmoeder
11.  stamovergrootvader, stamovergrootmoeder
12.  stambetovergrootvader, stambetovergrootmoeder

Stamoud-
13.  stamoudvader, stamoudmoeder
14.  stamoudgrootvader, stamoudgrootmoeder
15.  stamoudovergrootvader, stamoudovergrootmoeder
16.  stamoudbetovergrootvader, stamoudbetovergrootmoeder

Edel-
17.  edelvader, edelmoeder
18.  edelgrootvader, edelgrootmoeder
19.  edelovergrootvader, overgrootmoeder
20.  edelbetovergrootvader, betovergrootmoeder

Edeloud-
21.  edeloudvader, edeloudmoeder
22.  edeloudgrootvader, edeloudgrootmoeder
23.  edeloudovergrootvader, edeloudovergrootmoeder
24.  edeloudbetovergrootvader, edeloudbetovergrootmoeder

Edelstam-
25.  edelstamvader, edelstammoeder
26.  edelstamgrootvader, edelstamgrootmoeder
27.  edelstamovergrootvader, edelstamovergrootmoeder
28.  edelstambetovergrootvader, edelstambetovergrootmoeder

Edelstamoud-
29.  edelstamoudvader, edelstamoudmoeder
30.  edelstamoudgrootvader, edelstamoudgrootmoeder
31.  edelstamoudovergrootvader, edelstamoudovergrootmoeder
32.  edelstamoudbetovergrootvader, edelstamoudbetovergrootmoeder

Voor-
33. voorvader, moeder
34. voorgrootvader, voorgrootmoeder
35. voorovergrootvader, voorovergrootmoeder
36. voorbetovergrootvader , voorbetovergrootmoeder

Vooroud-
37. vooroudvader, vooroudmoeder
38. vooroudgrootvader, vooroudgrootmoeder
39. vooroudovergrootvader, vooroudovergrootmoeder
40. vooroudbetovergrootvader, vooroudbetovergrootmoeder

Voorstam-
41. voorstamvader, voorstammoeder
42. voorstamgrootvader, voorstamgrootmoeder
43. voorstamovergrootvader, voorstamovergrootmoeder
44. voorstambetovergrootvader, voorstambetovergrootmoeder

Voorstamoud-
45. voorstamoudvader, voorstamoudmoeder
46. voorstamoudgrootvader, voorstamoudgrootmoeder
47. voorstamoudovergrootvader, voorstamoudovergrootmoeder
48. voorstamoudbetovergrootvader, voorstamoudbetovergrootmoeder

Vooredel-
49. vooredelvader, vooredelmoeder
50. vooredelgrootvader, vooredelgrootmoeder
51. vooredelovergrootvader, vooredelovergrootmoeder
52. vooredelbetovergrootvader, vooredelbetovergrootmoeder

Vooredeloud-
53. vooredeloudvader, vooredeloudmoeder
54. vooredeloudgrootvader, vooredeloudgrootmoeder
55. vooredeloudovergrootvader, vooredeloudovergrootmoeder
56. vooredeloudbetovergrootvader, vooredeloudbetovergrootmoeder

Vooredelstam-
57. vooredelstamvader, vooredelstammoeder
58. vooredelstamgrootvader, vooredelstamgrootmoeder
59. vooredelstamovergrootvader, vooredelstamovergrootmoeder
60. vooredelstambetovergrootvader, vooredelstambetovergrootmoeder

Vooredelstamoud-
61. vooredelstamoudvader, vooredelstamoudmoeder
62. vooredelstamoudgrootvader, vooredelstamoudgrootmoeder
63. vooredelstamoudovergrootvader, vooredelstamoudovergrootmoeder
64. vooredelstamoudbetovergrootvader, vooredelstamoudbetovergrootmoeder

Na de combinaties met oud, stam, edel, voor, volgen in de genealogie combinaties met aarts, opper en oer[3].  

Adam en Eva zijn onze oudste voorouders, zij zijn het stamouderpaar van de hele mensheid.

Jozef mocht genieten van meerdere generaties nakomelingen. Hij zag zijn de achterkleinkinderen van zijn zoon Efraïm, dat zijn Jozefs betachterkleinkinderen. Ook kon hij zijn achterkleinkinderen uit het nageslacht van zijn zoon Manasse nog op de knieën nemen.

Ge 50:23 Jozef zag van Efraïm de derde generatie; ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. (HSV)

Genealogische voorouders van Jezus Christus

De voorouders van de Heer Jezus zijn volgens het geslachtsregister van Luc. 3 (Herziene Statenvertaling) en de bovengenoemde genealogische benamingen:

Jozef , vader
Heli , grootvader
Matthat , overgrootvader
Levi , betovergrootvader
Melchi , oudvader
Janna , oudgrootvader
Jozef , oudovergrootvader
Mattathias , oudbetovergrootvader
Amos , stamvader
Naüm , stamgrootvader
Esli , stamovergrootvader
Naggai , stambetovergrootvader
Maäth , stamoudvader
Matthathias , stamoudgrootvader
Semeï , stamoudovergrootvader
Jozef , stamoudbetovergrootvader
Juda , edelvader
Joannes , edelgrootvader
Rhesa , edelovergrootvader
Zerubbabel , edelbetovergrootvader
Sealthiël , edeloudvader
Neri , edeloudgrootvader
Melchi , edeloudovergrootvader
Addi , edeloudbetovergrootvader
Kosam , edelstamvader
Elmodam , edelstamgrootvader
Er , edelstamovergrootvader
Joses , edelstambetovergrootvader
Eliëzer , edelstamoudvader
Jorim , edelstamoudgrootvader
Matthat , edelstamoudovergrootvader
Levi , edelstamoudbetovergrootvader
Simeon , voorvader
Juda , voorgrootvader
Jozef , voorovergrootvader
Jonan , voorbetovergrootvader
Eljakim , vooroudvader
Meleas , vooroudgrootvader
Maïnan , vooroudovergrootvader
Mattatha , vooroudbetovergrootvader
Nathan , voorstamvader
David , voorstamgrootvader
Isaï , voorstamovergrootvader
Obed , voorstambetovergrootvader
Boaz , voorstamoudvader
Salmon , voorstamoudgrootvader
Nahesson , voorstamoudovergrootvader
Aminadab , voorstamoudbetovergrootvader
Aram , vooredelvader
Esrom , vooredelgrootvader
Perez , vooredelovergrootvader
Juda , vooredelbetovergrootvader
Jakob , vooredeloudvader
Izak , vooredeloudgrootvader
Abraham , vooredeloudovergrootvader
Tera , vooredeloudbetovergrootvader
Nahor , vooredelstamvader
Serug , vooredelstamgrootvader
Rehu , vooredelstamovergrootvader
Peleg , vooredelstambetovergrootvader
Heber , vooredelstamoudvader
Selah , vooredelstamoudgrootvader
Kenan , vooredelstamoudovergrootvader
Arfachsad , vooredelstamoudbetovergrootvader
Sem , aartsvader
Noach , aartsgrootvader
Lamech , aartsovergrootvader
Methusalach , aartsbetovergrootvader
Henoch , aartsoudvader
Jered , aartsoudgrootvader
Mahalalel , aartsoudovergrootvader
Kenan , aartsoudbetovergrootvader
Enos , aartsstamvader
Seth , aartsstamgrootvader
Adam , aartsstamovergrootvader

Varia

De zogenaamde voorouderdienst (of voorouderverering) is de cultische verering van de geesten (of zielen) van de gestorven voorouders. Het is een verwerpelijke spiritistische praktijk die bijvoorbeeld in de Indonesische archipel een van de meest verbreide en invloedrijkste verschijnselen van spiritisme was.

De naturalistische evolutietheorie neemt dieren als voorouders van de mens.

Meer informatie

Genealogische benoeming van voorouders, zie lijst op Onserfgoed.com

Voetnoot

  1. Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, op gtb.INL.nl
  2. Bron: Erick Janssen, op Stamboomvragenforum.nl, 2 juni 2010.
  3. Bron: Diederik Mooij, op Home.xmsnet.nl. Op 3 nov. 2020 was deze site niet meer bereikbaar.