Mens

Uit Christipedia

De mens is het enige schepsel op aarde dat door God geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis.

Zijn schepping

De mens is gemaakt naar het beeld van God.

Wanneer. God schiep de mens op de zesde en laatste dag van de scheppingsweek.

Ontwerp: naar Gods beeld en gelijkenis. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis.

Ge 1:26  En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! Ge 1:27  En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Ge 1:28  En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (HSV)

Wat houdt het in, dat de mens Gods beeld en gelijkenis draagt? Die woorden verwijzen waarschijnlijk naar onze unieke menselijke eigenschappen:

 1. ons rede- en kenvermogen en ons zelfbewustzijn
 2. ons onderscheidingsvermogen ten aanzien van goed en kwaad,
 3. onze keuzevrijheid
 4. onze plaats als heersers over de andere schepselen op aarde
 5. ons vermogen om met God om te gaan (met Hem te spreken, te wandelen, te leven, Zijn liefde te genieten) als in een betrekking tussen twee personen.

Artistieke verbeelding van Man en Mannin

Als man en vrouw. Van de mens schiep God een mannelijke en een vrouwelijke variant. De Heer Jezus Christus bevestigt dat God de mens, man en vrouw, geschapen heeft. Hij spreekt van God als 'Hij die hen geschapen heeft': 

Mt 19:4 Hij antwoordde echter en zei: Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt. (TELOS)

Mr 10:6 van het begin van de schepping echter heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.(TELOS)

Waaruit. God schiep de eerste mens, Adam, een man, uit de aarde, uit het stof der aarde. Zijn geest echter was door God ingeblazen. Deze verbinding van stof en geest maakte hem tot een levende ziel.

Ge 2:7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. (SV)

Ge 3:19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij [zijt] stof, en gij zult tot stof wederkeren. (SV)

Ge 3:23  Zo zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. (CP[1])

God heeft de buitenkant, het lichaam, en het binnenste van de mens (geest) gemaakt.

Lu 11:40  Onverstandigen, heeft Hij die de buitenkant heeft gemaakt, ook niet de binnenkant gemaakt? (Telos)

Het tweede exemplaar van de mens, een andere variant, de vrouw, werd door God geformeerd uit de eerste mens, uit een deel van Adam. De vrouw is dus ontstaan uit de man. Adam noemde haar 'Mannin'. Elk mens is een schepping van God. Hij heeft het oor geplant, het oog geformeerd, de mond gemaakt. Vermogens als zien en horen komen van Hem.

Spr 20:12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide. (SV)

Ps 94:9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?

Het schenken of inhouden van menselijke vermogens als spreken, zien en horen, het is in Gods hand.

Ex 4:11 En de HEERE zeide tot hem: Wie heeft den mens den mond gemaakt, of wie heeft den stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? (SV)

Meer informatie

Edgar Andrews, Wat is de mens? Adam. alien of aap? Zelhem: uitgeverij Maatkamp, 2018. Over de oorsprong van de mens. De auteur is een Britse natuurkundige. 

Mensengeslacht

Uit het eerste mensenpaar, Adam en Eva, heeft Hij het hele mensengeslacht gemaakt. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. God geeft aan alle mensen leven en adem en alles wat zij nodig hebben, zoals regen en voedsel.

Hnd 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, (... )  Hnd 17:25 (...) daar Hijzelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hnd 17:26 En Hij heeft uit één bloed het hele mensengeslacht gemaakt om op het hele aardoppervlak te wonen, terwijl Hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld, Hnd 17:27 opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem mochten tasten en Hem vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Hnd 17:28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, zoals ook enigen van de dichters onder u hebben gezegd: ‘Want wij zijn ook zijn geslacht’. Hnd 17:29 Daar wij dus Gods geslacht zijn, ... (TELOS)

"Eén bloed" (vers 26) duidt op Adam, het hoofd van het mensengeslacht. 

Het Menselijk-Genoomproject (1990-2003), dat het menselijk genoom in kaart bracht, maakte in 2000 bekend dat alle mensen biologisch gezien tot één soort behoren. Hiermee werd de verklaring van de Schrift bevestigd — dat alle mensen afstammelingen van Adam en Eva zijn en tot één soort behoren.

Evolutietheorie

De biologische evolutietheorie, die in de huidige wereldse wetenschap vrijwel algemeen aanvaard is, leert dat de mens uit het dier is ontstaan en eigenlijk een diersoort is. De mens is uit een ander dier ontstaan. Theïstisch evolutionisten, die geloof aan God en geloof aan macro-evolutie samenbinden, menen dat God een aapachtig wezen nam en dat veranderde in een mens. 

De gangbare wereldse wetenschappelijke opvatting over de oorsprong van de mens onderscheidt verschillende soorten (onder ondersoorten) van de mens. De moderne mensen zijn grotendeels homo sapiens, doch ook deels Neanderthaler en Denisovamens. Bovendien blijkt dat deze mensensoorten en eveneens onze eigen voorouders gemeenschap hadden met nog onbekende mensachtigen[2]. "Of we het mysterie van onze eigen menselijke geschiedenis ooit helemaal zullen ontrafelen? De tijd zal het leren," zei de schrijfster van een populair-wetenschappelijk nieuwsbericht[2]. Onze menselijke geschiedenis is echter geopenbaard en overgeleverd in de Heilige Schrift, het Woord van God.

Wezen van de mens

De mens is het enige schepsel op aarde dat door God geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis. Wij mensen zijn "Gods geslacht" (Hand. 17:29).

Zinnelijk wezen. De mens lijkt als zinnelijk wezen op de dieren, maar hij staat ook in dit opzicht nog hoog boven hen.

Geestelijk leven. Behalve het zinnelijke, leidt de mens ook een geestelijk leven, d.w.z. dat hij een redelijk, zedelijk en godsdienstig wezen is. 

Redelijk wezen. Als redelijk wezen heeft de mens het vermogen om over hetgeen hij waarneemt na te denken en zich dus voorstellingen en begrippen te vormen.

Zedelijk wezen. Als zedelijk wezen beseft de mens, dat er onderscheid is tussen goed en kwaad, en dat hij het goede moet doen en het kwade laten. Hij heeft een geweten.

Godsdienstig wezen. Als godsdienstig wezen heeft de mens behoefte aan gemeenschap met God en aanleg er voor. Het eindige kan de behoeften van de mensen niet bevredigen. 

Innerlijke mens

De mens is niet alleen zijn uitwendige verschijning, niet slechts zijn lichaam en hersenen. Hij heeft ook een innerlijk leven. De Schrift onderscheidt de 'uitwendige mens' en de 'inwendige mens': 

2Co 4:16 Daarom worden wij niet moedeloos; maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. (TELOS)

Lichaam en geest

God blies de levensadem in het geformeerde lichaam van Adam, waardoor hij een levende ziel werd. De mens is stoffelijk, een stoffelijk wezen. Hij is aards, uit het stof van de aarde, maar is ook meer dan dat. Hij is meer dan zijn lichaam. Als zijn lichaam vergaat, blijft hij bestaan. Hij 'overleeft' de lichamelijke dood. Als de mens sterft, blijft hij bestaan. Hij is 'in zijn lichaam', hij blijft 'in het vlees', totdat hij sterft. Ons lichaam is een behuizing. Ons sterven is een verlaten van ons tijdelijk huis, een 'heengaan'. Tegenover 'heengaan' staat 'blijven' (in het lichaam). Dat blijkt uit de woorden van de apostel Paulus, die hij schreef in de gevangenschap:

Flp 1:20 volgens mijn reikhalzende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid zoals altijd ook nu Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Flp 1:21 Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Flp 1:22 Maar moet ik blijven leven in het vlees, dan is dat voor mij de moeite waard, en wat ik moet kiezen, weet ik niet; Flp 1:23 maar ik word van beide kanten gedrongen: ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; Flp 1:24 maar in het vlees te blijven is nodiger ter wille van u. Flp 1:25 En in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en bij u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof; (TELOS)

Man en vrouw

God schiep de (eerste) mens mannelijk en vrouwelijk, d.w.z. in twee geslachtelijk verschillende exemplaren.

Ge 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! Ge 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Ge 1:28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (HSV)

Overeenkomsten

Beide man en vrouw zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Zij ontvangen beiden de bestemming om te heersen over de aarde en haar volheid en de aard te vervullen. Zij ontvangen beiden een zegen van vruchtbaarheid. De mogelijkheid om van hun zonden behouden te worden en Gods heil te ontvangen is voor beiden gelijk.

Verschillen

Naast overeenkomsten zijn er verschillen. Deze verschillen zijn lichamelijk en geestelijk, aangeboren en/of door de cultuur bepaald. De Schrift vergelijkt de vrouw met een 'zwakker vat'.

1Pe 3:7 Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat, het vrouwelijke, en bewijst hun eer, omdat zij ook medeerfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. (TELOS)

De man is dan als een 'zwak vat', de vrouw als een 'zwakker vat'.

Mannen hebben een beter richtingsgevoel dan vrouwen. 

In Nederland worden mannen gemiddeld 79 jaar oud, vrouwen 84 jaar (anno 2012)[3]

In Nederland zijn (anno 2011) aantoonbare niet-lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes. Jongens zijn over het algemeen beter in wiskunde en rekenen dan meisjes. Meisjes zijn over het algemeen beter in taal (begrijpend lezen en spelling) dan jongens. Meisjes volgen over het algemeen hogere opleidingsniveaus dan jongens. In het hoger onderwijs blijven vrouwelijke studenten meer bij hun keuze dan mannelijke: ze stoppen minder vaak met hun studie en wisselen ook minder. Ze hebben meer kans een diploma te halen en halen hun diploma van universiteit of hogeschool gemiddeld eerder dan jongens[4].

Meer informatie

Ashley McGuire, Sex Scandal: The Drive to Abolish Male and Female. Regnery Publishing, 2017. Pagina's: 256. De auteur, een katholieke vrouw, argumenteert tegen het ontkennen of uitwissen van de verschillen tussen man en vrouw en tegen de idee dat een man kan verkiezen een vrouw te zijn of omgekeerd. Volgens haar heeft het ontkennen van het sexeverschil nadelige gevolgen voor de vrouw.

Modesty in Dress with Colleen Hammond Pt. 4, Youtube.com: The Fatima Center, 28 okt. 2015. Duur: 28 min. Onder meer over de natuurlijke roeping van de vrouw. De man is geneigd een vrouw te helpen, bijvoorbeeld een koffer te sjouwen (vanaf 8 min 30 sec). In de wereld is onder vrouwen een verkeerde trend om het hoffelijk aanbieden door een man van een zitplaats of het openen van een deur voor een vrouw af te keuren.

Bestemming

De bestemming van de mens als aardbewoner is te heersen over de aarde en haar volheid.

Ge 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! Ge 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Ge 1:28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! (HSV)

"Zonder God weet de mens niet wat zijn bestemming is." (Tony Blair, gewezen Britse premier, katholiek)[5]

De bestemming van aardse heerschappij houdt geenszins in dat de aarde verdorven mag worden. Dat de mens de grondstoffen uitput en het milieu bederft, mag niet geweten worden aan de culturele invloed van de bijbelse notie dat de mens oorspronkelijk geroepen is over de aarde te heersen. Heersen kan goed samengaan met bewaren, met goed rentmeesterschap.

Geringheid

Job verwonderde zich over Gods bemoeienis met de mens:

Job 7: 17 Wat is de mens, dat U hem groot acht, en dat U Uw hart op hem zet?

David verwonderde zich erover dat God acht gaf op de mens.

Psalm 144: 3 O Jahweh! wat is de mens, dat U hem kent, het mensenkind, dat U het acht? 4 De mens is aan de ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.

Grootheid

Het heelal, door God bereid, is onvoorstelbaar groot. Wat is dan de mens? God echter heeft hem verhoogd boven de schepselen op aarde en hem tot heerser over hen gesteld.

Psalm 8: 3 Als ik Uw hemel aanzie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U bereid hebt; 4 Wat is de mens, dat U hem gedenkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 5 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? 6 U doet hem heersen over de werken van Uw handen; U hebt alles onder zijn voeten gezet; 7 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds. 8 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.

De schrijver van de Hebreeënbrief verwijst naar Ps. 8:4.

Hebreeën 2: 6 maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd: ‘Wat is de mens dat U hem gedenkt, of de mensenzoon dat U acht op hem geeft?

De mens is groot door zijn rede, zijn denkvermogen. Blaise Pascal, een Franse wis- en natuurkundige en filosoof, zei: "Par l'espace l'univers me comprend et m'engloutit comme un point; par la pensée je le comprends." (= Door de ruimte omvat het heelal mij en overspoelt mij als een stip; door het denken omvat ik het)[6]. En ook: "De mens is slechts het zwakste riet van de natuur, maar hij is een denkend riet."[7]

Zijn uitzonderlijke vermogens heeft de mens aan Zijn Schepper te danken, die hem gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Tussen haakjes, Gods alvermogen gaat dat van de mens zeer verre te boven.

Waarde

De mens, ook in zijn gevallen staat, is waardevol voor God. De Allerhoogste heeft de mens gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft de mens gewild en hem onder de aardse schepselen de hoogste plaats gegeven.

De waarde van een medemens berust niet op onze menselijke waardering, niet op onze mening, smaak of voorkeur.

Dat de mensen waardevol voor Hem zijn blijkt bovenal uit de prijs die God heeft betaald om de gevallen mens met Zichzelf te verzoenen.

Een mens is beschermwaardig in alle stadia van zijn leven. Een ongeboren kind is even beschermwaardig als een volwassene. Mensen zijn gelijk in waardigheid en beschermwaardigheid in alle stadia. Maar wat gedaan kan worden om het leven te beschermen, is afhankelijk van de situatie.

Door het verkeer komen zo'n 700-800 mensen, die alle even beschermwaardig zijn, per jaar om. De maatschappij probeert dodelijke ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen maar niet ten koste van onze mobiliteit.

Als het leven van een moeder gered kan worden ten koste van haar ongeboren kind, verdient het leven van de moeder om meer beschermd te worden en is het gerechtvaardigd om het ongeboren kind te laten sterven. Wat gedaan kan worden om het leven van een foetus te redden kan beperkt zijn. Bij levensgevaar voor de moeder is het vaak de keus: of beiden laten sterven (sterft de moeder, dan noodzakelijk ook de foetus) of de moeder behouden en de foetus laten sterven. In het bijzonder bij ernstige kanker tijdens de zwangerschap kan deze keuze onvermijdelijk zijn.

Samenstelling van het lichaam

Ps 139:13  Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ps 139:14  Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.Ps 139:15  Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben [en] geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. (HSV)

Stof. Naar het lichaam bestaat de mens uit stof, uit zo'n 7 octiljoen atomen (= 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 atomen; 7 gevolgd door 27 nullen)[8]. Alle chemische elementen waaruit levende organismen inclusief de mens bestaan, komen ook in niet-levende materie voor. Anders gezegd, de fundamentele chemische verbindingen die nodig zijn voor levende organismen worden ook in de aarde zelf aangetroffen.

Ge 3:19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij [zijt] stof, en gij zult tot stof wederkeren.

Ge 18:27 En Abraham antwoordde en zeide: Zie toch; ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as [ben]!

Water. Ons fysieke lichaam bestaat grotendeels uit water. Stoffelijk gezien is het menselijke lichaam een hoop mineralen met water[9].

Cellen. Het menselijk lichaam bestaat gemiddeld uit 60 biljoen cellen = 60 x 1.000 x 1 miljard cellen = 60.000.000.000.000 cellen.

DNA. In elk van de duizenden miljarden cellen zit twee meter aan DNA. Het eiwit condensin verpakt het DNA tot minuscule pakketjes door de DNA-sliert in lusjes aan elkaar te haken en zo bij elkaar te houden[10]. De DNA-pakketjes vormen de chromosomen in elke celkern, waarin onze genetische eigenschappen zijn vastgelegd. 

De hoeveelheid informatie in menselijk DNA is 12x zoveel als de informatie vervat in het bekende naslagwerk The Encyclopaedia Brittannica. 12 exemplaren van de papieren uitgave beslaan samen 15 meter boekenplanklengte[8].

Figuur: Anatomie van het menselijk hoofd.

Elk onderdeel van het menselijk lichaam is een wonderlijk staaltje van Goddelijk ontwerp, schepping en instandhouding. 

Deelsystemen. Het menselijke lichaam bestaat uit verschillende systemen, zoals het zenuwstelsel, het spierskeletsysteem (musculoskeletale systeem) en het afweersysteem. 

Het spierskeletsysteem behelst de spieren en het skelet, in het bijzonder: spieren, botten, gewrichten, kraakbeen, ligamenten, pezen en bursae. De mens heeft in het geheel 206 botten en 640 spieren.[11]

Het afweersysteem - of immuunsysteem - zorgt ervoor dat lichaamsvreemde stoffen herkend en vernietigd worden. Het gaat om stoffen als bacteriën, virussen en andere piepkleine deeltjes die in ons lichaam terechtkomen. Een belangrijke soort cel die voor het opruimen van lichaamsvreemde stoffen zorgt is de macrofaag (= 'veelvraat').

Vervanging van cellen. - In volwassen organen worden oude cellen steeds vervangen door nieuwe cellen die ontstaan door de celdeling van stamcellen. Vooral de huid, het bloed en beenmerg en de binnenbekleding van de darm vernieuwen zich in hoog tempo. In andere organen draaien na weefselschade stamcellen op volle toeren om de schade te herstellen. Stamcellen worden door de medische wetenschap ingezet om zieke weefsels te genezen of om oude, versleten weefsels te vervangen. Stamcellen staan ook aan de basis van cellenwoekering, kanker, bijvoorbeeld de darmstamcellen bij darmkanker[12].

Hersenen

De hersenen van de mens zijn wel genoemd het meest complexe orgaan in het universum. De volgende video-animatie toont de hersenen en hun onderdelen: video (2 minuten, Engels, Youtube; door: Medical Legal Art). Onze hersenen bevatten meer dan honderd miljard zenuwcellen. De opslagcapaciteit van ons brein is voldoende om de informatie van 6 miljoen jaargangen van het bekende Engelse tijdschrift Wall Street Journal[8] te bewaren.

Er bestaan anno 2010 nog geen computers die genoeg rekenkracht hebben om het menselijk brein te kunnen nabootsen. 

Onze hersenen zijn aangelegd voor gerichtheid op God. ‘Zoals de zwaartekracht je naar beneden trekt, zo is de bedrading van je hersenen erop gericht om je naar God te trekken,’ aldus een neurowetenschapper[13].

Erfelijke informatie

De erfelijke informatie is opgeslagen in de voor ons oog onzichtbare menselijke celkern (in diameter 0,005 mm). De hoeveelheid DNA in één menselijke celkern is enorm groot. De informatie is zo omvangrijk dat als deze in de letters van ons alfabet zou worden afgedrukt, met 12 letters per duimbreedte, de informatie gelijk zou zijn aan 500 delen van de bekende Encyclopedia Brittanica. Als we alle DNA in deze cellen zouden uitstrekken, dan zouden we een lengte krijgen gelijk aan de totale afstand van 365 maal een retourtje naar de zon. Een computer is vergeleken met de miniscule celkern gigantisch groot, maar bevat veel minder gegevens.[14]

Zondaar

Door de zondeval van Adam en Eva is de mens onder de zonde gekomen. Hij is bedorven. Hij is een zondaar geworden. Hij is verloren. Hij is een vijand van God. De schrijnende toestand van de gevallen mens wordt scherp getekend door de apostel Paulus:

Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, Ro 3:10 zoals geschreven staat: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet een; Ro 3:11 er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; Ro 3:12 allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een’; Ro 3:13 ‘hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog’; ‘addergif is onder hun lippen’; Ro 3:14 ‘hun mond is vol vervloeking en bitterheid’; Ro 3:15 ‘hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Ro 3:16 vernieling en ellende is op hun wegen; Ro 3:17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend’; Ro 3:18 ‘geen vrees voor God staat hun voor ogen’. Ro 3:19 Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God. (TELOS)

"Het grootste deel van de mensen is als de zwijnen, die de eikels eten en de ogen niet opheffen naar de boom die ze draagt. Deze mensen slokken de goederen van de wereld in, maar heffen hun hart en gedachten nooit op tot Diegene Die ze geschapen heeft." (Eduart Marmet)

De tekening van de gevallen mens in Rom. 3 (zie boven) kan met eigentijdse feiten worden gestaafd. Winkeliers in Nederland bijvoorbeeld lijden onder fraude, inbraken, vernielingen en overvallen. De totale schade daarvan bedroeg in 2009 740 miljoen euro. In 2008 werden 30.000 winkeldieven aangehouden, in 2009 31.000[4]

Jongeren vaker slachtoffer criminaliteit

Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder is vorig jaar het slachtoffer geworden van criminaliteit. Het gaat daarbij vooral om vermogensdelicten, zoals diefstal, inbraak of beroving. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opmerkelijk is dat jongeren veel vaker slachtoffer worden van criminaliteit dan ouderen. In de groep van 15 tot 24 jaar waren vier op de tien mensen slachtoffer van een delict; bij de 45-plussers gaat het om twee op de tien. Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat in stedelijke gebieden het aantal slachtoffers hoger ligt dan in landelijke streken.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 5 febr. 2007

Verscheidenheid

De mensen op aarde tonen een grote uitwendige verscheidenheid. Voorbeelden zien we in een presentatie van de Wycliffe Bijbelvertalers:  presentatie(77 sheets, meeste plaatjes van mensen)

Filipijn is kleinste man ter wereld

Met een lengte van bijna zestig centimeter is een Filipijn officieel de kleinste man ter wereld. De Filipijn is vandaag 18 jaar geworden en komt daardoor in aanmerking voor de titel. Onder grote belangstelling werd hij door een functionaris van het Guinness Book of World Records gemeten. Daarna was er een feest en poseerde hij uitgebreid voor fotografen. De Filipijn neemt het stokje over van een Nepalees die met 67 centimeter tot nu toe de kleinste man ter wereld was.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 12 juni 2011

De langste mens uit de 20 eeuw was Robert Wadlow, een Amerikaan met een lengte van 272 cm, maar nog altijd zo'n 40 cm korter dan de Filistijn Goliath in de 11de eeuw v.Chr.

Mens en getal

Cellen. De mens bestaat uit 60 biljoen cellen. 

Beenderen. De romp, de beide armen en de beide benen van de mens hebben alle zestig beenderen.

Er zijn dan 60 beenderen in onze romp. (12 rugwervels en uitgaande van deze 12 wervels 12 ribben rechts en 12 links, 7 nekwervels en 5 lendenwervels, 6 beenderen in het bekken, 2 x borstbeen, 2 schouderbladen en 2 sleutelbeenderen. 

En er zijn 60 beenderen in onze armen. 2 bovenarmbeenderen, 4 onderarmbeenderen, 10 middenhandsbeentjes, 16 handwortelbeentjes en 28 vingerkootjes.

Er zijn 60 beenderen in de beide benen.  2 dijbenen, 2 knieschijven, 2 scheenbenen, 2 kuitbenen, 14 voetwortelbeentjes, 10 middenvoetbeentjes en 28 teenkootjes.

Hoofd. De beenderen en beentjes in ons hoofd echter komen uit op acht-tallen, hoewel er soms verschillende tellingen mogelijk zijn. Het getal '8' hoort bij Jezus Christus, die het Hoofd is van zijn Lichaam, Zijn Kerk, Zijn Gemeente, Zijn Bruid. 

666Zeshonderdzesenzestig (666) is het getal van een mens (Opb. 13:18), namelijk van het beest uit de zee

Mens versus dier

Volgens de Bijbel is de mens een schepsel

 • onderscheiden van de dieren
 • verheven boven de dieren

De mens verschilt van de dieren. Verschillen tussen mens en dier:

 • de mens heeft verstand of in tenminste een veel groter verstand
 • de mens heeft gevoel voor schoonheid of tenminste een veel hoger gevoel
 • de mens heeft besef van goed en kwaad

Ook wat zijn lichaam betreft verschilt de mens van dieren:

1Co 15:39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is dat van mensen, en een ander is het vlees van dieren, en een ander is het vlees van vogels, en een ander dat van vissen. (TELOS)

De mens is verheven boven de dieren. God doet hem over hen heersen.

Ps 8:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith. (8–2) O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Ps 8:2 (8–3) Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. Ps 8:3 (8–4) Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Ps 8:4 (8–5) Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? Ps 8:5 (8–6) En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? Ps 8:6 (8–7) Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; Ps 8:7 (8–8) Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds. Ps 8:8 (8–9) Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeen doorwandelt. Ps 8:9 (8–10) O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

Naturalistische evolutionisten echter beschouwen de mens als een diersoort. Hij is door evolutie uit andere dieren voortgekomen en een lidmaat van het dierenrijk gebleven.

Vóór de geboorte

De ontwikkeling en groei van het menselijk leven van het vormeloos begin in de moederschoot is een wonderbaar werk van onze God en Maker. Zie Ontstaan en ontwikkeling van de enkele mens

Ontwikkeling

De ontwikkeling van een individuele mens is een wonderbaarlijke zaak. Kleine kinderen hebben een groot vermogen om een taal te leren of zich aan te passen aan een andere taal. Baby's van een jaar oud hebben maar 5 uur nodig om de kenmerken van een nieuwe taal in hun gebrabbel op te nemen. Na zo'n korte tijd hebben ze hun taalgebruik al licht aangepast[15].

Over het ontstaan en de ontwikkeling van menselijk leven in de moederschoot, een filmpje van Provita (België): video (3 minuten, Youtube).

De volgende video laat zien hoe de ontwikkeling van een bepaalde baby tot bejaarde in portret verloopt: video Danielle van Anthony Cerniello, 2013 (duur: 4 min. 58 sec.)

Op grond van afmetingen van fossiele mensenresten is door Britse wetenschappers in 2011 geconcludeerd dat het menselijk lichaam en het menselijk brein in de afgelopen millennia kleiner zijn geworden. Het gemiddelde lichaamsgewicht zou zijn afgenomen van 80 tot 85 kilo naar 70 tot 75 kilo. Het gemiddelde hersenvolume zou zijn gekrompen van ongeveer 1500 kubieke centimeter naar 1350 kubieke centimeter[16].

Vergankelijkheid

De mens, ja, de hele schepping is door God onderworpen aan de vergankelijkheid. Ons lichaam is sterfelijk. In de tegenwoordige tijd lijdt de mens.

Ro 8:20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft), Ro 8:21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ro 8:22 Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. (TELOS)

Ro 8:19 Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. (TELOS)

Leeftijd

Zeer hoge leeftijd ooit

De eerste geslachten van de mensheid kenden zeer hoge leeftijden. Zo stierf Adam op een leeftijd van 930 jaar. Methusalem is vermoedelijk de oudste mens die ooit op aarde geleefd heeft. Hij bereikte een leeftijd van 969 jaar! Noach stierf op 950-jarige leeftijd. Zijn kleinzoon Arpaksad, geboren na de zondvloed, werd 'slechts' 438 jaar.

Leeftijden van Adam tot Mozes[17]
ZondvloedMozesAäronJozefJakobIsaäkIsmaëlSaraAbrahamTerachNachorSerugRehuPelegSelahArpachsadSemNoachLamechMethusalachHenoch (zoon van Jered)Jered (vader van Henoch)MahalaleëllKenanEnosSethAdam

De gemiddelde leeftijd van de mensen schijnt na de zondvloed af te nemen, daarop wijzen de in de Schrift vermelde leeftijden. De hogepriester Jojada in de 9e eeuw v. Chr. bereikte de leeftijd van 130 jaar (2 Kron. 24:15).

Buiten de Bijbel. Ook buiten de Bijbel wordt gesproken van hoge leeftijden vóór de zondvloed. De Soemerische koningslijst[18] vermeldt buitengewoon hoge leeftijden vóór de zondvloed. Zo regeerde koning Alulim 28.800 jaren, Alaljar 36.000 jaren. Deze extreem hoge leeftijden moeten verbasterde gegevens zijn. Na de zondvloed dalen de regeringstijden, we vinden in de koningslijst vermeld: 1200 jaren, 960 jaren, 670 jaren, 420 jaren, 300 jaren en andere tijden, die lang niet zo hoog zijn als de regeringstijden vóór de zondvloed.

Verklaringen. Waarom mensen heel vroeger zo oud werd is een raadsel. Er bestaan verschillende verklaringen. We zullen er enkele noemen.

Verklaring 1: watergewelf. Genesis 1:6-7 noemt “het water erboven”, een “gewelf” van water dat de aarde omgaf. Een dergelijk “watergewelf” zou op de hele aarde een soort van broeikaseffect hebben geschapen en zou een groot gedeelte van de straling die tegenwoordig de aarde bereikt hebben tegengehouden. Dit zou in ideale leefomstandigheden op de aarde geresulteerd kunnen hebben. Dit lijkt vooral zo te zijn wanneer we in beschouwing nemen hoe snel de menselijke levensduur na de Zondvloed begon af te nemen. Genesis 7:11 geeft waarschijnlijk aan dat het “watergewelf” tijdens de Zondvloed over de aarde werd uitgestort en dat hierdoor de ideale leefomstandigheden werden beëindigd. Vergelijk de leeftijden vóór de Zondvloed (Genesis 5:1-32) eens met de leeftijden na de Zondvloed (Genesis 11:10-32). Meteen na de Zondvloed zijn de leeftijden al drastisch verlaagd.

Verklaring 2: degeneratie van genen. De menselijke genetische code kende in de eerste paar generaties na de Schepping nog niet veel defecten. Adam en Eva werden perfect geschapen. Zij waren ongetwijfeld zeer resistent tegen ziekten en kwalen. Hun afstammelingen zouden deze voordelen van hen geërfd hebben, hoewel in mindere mate. En met het verstrijken van de tijd raakte de menselijke genetische code als gevolg van de zonde steeds meer bedorven en werden de mensen steeds vatbaarder voor de dood en ziekten. Dit zou een drastisch verlaagde levensduur tot gevolg hebben. 

Huidige leeftijd

In de tijd tussen de zondvloed en het vrederijk van Christus hebben wij een beperkte levensverwachting wat betreft ons aardse bestaan. De levensverwachting in West-Europa, Noord-Amerika en Australië nam in de twintigste eeuw evenwel met zo'n dertig jaar toe, terwijl Japanners en Spanjaarden en Italianen gemiddeld nog ouder worden[19]. In Nederland worden mannen gemiddeld 79 jaar oud, vrouwen 84 jaar (anno 2012)[3]

Het land waar de mensen gemiddeld het oudst worden is Japan. De oudste mens in de recente geschiedenis is de Franse vrouw Jeanne Calment, die in 1997 stierf op ruim 122-jarige leeftijd. 

Oudste Nederlander overleden

De oudste Nederlander is op 110-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer Cor Geurtz overleed gisteren in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam, waar hij de laatste maanden van zijn leven heeft doorgebracht. De 110-jarige vond de aandacht voor zijn leeftijd maar niets. Volgens het verzorgingstehuis zei hij onlangs nog: 'Ik ben heel ver terug in de vorige eeuw geboren, nou en?' Hij heeft naar eigen zeggen niks bijzonders gedaan of gelaten om zo oud te worden. 'Ik heb altijd maat gehouden. Matig gegeten, matig gedronken en geen ruzie gemaakt. Af en toe een biertje of een wijntje, maar niet te veel. Ongeveer een halve eeuw geleden ben ik gestopt met roken, dat wel,' vertelde hij. 

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 22 aug. 2012
Oudste mens ter wereld (115) overleden

De oudste persoon ter wereld, de Amerikaanse Gertrude Baines, is op 115-jarige leeftijd overleden. Ze stierf in een verpleeghuis in Los Angeles. Baines werd in 1894 in de staat Georgia geboren in een familie van net bevrijde slaven. Haar hoge leeftijd schreef ze toe aan een godvruchtig leven zonder drank, sigaretten of andere uitspattingen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 11 sept. 2009
Jeruzalems oudste vrouw (108) overleden

De oudste inwoonster van Jeruzalem, Tovah Bakshi-Doron, overleed zaterdagnacht in de leeftijd van 108 jaar.

Bron: Jeruzalem Post (www.JPost.com), 2 okt. 2016 

De gelovige Jessie Jordan gaf, 105 jaar oud, een antwoord op de vraag wat het geheim is van een lang leven en geluk: vrede en vergeving[20].

Kortheid

Job 14:1  De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen, en zat van onrust. Job 14:2  Hij komt voort als een bloem, en wordt afgesneden; ook vlucht hij als een schaduw, en bestaat niet. (SV)

Ps 39:5  (39-6) Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. (SV)

Ps 90:5  Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat verandert; Ps 90:6  In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort.  Ps 90:7  Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt. (SV)

Jak 1:10  en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan. (Telos)

Jak 4:14  u die niet weet wat morgen gebeuren zal. (Want hoe is uw leven? Want u bent een damp die een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt) (Telos)

1Pe 1:24 Want: ‘Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, (Telos)

De volgende muziekvideo staat stil bij de kortheid van het leven en wijst tenslotte op de behoudenis in Christus. Russische muziekvideo met Engelse ondertiteling, maar de Nederlandse vertaling is ook in te schakelen.


Simon Khorolskiy - Наша жизнь коротка. Youtube: Simon Khorolskiy, 28 nov. 2019. Duur: 3 min. 16 sec. Russische muziekvideo met Engelse ondertiteling. Nederlandse ondertiteling is in te schakelen.

Toekomstige leeftijd

In het vrederijk van Christus zullen mensen weer hoge leeftijden bereiken. Zie art. Vrederijk.

Levenseinde

Ons leven en de tijd van ons leven is in Gods hand.

Ps 31:15 (31-16) Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden, en van mijn vervolgers. (SV)

Mag iemand zelf een einde aan zijn aardse leven maken, als hij het voltooid acht? Christenen vinden van niet, omdat de mens niet autonoom en soeverein is. God geeft het leven en neemt het.

Het einde van een leven op aarde is altijd de overgang naar een voortbestaan in het hiernamaals.

Meer weten

J. Belder, A.A. Teeuw, Mijn leven voltooid? Heerenveen: Groon, 2018. Omvang: 199 blz. Protestants-christelijke beschouwingen over het levenseinde, zingeving, zelfbeschikking en de rol van de arts.

Eerste en Tweede Mens

Adam is de Eerste Mens, de laatste Adam, het hoofd van het eerste mensengeslacht. Jezus Christus, is de Tweede Mens, het hoofd van het tweede mensengeslacht, van een nieuwe mensheid. De Eerste Mens uit de aarde, aards, stoffelijk. De Tweede Mens is uit de hemel, hemels. De Eerste Mens heeft een stoffelijk en ziellijk (door de ziel gekenmerkt) en sinds de zondeval tevens een vergankelijk en sterfelijk lichaam. De Tweede Mens heeft een hemels, onvergankelijk, onsterfelijk en geestelijk lichaam. De Eerste Mens is een levende ziel, de Tweede Mens een levendmakende geest. Thans dragen wij het beeld van de Stoffelijke, van Adam, eens zullen wij het beeld van de Hemelse, van de Heer Jezus, dragen. 

1Co 15:42 Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid; 1Co 15:43 er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht; 1Co 15:44 er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. 1Co 15:45 Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel’; de laatste Adam tot een levendmakende geest. 1Co 15:46 Maar niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke; daarna het geestelijke. 1Co 15:47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 1Co 15:48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken; en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. 1Co 15:49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. 1Co 15:50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beerven, en de vergankelijkheid beerft de onvergankelijkheid niet. (TELOS)

De eerste mens werd geschapen in een mannelijke en vrouwelijke variant. De tweede mens is zonder sekseverschil, zij zullen zijn als engelen. In de hemel zal dan ook niet gehuwd worden. 

Wij zullen veranderd worden en niettemin in zeker opzicht dezelfde blijven. Onze identiteit blijft behouden, maar ons bestaan verandert. 

Oude en nieuwe mens

De Schrift onderscheidt de oude en de nieuwe mens. Een gelovige in Christus heeft de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. 

Col 3:9  Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan  Col 3:10  en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. (Telos)

Efe 4:17 Dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken, Efe 4:18 verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. Efe 4:19 Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. Efe 4:20 Maar zo hebt u Christus niet geleerd, Efe 4:21 waar u Hem immers hebt gehoord en in Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is: Efe 4:22 dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten, Efe 4:23 en vernieuwd bent in de geest van uw denken, Efe 4:24 en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. (TELOS)

Oude mens

De oude mens is de mens vóór zijn vernieuwing, de mens van "uw vroegere wandel" (Ef. 4:22).

De oude mens heeft een kwalijk gesteld inwendig en uitwendig leven. Hij heeft een verhard hart en is onwetend (Ef. 4: 17). Hij is vreemd aan het leven van God (vs. 18), vruchteloos in zijn denken (vs. 17) en verduisterd in zijn verstand (vers. 18), afgestompt in zijn gevoelens (vs. 19). Het gevolg is dat hij gedreven wordt door bedrieglijke en boze begeerten (vs. 22), zich overgeeft aan losbandigheid en alle onreinheid gretig bedrijft (vs. 19). Zijn wandel deugt niet (vs. 17). De oude mens gaat ten verderve (vs. 22). 

De oude mens wordt ook getekend in Col. 3:5-9.

Col 3:5  Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, Col 3:6  om welke dingen de toorn van God komt <over de zonen van de ongehoorzaamheid>. Col 3:7  Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld, toen u daarin leefde. Col 3:8  Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond.  Col 3:9  Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan (Telos).

Een gelovige in Christus heeft de oude mens 'afgelegd' (Ef. 4:22), 'uitgedaan' (Col. 3:9). Dat is gebeurd toen hij tot geloof en bekering kwam. Door de doop wordt de oude mens symbolisch begraven. De vroegere wandel (4:22) is voorbij. Restverschijnselen als liegen (Ef. 4:25) moeten worden afgelegd, gelijk flarden die ons nog aankleven.

Col 3:9  Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan  Col 3:10  en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. (Telos)

Efe 4:22 dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten, Efe 4:23 en vernieuwd bent in de geest van uw denken, Efe 4:24 en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Ef. 4:25 Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, ... " (Telos)

Nieuwe mens

Nieuwe schepping. Door geloof en wedergeboorte wordt iemand een nieuw mens. Hij is vernieuwd in de geest van zijn denken (Ef. 4: 23). Deze vernieuwing heeft plaats gevonden in zijn innerlijk en werkt door in zijn gedrag, zijn wandel. De nieuwe mens is door God geschapen (vs. 24), een nieuwe schepping. Hij is overeenkomstig God geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, zoals God waarlijk rechtvaardig en heilig is (vs. 24). 

Col 3:9  Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan  Col 3:10  en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft.  Col 3:11  Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf, vrije; maar Christus is alles en in allen. Col 3:12  Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, Col 3:13  elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u.  Col 3:14  En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. (Telos)

Bij de nieuwe mens is het onderscheid tussen Jood en niet-Jood, slaaf en vrije niet mee van toepassing (Col. 3:11). De nieuwe mensen hebben gemeen dat Christus 'alles en in allen is'.

De nieuwe mens is de eersteling van een nieuwe schepping, die uiteindelijk aarde en hemel zal vernieuwen: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Bij de eerste schepping werden aarde en hemel geschapen en verscheen tenslotte de mens. Bij de nieuwe schepping gaat de nieuwe mens voorop en zullen een nieuwe aarde en nieuwe hemel volgen.

Aangedaan. De nieuwe mens is als een kleed aangedaan (Ef. 4:24, Col. 3:10). Het afleggen van de oude mens (Ef. 4: 22) en het aandoen van de nieuwe mens (Ef. 4: 24) — dat heeft de gelovige zelf gedaan.

We mogen niet in onze oude plunje verschijnen op de bruiloft. Een schijnchristen loopt rond in zijn oude plunje en verschijnt daarin op de bruiloft van de Zoon van de Koning.

Mt 22:2  Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een koning die een bruiloft voor zijn zoon aanrichtte. (...) Mt 22:11 Toen nu de koning naar binnen was gegaan om hen die aanlagen te bezien, zag hij daar een mens die niet bekleed was met een bruiloftskleed. Mt 22:12  En hij zei tot hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen zonder een bruiloftskleed aan te hebben? En hij zweeg. Mt 22:13  Toen zei de koning tot zijn dienstknechten: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Mt 22:14  Want velen zijn geroepenen, maar weinigen uitverkorenen. (Telos)

Uitwerking. De oude mens noch de nieuwe mens zijn willoze automaten. Er blijft keuzevrijheid, wilsvrijheid, verantwoordelijkheid. Een nieuwe mens kan verstrikt raken in oude denkwijzen en terugvallen in oude handelwijzen. Daarom betuigt de apostel Paulus in de Heer, dat we "niet meer moeten wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken" (vs. 17). De vernieuwing moet worden uitgewerkt. Christus, die in de nieuwe mens is, die in ons allen (zovelen wij nieuwe mensen zijn) is, moet gestalte krijgen in ons leven.

Voortgaande vernieuwing. De nieuwe mens 'wordt vernieuwd tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft' (Col. 3:10.

Col 3:9  Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan   Col 3:10  en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. (Telos)

De nieuwe mens neemt dus toe in kennis en inzicht en gaat al meer het beeld van Zijn Schepper vertonen. Het Griekse woord vertaald met 'kennis' is hier επιγνωσις epignosis: nauwkeurige en juiste kennis, in het Nieuwe Testament gebruikt van de kennis van ethische en goddelijke zaken[21]. De apostel Petrus vermaande:

2Pe 3:18  maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus... (Telos)

Meer informatie

How Your Muscles Work. Youtube.com: Nucleus Medical Media, 15 aug. 2023. Duur: 4 min. 25 sec. Wetenschappelijke verhandeling over de werking van onze spieren.

Bronnen

Wat betreft de leeftijd van de eerste mensengeslachten is in dit artikel aanvankelijk tekst gebruikt (met toestemming) van www.GotQuestions.org/Nederlands

K.G.F.W. Ham, Leerboekje over den christelijken godsdienst. Dit is deel D van de serie Handleidingen bij het godsdienstonderwijs. Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880. Blz. 7 - 8. Enige tekst hiervan is verwerkt op 15 juli 2015. 

Voetnoten

 1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
 2. 2,0 2,1 Onderzocht Neanderthaler-DNA in IJslanders geeft verbluffende nieuwe inzichten in de menselijke geschiedenis, Scientias.nl, nieuwsbericht 30 april 2020.
 3. 3,0 3,1 Bron: ABP Magazine, nov. 2012., blz. 8.
 4. 4,0 4,1 Aldus Detailhandel Nederland, juli 2010. Detailhandel Nederland is de belangenbehartiger van Nederlandse winkeliers.
 5. Nieuwsartikel Tony Blair: 'Samenleving moet ruimte laten voor geloof' op KerkNet.be dd. 29 aug. 2009
 6. Uit: Pensées (1670), aangehaald op https://citaten.net/quotes/met-heelal.html
 7. "L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant." Uit: Pensées (1670), aangehaald op https://citaten.net/quotes/met-heelal.html?page=2
 8. 8,0 8,1 8,2 Michael Brown, Our Loss, God's Pain, op Stream.org, 25 juni 2017.
 9. De Wageningse hoogleraar Cees Buisman noemde de mens "een zak mineralen met water", BNR-radio, 18 maart 2018. Uiteraard is dit een beperkte beschouwing. De mens is stof, maar is ook een ziel. En de stof van zijn lichaam is door God hoogst georganiseerd.
 10. Nederlandse wetenschappers ontrafelen dna-mysterie, NOS.nl, nieuwsbericht 22 feb. 2018.
 11. Zie ook de paragraaf 'Meer informatie'.
 12. Nieuwsbericht van het Utrechts Universiteitsfonds, 26 feb. 2015. 
 13. Aldus Caroline Leaf, aangehaald in 'Brein al vanaf de geboorte op de keuze voor God gericht', nieuwsbericht in het Nederlandsch Dagblad, 26 mei 2017. 
 14. Bron: https://www2.palomar.edu/users/warmstrong/lmexer3.htm#trivia
 15. Nieuwsartikel 'Baby's brabbelen binnen 5 uur in een andere taal', op Nu.nl dd. 4 nov. 2009
 16. Zie Menselijk lichaam gekrompen door landbouw, nieuwsartikel op Nu.nl, 16 juni 2011.
 17. De schepping van de mens wordt hier gesteld op 4004 v.C., het (onzekere) jaar dat Ussher berekend heeft.
 18. Zie The Sumerian king list: translation, http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section2/tr211.htm
 19. Blijkens onderzoek van de universiteit in Odense, Denemarken. Zie nieuwsartikel Baby's hebben één kans op twee honderd jaar te worden, op HLN.be 2 okt. 2009.
 20. 105 Year Old Lady Shares The Secret To Happiness. Youtube.com: 100huntley, 3 nov. 2010. V.a. 1 min 53 sec.
 21. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.