Dieren

Uit Christipedia

De dieren zijn door God geschapen op de vijfde en de zesde dag van de scheppingsweek. Op de vijfde dag schiep Hij de zeedieren en vogels, op de zesde dag de landdieren. De dieren zijn eerder geschapen dan de mens.

Het lijkt erop dat de dieren in hoofdgroepen werden geschapen, waarbinnen in de loop van de tijd een grote verscheidenheid optrad.

De Paraceratherium, zover bekend het grootste zoogdier ooit. Links op de achtergrond hetzelfde dier met ernaast een mens afgebeeld om de grootte te doen uitkomen.

In Nederland komen, zover bekend, zo'n 40 duizend diersoorten voor. Het aantal vogelsoorten dat ooit in Nederland is waargenomen, is vijfhonderd (stand 2010), waaronder verdwaalde en eenmalige gasten. Nederland krijgt er jaarlijks zo'n honderd diersoorten bij. Dat komt door de klimaatverandering en doordat mensen dieren meenemen na een verblijf in het buitenland. Daarentegen sterven er ieder jaar ook diersoorten uit[1].

Het grootste zoogdier dat ooit op aarde heeft rondgelopen is, zover bekend (2012), de Paraceratherium (zie afbeelding), die, als volwassen exemplaar, zo'n 15 ton woog. Ter vergelijking: de grootste neushoorns van vandaag wegen een paar ton. De grootste vis is de walvishaai. De grootste vis ooit is vermoedelijk (2013) de Leedsichthys, die vroeger leefde en naar schatting een lengte van 16,5 meter kon bereiken.

Dieren vertonen soms wonderbaarlijk, door de God de Schepper ingesteld gedrag. Bijvoorbeeld, het vrouwtje van de uitgestorven kikker Rheobatrachus sillus slikte haar eitjes door, zodat de baby’s in haar maag groeiden en uit haar mond geboren werden. Een ander, bekend wonder is de ontwikkeling van rups via pop naar vlinder. De levende natuur is wonderbaarlijk en een onuitputtelijk onderzoeksterrein voor de mens. Wij mensen kunnen veel van de dieren leren. Van de vogels hebben wij geleerd te vliegen met behulp van vliegtuigen. Zie verder bij Ontwerp.

Hun schepping

De dieren zijn door God geschapen op de vijfde en de zesde dag van de scheppingsweek. Op de vijfde dag schiep Hij de zeedieren en vogels, op de zesde dag de landdieren. De dieren zijn eerder geschapen dan de mens.

Gods betrokkenheid

In de Schrift spreekt God over verschillende dieren en blijkt ook zijn betrokkenheid met deze schepselen van Hem. Zo gedacht Hij niet alleen aan de mensen in de ark van Noach, maar ook aan de dieren die meegegaan waren.

Ge 8:1 En God dacht aan Noach en aan al de [wilde] dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. (HSV)

Gods betrokkenheid tot zijn levende schepselen blijkt ook uit het verbond dat hij na de zondvloed maakte.

Gods verbond na de zondvloed

Na de zondvloed, die alle dieren wegvaagde - behalve de vissen en de dieren in de ark - richtte God een verbond op met Noach en zijn zonen en alle overlevende dieren, "tot al het gedierte der aarde toe" (Gen. 9:10). Dat verbond houdt de belofte in dat de aarde niet meer door een wereldwijde dodelijke vloed bezocht zal worden.

Ge 9:11  En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. (SV)


Ge 9:11  Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. (HSV)

Ook het verbondsteken, de regenboog, is voor de dieren.

Ge 9:12  En God zeide: Dit [is] het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u [is], tot eeuwige geslachten. (...) Ge 9:15  Dan zal Ik gedenken Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.  Ge 9:16  Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.  Ge 9:17  Zo zeide dan God tot Noach: Dit [is] het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde [is]. (SV)

In het laatste Bijbelboek zien wij de regenboog boven de troon van God, bij wie ook vier levende wezens zijn, die de schepping of de regering over haar vertegenwoordigen.

God over enkele dieren

In het Bijbelboek Job laat God Zich tegenover zijn knecht Job uit over enkele door Hem geschapen diersoorten. De Schepper spreekt over zijn schepselen!

Behemoth

In Job. 40:15 is sprake van de Behemoth. Veel uitleggers houden het dier voor een nijlpaard (zoals de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel), sommigen voor een olifant, anderen voor een dinosaurus.

Job 40:15 Kijk eens naar het nijlpaard (Behemoth), ik heb jullie beiden gemaakt het vreet gras als een rund. Job 40:16  Kijk eens naar zijn stevige lendenen en zijn krachtige buikspieren. Job 40:17  Zijn staart staat omhoog als een ceder, de spieren lopen in bundels over zijn billen. Job 40:18  Zijn ribben zijn sterk als bronzen buizen, zijn beenderen als ijzeren staven. Job 40:19  Dat is pas één van mijn meesterwerken. Alleen ik kan hem in toom houden. Job 40:20  De heuvels waar de dieren spelen, leveren hem zijn voedsel. Job 40:21  Hij gaat liggen onder de lotusplanten, verbergt zich in het riet van het moeras. Job 40:22  Hij schuilt in de schaduw van de lotusplanten en ligt midden tussen de waterwilgen. Job 40:23  Dreigend stijgt het water in de rivier, maar hij schrikt er niet voor terug; hij blijft rustig, al slaan de golven van de Jordaan tegen zijn bek. Job 40:24  Wie durft hem bij zijn kop te pakken en een touw door zijn neus te halen? (Groot Nieuws Vertaling)

Berggeit

Job 39:1  (38-1) Bepaal jij wanneer de berggeiten werpen en de hinden moeten kalven? Job 39:2 Tel jij de maanden dat ze drachtig zijn en ken jij de tijd dat hun jongen worden geboren? Job 39:3 Ze krommen zich, beginnen te persen en brengen hun jong ter wereld. Job 39:4 Dat groeit op en wordt sterk, trekt eropuit, het veld in, en keert niet meer naar zijn moeder terug. (Groot Nieuws Vertaling) 

Buffel

Job 39:9 Zou de buffel voor jou willen werken en ‘snachts bij jou in de stal willen staan? Job 39:10 Zou je hem kunnen beteugelen, zodat hij volgzaam het dal voor je ploegt? Job 39:11 Kun je op zijn grote kracht vertrouwen en het werk aan hem overlaten? Job 39:12 Verwacht je van hem, dat hij de oogst binnenhaalt en het koren op de dorsvloer bijeenbrengt? (Groot Nieuws Vertaling) 

Ezel

Job 39:5 Wie heeft de wilde ezel de vrijheid gegeven, zodat hij ongehinderd kan rondrennen? Job 39:6 Ik gaf hem de woestijn als woongebied, de onherbergzame zoutvlakte werd zijn thuis. Job 39:7 Hij spot met de drukte van de stad, luistert niet naar het geschreeuw van de drijvers. Job 39:8 De bergen waar hij ronddwaalt, zijn zijn weide, daar zoekt hij alles wat groen is. (Groot Nieuws Vertaling) 

Gier

Job 39:27 Is het op jouw bevel, dat de gier hoog in de bergen zijn nest bouwt? Job 39:28 Hij nestelt zich in de rotsen en slaapt daar; op een rotspiek ligt zijn vesting, Job 39:29 vandaar speurt hij naar voedsel, hij tuurt in de verte;Job 39:30 zijn jongen drinken het bloed. Waar lijken zijn, is ook de gier.’ (Groot Nieuws Vertaling) 

Leeuwin

Job 38:39 Kun jij op buit jagen voor de leeuwin en de hongerige welpen te eten geven, Job 38:40 als ze zijn weggedoken in hun holen of op de loer liggen onder de struiken? (Groot Nieuws Vertaling) 

Leviathan

Job 41:1 Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, [dat] gij laat nederzinken? Job 41:2 Zult gij hem een bieze in den neus leggen, of met een doorn zijn kaak doorboren? Job 41:3 Zal hij aan u veel smekingen maken? Zal hij zachtjes tot u spreken? Job 41:4 Zal hij een verbond met u maken? Zult gij hem aannemen tot een eeuwigen slaaf? Job 41:5 Zult gij met hem spelen gelijk [met] een vogeltje, of zult gij hem binden voor uw jonge dochters? Job 41:6 Zullen de metgezellen over hem een maaltijd bereiden? Zullen zij hem delen onder de kooplieden? Job 41:7 Zult gij zijn huis met haken vullen, of met een visserskrauwel zijn hoofd? Job 41:8 Leg uw hand op hem, gedenk des strijds, doe het niet meer. Job 41:9 Zie, zijn hoop zal feilen; zal hij ook voor zijn gezicht nedergeslagen worden? Job 41:10 Niemand is [zo] koen, dat hij hem opwekken zou; wie is dan hij, die zich voor Mijn aangezicht stellen zou? Job 41:11 Wie heeft Mij voorgekomen, dat Ik [hem] zou vergelden? Wat onder den gansen hemel is, is het Mijne. Job 41:12 Ik zal zijn leden niet verzwijgen, noch het verhaal [zijner] sterkte, noch de bevalligheid zijner gestaltenis. Job 41:13 Wie zou het opperste zijns kleeds ontdekken? Wie zou met zijn dubbelen breidel [hem] aankomen? Job 41:14 Wie zou de deuren zijns aangezichts opendoen? Rondom zijn tanden is verschrikking. Job 41:15 Zeer uitnemend zijn zijn sterke schilden, elkeen gesloten [als] met een nauwdrukkend zegel. Job 41:16 Het een is [zo] na aan het andere, dat de wind daar niet kan tussen komen. Job 41:17 Zij kleven aan elkander, zij vatten zich samen, dat zij zich niet scheiden. Job 41:18 Elk een zijner niezingen doet een licht schijnen; en zijn ogen zijn als de oogleden des dageraads. Job 41:19 Uit zijn mond gaan fakkelen, vurige vonken raken er uit. Job 41:20 Uit zijn neusgaten komt rook voort, als [uit] een ziedenden pot en ruimen ketel. Job 41:21 Zijn adem zou kolen doen vlammen, en een vlam komt uit zijn mond voort. Job 41:22 In zijn hals herbergt de sterkte; voor hem springt zelfs de droefheid van vreugde op. Job 41:23 De stukken van zijn vlees kleven samen; elkeen is vast in hem, het wordt niet bewogen. Job 41:24 Zijn hart is vast gelijk een steen; ja, vast gelijk een deel van den ondersten [molensteen]. Job 41:25 Van zijn verheffen schromen de sterken; om [zijner] doorbrekingen wille ontzondigen zij zich. Job 41:26 Raakt hem iemand met het zwaard, dat zal niet bestaan, spies, schicht noch pantsier. Job 41:27 Hij acht het ijzer voor stro, en het staal voor verrot hout. Job 41:28 De pijl zal hem niet doen vlieden, de slingerstenen worden hem in stoppelen veranderd. Job 41:29 De werpstenen worden [van] [hem] geacht als stoppelen, en hij belacht de drilling der lans. Job 41:30 Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich op het puntachtige, [als] op slijk. Job 41:31 Hij doet de diepte zieden gelijk een pot; hij stelt de zee als een apothekerskokerij. Job 41:32 Achter zich verlicht hij het pad; men zou den afgrond voor grijzigheid houden. Job 41:33 Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder schrik te wezen. Job 41:34 Hij aanziet alles, wat hoog is, hij is een koning over alle jonge hoogmoedige dieren. Job 42:1 Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide: Job 42:2 Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden. (SV)

Paard

Job 39:19  Heb jij het paard zijn kracht gegeven en zijn nek met manen versierd? Job 39:20 Laat jij het opspringen als een sprinkhaan, terwijl het angstaanjagend briest en snuift? Job 39:21 Ongeduldig schraapt het de grond en stort zich onstuimig in de strijd; Job 39:22 het spot met vrees en kent geen angst, het slaat niet op de vlucht, Job 39:23 al rammelt de pijlkoker vlakbij en flikkeren de lansen en speren in de zon. Job 39:24 Briesend en snuivend schiet het vooruit, is niet meer te houden als de hoorn schalt; Job 39:25 bij iedere stoot op de hoorn hinnikt het, het ruikt de strijd al op afstand en hoort de bevelen die de aanvoerders schreeuwen. (Groot Nieuws Vertaling) 

Raven

Job 38:41 Wie geeft er voedsel aan de raven, als hun jongen rondfladderen zonder eten en tot mij om hulp roepen? (Groot Nieuws Vertaling) 

Sperwer

Job 39:26  Dankt de sperwer het aan jouw inzicht dat hij vliegt en zijn vleugels uitslaat op weg naar het zuiden? (Groot Nieuws Vertaling) 

Struisvogel

Job 39:13  De struisvogel staat opgewekt te klapwieken, maar schuilt er wel veel zorg in die vleugels en veren? Job 39:14 Zij legt haar eieren gewoon op de grond en laat ze warm worden in het zand, Job 39:15 maar zij vergeet dat er dieren rondlopen die ze met hun poten kunnen vertrappen. Job 39:16 Zij is hard voor haar jongen, alsof ze niet van haar zijn, het deert haar niet als haar werk vergeefs is, Job 39:17 want ik heb haar geen verstand gegeven en geen inzicht. Job 39:18 Maar ze is paard en ruiter te vlug af, ze springt op, rent weg en lacht ze uit. (Groot Nieuws Vertaling) 

Gods macht over dieren

Jona door de vis uitgeworpen.

God kan het gedrag van dieren beïnvloeden. God zond raven om Elia voedsel te bezorgen. Hij zond een grote vis om Jona op te slokken, te bewaren en na drie dagen uit te spuwen. Toen Daniël in een kuil met leeuwen werd geworpen, voorkwam Hij dat de beesten zijn knecht verslonden.

Een discipel van Jezus die om zijn geloof in een Aziatisch land gevangen zat, vertelde dat hij elke nacht door muggen geplaagd werd. "Op een nacht riep ik wanhopig tot God: 'U sloot de muilen van de leeuwen om Daniël te beschermen. Wilt U dan alstublieft ook iets doen aan deze muggen?' En God antwoordde mijn gebed! Die hele nacht heb ik geen mug gezien of gehoord in mijn cel. Ik heb zelden zo heerlijk en vredig geslapen."[2]

Pratende dieren

God en engelen kunnen dieren doen praten. De duivel bediende zich van de slang om tot de eerste vrouw te spreken en haar te verleiden tot zonde (Gen. 3:1v). De ezel van Bileam sprak tot de profeet (Num 22:28-30) die hem bereed en sloeg.

Levensduur van dieren

Sommige dieren hebben een zéér kort leven. De gastrotichus-bacterie kent een gemiddelde levensduur van slechts drie dagen. Het kortst levende insect is de haft of de ééndagsvlieg, die twee tot drie jaar onder de grond leeft als nymfe, en daarna één uur boven de grond als volwassen dier. Het kortst levende gewervelde dier op aarde is de pygmee-grondel Evioata sigillata, een visje dat niet ouder dan acht weken wordt. De labordi-kameleon leeft hooguit vier maanden, terwijl zijn ontwikkeling in het ei tot negen maanden duurt. Daarmee is deze kameleon waarschijnlijk het kortst levende dier op vier poten.

Sommige dieren hebben een zéér lang leven. De Groenlandse walvis kan meer dan 200 jaar oud worden, en is daarmee één van de langstlevende diersoorten en waarschijnlijk het langstlevende zoogdier. De landschildpad kan 250 jaar oud worden en is daarmee het langstlevende landdier. De Turritopsis nutricula is een soort kwal die in beginsel, biologisch gezien, eindeloos kan leven. Het zeedier maakt cycli van oud naar weer jong, wat eindeloos kan doorgaan. Waarschijnlijk sterft het dier vroeg of laat als prooi of ten gevolge van een ziekte. 

Schildpad na 47 jaar teruggevonden

Een schildpad die in 1965 door een Amerikaanse jongen was vrijgelaten, is 47 jaar later teruggevonden. De vader van de jongen herkende het huisdier aan de initialen van zijn zoon in het schild. De 85-jarige Holland Cokeley liet de hond van de buren uit toen het dier iets in de bosjes vond. Hij had al snel door dat de schildpad een oude bekende was. 'Ik pakte hem op en dacht: goh, dat is de schildpad van Jeff.'

Jeff Cokeley had voordat hij zijn schildpad als 13-jarige vrijliet 'JC' en '1965' in het schild gekerfd. De foto's die zijn vader opstuurde, kwamen als een verrassing. 'Ik zag mijn initialen en moest meteen lachen.' Holland heeft de schildpad een paar dagen thuis gehouden, maar later weer vrijgelaten. Misschien duikt hij in de toekomst nog eens op: volgens experts kunnen dit soort schildpadden wel 100 jaar worden.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 10 mei 2012)

Ontdekking van diersoorten

Het dierenrijk vertoont een enorme verscheidenheid. Geregeld worden nieuwe diersoorten ontdekt, getuige dit bericht uit 2009: "Wetenschappers hebben in het noordwesten van Colombia tien nieuwe soorten amfibieen ontdekt. Het gaat om negen kikkersoorten en een salamander. De ontdekkingen werden gedaan tijdens een expeditie in de bergachtige regio Takarkuna, bij de grens met Panama. Onder de kikkers is een exemplaar met opvallende oranje poten. Ook zijn drie giftige kikkers ontdekt en een drietal met een vrijwel doorzichtige huid. De wetenschappers zijn opgetogen over de vondst van de nieuwe amfibiesoorten, aangezien wereldwijd eenderde van de ambifieen met uitsterven wordt bedreigd." (Radio Nederland Wereldomroep, 3 febr. 2009)

Bedreigde diersoorten

Wereldwijd wordt eenderde van de amfibieen (dieren als kikkers en salamanders) met uitsterven bedreigd (gegevens 2009).

Sociale dieren

Sommige diersoorten zijn erg sociaal. Olifanten bijvoorbeeld bedrijven rouw over hun overleden mede-olifant en ook schijnen ze dan elkaars 'kinderen' te adopteren.

Moreel besef?

Zijn bepaalde diersoorten zich bewust van goed en kwaad? Wetenschappelijk onderzoek lijkt aan te tonen dat 'schuldige' gelaatsuitdrukkingen van honden, die bijvoorbeeld een rommel hebben gemaakt of een stuk vlees hebben gestolen, door de hondenbezitter worden toegedicht. Veranderingen in gezichtsuitdrukking van de hond hebben vooral met onderdanigheid te maken en niet met schuldbewustzijn[3].

Dier en mens

God bewerkte bij de dieren vrees en verschrikking ten opzichte van de mens. Dieren mogen de mens tot voedsel dienen. Tegen Noach zei God na de zondvloed:

Ge 9:2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. Ge 9:3 Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Ge 9:4 Maar vlees met zijn leven, zijn bloed [er nog in] mag u niet eten. (HSV)

God wilde het leven van de mensen tegen de dieren beschermen. Hij zal het bloed van de mensen eisen, wreken, van de hand van alle gedierte. God bepaalde dan ook bij Israël dat wanneer een dier een mens doodt, dat gedood moest worden (Exod. 21:28, 29).

Ge 9:5 Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. (HSV)

Gevaar

Dieren kunnen een gevaar voor mensen opleveren, zowel sommige individuele dieren (leeuw, tijger, e.d.) als groepen dieren.

Tijger doodt verzorgster in dierentuin Keulen

Een tijger in de dierentuin van Keulen heeft gisteren een verzorgster aangevallen. Zij raakte zo zwaargewond dat ze is overleden. Na de aanval op de verzorgster ontsnapte het roofdier uit zijn verblijf en ging een nabijgelegen stal binnen. Daar schoot de directeur van de dierentuin de tijger met een geweer dood. Nadat het dier was uitgebroken, werden delen van de dierentuin afgesloten. De politie van Keulen bracht bezoekers en personeel in veiligheid.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 aug. 2012)

Kamelen belagen Australisch dorp

Een dorp in Australie wordt belegerd door een kudde van zo'n zesduizend kamelen die op zoek zijn naar water. De 350 inwoners van Docker River durven amper de deur nog uit, de dorstige dieren beheersen het gehele straatleven, waarbij ze alles en iedereen onder de voet lopen en het verkeer totaal ontregelen. Kamelenjagers proberen met helikopters de dieren de stad uit te jagen, om ze vervolgens af te schieten. Australie is vooral bekend om zijn grote populatie kangoeroes maar in het binnenland leven ook ruim 1 miljoen kamelen. De kudde groeit gestaag; elke zeven jaar verdubbelt hun aantal en het is inmiddels de grootste groep ter wereld. De eerste kamelen werden eind 19de eeuw naar Australie gebracht als lastdier, maar met de komst van de auto werden de beesten steeds meer overbodig en in de natuur vrijgelaten.

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 aug. 2009)

In het duizendjarig vrederijk zal dit gevaar door de heilrijke regering van Jezus Christus gedeeltelijk of geheel zijn geweken.

Beestachtige mensen

Sommige mensen of type mensen en ook gevallen engelen worden in de Bijbel wel met dieren: met lagere wezens dus, die voor die mens(en) bepaalde typerende kenmerken vertonen. Hieronder worden enkele ongunstige en gunstige gevallen vermeld.

Ongunstig

De Heer Jezus duidde de vorst Herodes Antipas aan met "die vos". Deze uitdrukking tekent de sluwheid van de viervorst en tegelijk het onbetekenende van de man[4].

Lu 13:32  En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag kom Ik aan het einde. (Telos)

De Heer Jezus hield zijn leerlingen voor om het heilige niet aan de honden te werpen en hun parels niet voor de varkens.

Mt 7:6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parels niet voor de varkens; opdat zij ze niet misschien met hun poten vertrappen en zich omkeren en u verscheuren. (Telos)

Nebukadnezar vernederd tot gelijkenis van een rund.

Het is duidelijk dat 'honden' en 'varkens' in figuurlijke zin duiden op.

De Babylonische koning Nebukadnezar werd om zijn hoogmoed door God vernederd tot beestachtig gedrag: hij werd waanzinnig en at gras als een rund.

In laatste Bijbelboek wordt de duivel een slang en een draak genoemd. De wereldleider heet 'het Beest' en de valse profeet wordt eveneens als een 'beest' voorgesteld.

Gunstig

De Heer Jezus gaf zijn uit te zenden leerlingen deze raad:

Mt 10:16  Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven, weest dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. (Telos)

De Heer zelf is 'het Lam van God' en ook 'de leeuw uit de stam van Juda'. De offerdieren onder de wet van Mozes beelden aspecten van het verlossingswerk van Christus Jezus uit.

Zorg voor dieren

De mens gaat niet zo goed met dieren om. Dat dringt ook tot de politiek door. In Nederland bestaat zelfs een 'partij voor de dieren' (anno 2011). Varkens, koeien en kippen worden vaak in enge ruimtes gehouden. omdat dat goedkoper is.

GroenLinks wil koe in de wei 

GroenLinks heeft een initiatiefwetsvoorstel gepresenteerd over het beperken van de intensieve veeteelt. Als het aan de partij ligt, mogen er alleen nog bedrijfsmatig dieren worden gehouden als die natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo moeten varkens de ruimte krijgen om een modderbad te nemen en te wroeten. Kippen moeten vrij naar buiten kunnen lopen en genoeg ruimte hebben om te kunnen fladderen. Koeien moeten in de wei komen te staan, met de mogelijkheid tot sociale interactie. De initiatiefwet 'vrije uitloop dieren' werd gepresenteerd in Den Bosch. Noord-Brabant is de provincie met de meeste megastallen. 

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 aug. 2012)

Dieren tot voorbeeld gesteld

God heeft sommige dieren tot voorbeeld voor de mens gesteld. Zo laat hij de profeet Jesaja zeggen:

Jes 1:2 Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. Jes 1:3  Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet. (SV)

Filmpjes

Drijvende otters die elkaars hand vasthouden: filmpje

Meer weten

Werner Gitt, Karl-Heinz Vanheiden, Als dieren konden spreken. Doorn: Stichting Johannes Multimedia en Vereniging Bijbel & Onderwijs, 2e herz. druk 2010. Pagina's: 111. Het boekje toont aan dat dieren zeer ingenieus zijn onderworpen, wat overtuigend wijst op de Schepper.

Voetnoten

  1. Bron: nieuwsbericht Radio Nederland Wereldomroep dd. 28 juli 2005. 
  2. Lessen uit de gevangenis. SDOK, december 2017. Dit is de bijlage bij de brief van december 2017.
  3. Experimenteel onderzoek door wetenschappers van het Barnard College in New York, zie  'Honden kunnen niet schuldbewust kijken', nieuwsartikel op Nu.nl dd. 15 juni 2009. 
  4. Leidraad 1998, commentaar van de Internationale Bijbelbond.