Efron

Uit Christipedia

Efron, ook geschreven Ephron, is in de Bijbel de naam van een man, een gebergte en van een stad.

Naam. De Hebreeuwse naam is עפרון, Efron, wat "als een hert"[1] betekent. De eigennaam en plaatsnaam komt 14x voor in het Oude Testament.

Efron de Hethiet

Efron, de zoon van Zohar, was het stamhoofd der Hethieten, van wie Abraham voor 400 sikkels zilver de akker en de spelonk van Machpela kocht. Zo verwierf zich de aartsvader in Kanaän een vaste bezitting, waarop zijn nakomelingen een onvervreemdbaar recht hadden. Jakob droeg zijn zonen op hem op die erfbegraafplaats te begraven.
Ge 49:29  Daarna gebood hij hun en zei: Ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij [dan] bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Efron, de Hethiet, ligt;  Ge 49:30  in de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaän, [en] die Abraham [samen] met die akker gekocht heeft van Efron, de Hethiet, als eigen graf. Ge 49:31  Daar hebben ze Abraham begraven en Sara, zijn vrouw; daar hebben ze Izak begraven en Rebekka, zijn vrouw; en daar heb ik Lea begraven.  Ge 49:32  De akker en de grot die daarop ligt, zijn gekocht van de Hethieten. Ge 49:29  Daarna gebood hij hun en zei: Ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij [dan] bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Efron, de Hethiet, ligt;  Ge 49:30  in de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaän, [en] die Abraham [samen] met die akker gekocht heeft van Efron, de Hethiet, als eigen graf. Ge 49:31  Daar hebben ze Abraham begraven en Sara, zijn vrouw; daar hebben ze Izak begraven en Rebekka, zijn vrouw; en daar heb ik Lea begraven. Ge 49:32  De akker en de grot die daarop ligt, zijn gekocht van de Hethieten. (HSV)

Gebergte Efron

Een gebergte op de noordgrens van Juda, op de grens van Juda en Benjamin, tussen Jeruzalem en Kirjath-Jearim. Ongetwijfeld behoorde het tot het gebergte Efraïm.

Stad Efron

Een stad, in de nabijheid van Bethel, op de grenzen van Efraïm en Benjamin gelegen, door koning Abia aan het rijk van de tien stammen ontnomen.

Efron in Gilead

In de geschiedenis van de Makkabeeën komt een stad genaamd Efron voor, een sterke en volkrijke stad in Gilead, ter plaatse ongeveer, waar de Jabbok in de Jordaan vloeit. Op zijn tocht van Karnaïn naar de Jordaan nam Judas de Makkabeeër ook deze stad in en verwoestte haar.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ephron' is op 24 feb. 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.