Stichting Israël en de Bijbel

Uit Christipedia

De Stichting Israël en de Bijbel (IB) is een in 1969 opgerichte Nederlandse christelijke organisatie die ijvert voor de wereldwijde verspreiding van de Bijbel onder de Joden.

De stichting "wil Joodse mensen hun eigen Boek, de Bijbel, teruggeven en Gods plan met Israël onder de aandacht van christenen brengen. Daarnaast verleent de stichting geestelijke en materiële hulp aan Messiaanse gelovigen in voornamelijk Oost-Europa. Wij geloven dat de rijkste zegen voor het Joodse volk ligt in het kennen van de Messias."[1]

Zij wijst erop dat het evangelie van Jezus Christus eerst voor de Joden is bestemd. De kerntekst van IB is dan ook:
Ro 1:16 Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. (TELOS)
De Tenach, de Joodse benaming van het Oude Testament, en het Nieuwe Testament worden in verscheidene talen uitgegeven. De meeste uitgaven zijn tweetalig: Hebreeuws + landstaal.

Verbonden aan de stichting is de website Jewish Testimonies (‘Joodse getuigenissen’), waarop getuigenissen staan van joden die de Messias (Jezus Christus) hebben leren kennen.

Israël en de Bijbel huldigt de opvatting dat Gods voorzeggingen en beloften aangaande zijn oude verbondsvolk letterlijk in vervulling zullen gaan en brengt Gods plan met Israël onder de aandacht van christenen. De stichting is dan ook gekant tegen de vervangingsleer, volgens welke de gemeente van Christus in de plaats van het volk Israël is gekomen en dit volk geen bijzondere plaats meer in Gods heilsplan heeft.

Periodieken. De Stichting geeft een tijdschrift uit, IB Magazine, dat 10x per jaar verschijnt (stand 2015) en informatie over Israël, reisverslagen en getuigenissen bevat. De nieuwsbrief IB Nieuws verschijnt 4x per jaar (stand 2015).

Landdag. De stichting houdt jaarlijks een landdag.

Kinderwerk. IB doet kinderwerk onder de naam iB Kids. Doel is kinderen zicht op en liefde voor Israël als Gods oude volk bijbrengen. "IB-kids wil praktische handreikingen bieden om met kinderen vanuit de Bijbel in gesprek te gaan over Israël. Maar bovenal, kinderen bepalen bij Gods grote liefde voor Zijn oogappel Israël."[2]

Jongerenafdeling. De stichting heeft een jongerenafdeling, Jong iB, die jongeren hulp biedt bij het bestuderen van de Bijbel en hen een goede Bijbelse visie op Israël wil bijbrengen. "Met een goede Bijbelse visie op Israël zul je de Bijbel veel beter begrijpen en vallen moeilijke Bijbelgedeeltes op hun plaats. Oude profetieën in de Bijbel komen tot leven, je krijgt inzicht in de Joodse achtergronden van de evangeliën en je herkent allerlei actuele ontwikkelingen in hun profetische context. Zoals de snelgroeiende Jodenhaat en ontwikkelingen in o.a. het midden-Oosten die de Joodse profeten eeuwen geleden hebben voorzegd."[3]

Samenwerking. IB werkt samen met The Society for Distributing Hebrew Scriptures, een Engels genootschap tot verspreiding van de Bijbel onder Joden.

Meer informatie

Website: www.IsraelEnDeBijbel.nl

Youtube-kanaal van Israël en de Bijbel.

Jongerenafdeling Jong iB: www.JongiB.nl

Kinderwerk iB Kids: www.iBKids.nl

Voetnoten

  1. Aldus de stichting op haar website (2009).
  2. Bron: iBKids.nl, homepage, 3 juni 2011.
  3. Bron: Wie zijn wij, op JongiB.nl, 3 juni 2011.