Amram

Uit Christipedia

Amram is in de Bijbel de naam van twee Israëlitische mannen: 1. de vader van Mirjam, Mozes en Aäron, 2. de zoon van Bani in de tijd van Ezra.

Naam

De Hebreeuwse naam is עַמְרָם, Amram. De eigennaam betekent 'verheven volk'[1]. Hij komt 14x voor in het Oude Testament en wordt alleen genoemd in geslachtslijsten (genealogische verzen). Het strongnummer is H6019. In de Engelse King James-vertaling komt in 1 Kron. 1:41 nog de naam Amram van een derde man voor, welke naam in Nederlandse vertalingen anders wordt weergegeven: Hamram (SV), Hamran (HSV), Chamran (NBG51).

Amram (vader van Mozes)

Amram, de vader van Mirjam, Aäron en Mozes, was via zijn vader Kahath een kleinzoon van Levi. Hij was dus een Leviet. Amram huwde met een dochter van zijn opa Levi, zijn tante Jochebed.
Ex 6:20  (6:19) Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw, en zij baarde hem Aäron en Mozes. De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar. (HSV)
Nu 26:59  En de naam van de vrouw van Amram was Jochebed, de dochter van Levi, die [de vrouw] van Levi baarde in Egypte. [Jochebed] baarde aan Amram Aäron, en Mozes, en Mirjam, hun zuster. (HSV)
Amram kreeg zijn kinderen in Egypte.
Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
Jizhar
 
Hebron
 
Uzziël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
Mozes
 
Mirjam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Eliëzer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan
 
Rehabja
Dat Amram een gelovige, godsdienstige Israëliet was, blijkt uit de woorden van Mozes, die hem God noemt "de God van mijn vader":
Ex 15:2  De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, daarom zal ik Hem verheffen! (CP[2])
Amram bereikt de leeftijd van 137 jaar (Ex. 6:20).

Amram (zoon van Bani)

Amram was de naam van een der zonen van Bani. Hij was ten tijde van Ezra gehuwd met een niet-Joodse vrouw (Ezr. 10:34).

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.