Coronacrisis

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De coronacrisis is de noodtoestand die in vele landen ontstond door de pandemie van Covid-19. Om hun burgers te beschermen, hun zorgstelsel te vrijwaren van overbelasting en de pandemie terug te dringen namen de overheden maatregelen die het economisch en maatschappelijk verkeer beperkten, wat leidde tot isolement, werkeloosheid en de ondergang van bedrijven.

De beschermende maatregelen hadden indirecte gevolgen, gevolgen van financiële en economische aard, van sociale en psychologische aard. Veel bedrijven hadden minder, veel minder of helemaal geen omzet meer. De werkloosheid nam toe. Scholen en universiteiten werden gesloten. Mensen, ook jongeren, raakten in een isolement.

Een punt van kritiek op de maatregelen is dat gezonde kinderen en jonge mensen onder de isolerende en vrijheidbeperkende maatregelen lijden, terwijl zij voldoende natuurlijke afweer hebben om het virus te overwinnen. Als zij in contact komen met SARS-CoV-2, dan wordt hun afweer verder opgebouwd.[1] Door hen af te zonderen worden ze zelden blootgesteld aan andere circulerende ziektekiemen, waaronder andere, vrij onschadelijke coronavirussen en wordt hun aangeboren immuniteit minder getraind[2].

Een ander punt van kritiek is dat het langdurig houden van afstand en sociaal isolement (weinig sociaal contact) de geestelijke volksgezondheid ondermijnt, aangezien de mens een sociaal wezen is[3].

Lockdown. De meest verregaande maatregel in Nederland is de lockdown met avondklok die werd ingevoerd, bedoeld om besmetting tegen te gaan en het zorgstelsel te vrijwaren van overbelasting. Op de maatregel kwam kritiek, omdat 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus dit met hun eigen afweersysteem overwonnen zonder ziek te worden of met milde klachten[4].

Vaccinatielocatie van de GGD

Riskante genetische spoedvaccins. Een ander punt van het kritiek is het gebruik van genetische vaccins (gebaseerd op DNA of RNA, op de genetische code van het coronavirus), die met haast ontwikkeld zijn en onvoldoende onderzocht op bijwerking en gevolg op lange termijn. Dit nieuwe type vaccin is nog niet eerder aan mensen gegeven. Ze zijn supersnel ontwikkeld, waarbij ontwikkelingsfasen in elkaar zijn geschoven. De gevolgen op lange termijn zijn onbekend, omdat men zich niet de tijd gunt om dat te onderzoeken alvorens de vaccins massaal toe te dienen.[5]

Massavaccinatie. Een andere verregaande maatregel in Nederland is de massavaccinatie. Ook op deze maatregel kwam kritiek, omdat 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus dit met hun eigen afweersysteem overwonnen zonder ziek te worden of met milde klachten[4]. Een minder ingrijpend alternatief is het vaccineren van bepaalde groepen mensen die een bepaald verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden.[6]

Volgens sommige critici zou een twee-sporen-beleid (zorgvuldige vaccinatie-ontwikkeling + onderzoek naar bestaande medicatie tegen de ziekte) beter zijn dan voornamelijk in te zetten op een vaccinatie waaraan onzekerheden kleven[7].

Een ander punt van kritiek op de massavaccinatie is dat we geen profylactisch (= preventief) gebruik van DNA/RNA-vaccins moeten maken te midden van een epidemie om met die vaccins miljoenen mensen in te enten[8]. "Helaas is dit type van profylactische vaccins ongeschikt, zelfs buitengewoon gevaarlijk, om massaal toegediend te worden temidden een virale pandemie. Vaccinologen, wetenschappers en klinisch medici staren zich blind op de positieve kortetermijnseffecten bij individuele patiënten, maar slaan ondertussen geen acht op de desastreuze gevolgen voor de globale gezondheid. Zolang mijn ongelijk niet wordt bewezen, bestaat er geen excuus om te negeren dat de mens van een relatief onschuldig virus een ontembaar monster aan het maken is" (Geert Vanden Bossche, viroloog en vaccindeskundige, 4 maart 2021[2]). Door vaccin opgewekte antistoffen hebben de neiging de aangeboren antistoffen te onderdrukken. Als het virus muteert, bestaat de reële kans een mutant ontsnapt èn aan de vaccinale antistoffen (antistofresistentie) èn aan de onderdrukte aangeboren antistoffen. Dat risico verhogen we door massavaccinatie.[2] "Het valt moeilijk in te beelden hoe volledige resistentie tegen een superinfectieus virus niet zal leiden tot een massale decimering van de bevolking. Er zijn slechts weinig manieren om zo snel en doeltreffend een relatief onschadelijk virus om te toveren tot een biologisch wapen met een dermate massale vernietigingskracht."[2] Deze auteur pleit voor massavaccinatie met vaccins die uitsluitend natuurlijke killercellen activeren. Er "bestaat afdoende wetenschappelijk bewijs voor de sleutelrol die deze cellen spelen in de volledige en vroegtijdige eliminatie van het virus zoals dit plaatsvindt bij niet-symptomatische dragers."[2]

Zingen verboden of afgeraden

Een van de Nederlandse maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan is het afraden of zelfs enige tijd verbieden van zingen in groepsverband. De reden is dat "zingen kan zorgen voor verspreiding van het coronavirus"[9]. De Nederlandse overheid raadt af om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. "Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren. U mag ook zingen in de kerk."[9] Zingen in de kerk wordt door de overheid wel afgeraden. "U mag zingen tijdens diensten in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis.  Maar omdat zingen kan zorgen voor verspreiding van het coronavirus, wordt zingen in een groep afgeraden."[9] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei: "Verspreid het Woord en niet het virus”[10]. De overheid in Nederland mag het advies geven om niet te zingen, maar kan dat niet afdwingen. De wet op de godsdienstvrijheid staat afdwingen niet toe.

Op 3 november 2020 ontving het kabinet in Nederland van het Outbreak Management Team, een adviesorgaan van de regering, het advies om zingen in een groep af te raden.

Van 19 november tot 1 december 2020 was het in Nederland verboden om in een groep van 2 personen of meer te zingen.

Op 1 december trad de COVID-19 wet in werking. Een wettelijke basis om zingen in groepsverband te verbieden ontbreekt.  Daarom is het verbod op zingen in groepsverband omgezet in een dringend advies om niet in groepsverband te zingen: afgeraden wordt om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.[11]

Advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een koepelorgaan van 31 kerkgenootschappen, raadt de aangesloten kerkgenootschappen af om te zingen.[10]

De CIO-werkgroep Zingen in de kerk zei in het begin van juli 2020 dat zingen onder bepaalde omstandigheden weer mogelijk was. In het begin van oktober 2020 kwam een vervolgadvies: Zing niet in regio’s waar het aantal coronabesmettingen sterk oploopt.

Opvolging. De kerken en christelijke groepen in Nederland gaan verschillend om met de adviezen. Er is begrip en opvolging, maar ook kritiek en afwijzing. Een organist zei: "We moeten alles in het werk stellen om het virus terug te dringen. Het is een afzien van wat ons dierbaar is vanuit verantwoordelijkheid naar elkaar.”[12] Volgens sommigen hoort de lofzang wezenlijk bij de eredienst. Een predikant zei: „Wat een christenvervolging nooit lukte krijgt een virus voor elkaar: de lofzang is tot stilstand gekomen. We vinden dat vreselijk, en het is moeilijk uit te leggen wat de impact ervan is. Natuurlijk zijn we dankbaar voor de digitale mogelijkheden, maar dat laat onverlet dat (net als de levende verkondiging) de lofzang van de gemeente wezenlijk bij de eredienst hoort. Dat beseffen we nu eens temeer."[12]

Wat men aan praktijken zoal vindt[13]:

 • gewoon blijven zingen;
 • zingen met mondkapje;
 • ingetogen (gedempt) zingen;
 • minder liederen zingen;
 • één lied zingen, op het einde van de eredienst;
 • een zanger of een klein zangkoor;
 • kinderen laten zingen;
 • een zangkoortje, terwijl de andere bezoekers zacht meezingen;
 • de stoelen in de kerk verdelen in groepen zingenden en niet-zingenden;
 • afwisselend zingen en niet zingen: de ene week wel, de andere week niet;
 • niet zingen, liederen voorlezen.

Speculaties en complottheorieën

Het opduiken van het coronavirus en de wereldwijde uitbraak van Covid-19 gaven aanleiding tot speculaties, bijvoorbeeld dat het nieuwe coronavirus het resultaat is van een kunstmatige wijziging van SARS Coronavirus-1 ten behoeve van een biologisch wapen en dat de mutant onbedoeld is ontglipt in de maatschappij[14]. Het was voor sommigen aanleiding om zelfs te denken aan een complot[15]. Sommige Turkse en Iraanse politici en functionarissen gaven de VS en Israël de schuld van de verspreiding van het virus om strategische redenen. Jihadisten beschuldigden de joden van een samenzwering tegen de moslims. Blanke supremacisten (die het blanke ras superieur achten) gaven de joden de schuld gaven van het verspreiden van het virus, de Joden zouden het gedaan hebben om hun wereldwijde dominantie en geldelijke winst te bevorderen.[16] "Theorieën over antisemitische samenzwering begonnen zich nog sneller te verspreiden dan de ziekte zelf..."[16] Ook tijdens de Middeleeuwse pest werd met een beschuldigende vinger naar de Joden gewezen, die opzettelijk de ziekte zou verspreiden onder niet-Joden. "Geen enkel virus heeft een groter mutatievermogen getoond dan antisemitisme." (Lev Topor)[17]

Gevolgen voor christenen

De coronacrisis treft ook kinderen van God. Ook onder hen zijn er die ziek worden en of hun baan verliezen. Sommige christenen krijgen, in landen waar ze achtergesteld worden, te maken met meer gevolgen. Open Doors berichtte in juni 2020: "In onder meer Bangladesh, India en Indonesië zijn er christenen die geen voedselhulp ontvangen omdat ze christen zijn. Een aantal gezinnen in Vietnam kreeg te horen van de overheid: 'Jullie zijn christen en jullie God moet voor je gezin zorgen. De overheid is niet verantwoordelijke voor jullie gezinnen! Ook zijn er christenen die werken als dokter of verpleegkundige, maar vanwege hun geloof geen beschermende middelen krijgen."[18]

Christelijke zienswijze en houding

Vloek. Nadat onze oerouders, die bestemd waren om over de aarde te heersen, in de zonde vielen, heeft God het aardrijk vervloekt. Door de eeuwen heen is de mens bezocht door bacteriën en virussen die zijn gezondheid en levenskracht ondermijnen.

Onze natuurlijke afweer. God heeft ons toegerust om te leven op een aardbodem die onder de vloek ligt. De mens heeft een geweldig vernuftig afweersysteem, door God ons gegeven. Het is niet feilloos, het kan zich zelfs zeer vergissen, maar het zal zich vaak wapenen tegen ziekmakende indringers en deze met nieuwe antistoffen bestrijden. Dat gebeurt ook met het Coronavirus - zij het ook dat sommige patiënten de ziekte COVID-19 niet overleven.

Onze overheid. De overheid is een instelling van God, ons ten goede. Zij wordt in haar bestuur bijgestaan door deskundigen en raadgevers. Daarom is het verstandig de aanwijzingen van onze overheid in acht te nemen. "Gehoorzaamheyt Godts en der owerheyt weert der menschen ongeluck" staat te lezen op de trapgevel van het stadhuis te Veere (Zeeland): gehoorzaamheid aan God en aan de overheid weert ongeluk van de mensen.

Wees verstandig. Gerustheid in Hem zijn sluit niet uit dat we ons aanpassen aan de omstandigheden en maatregelen nemen. Geloofsvertrouwen moet samengaan met verstandig en wijs handelen.[19] Dat houdt, zoals gezegd, zeker ook in achtgeven op de raad en richtlijnen van de overheid.

Onze kwetsbaarheid. Ondanks onze vermogens, wetenschappelijke kennis, medische techniek, zijn en blijven wij broze schepselen. We hebben luchtafweergeschut om raketten uit de lucht te halen. En we kunnen met één bom een stad van de vijand geheel vernietigen. Maar we zijn soms niet opgewassen tegen de kleinste wezentjes als virussen en bacteriën. Ze zijn als niets, maar hun aanval kunnen wij soms niet overwinnen. We kunnen een slag winnen, maar ze komen steeds weer terug, in een andere gedaante.

1Co 1:28  en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is te niet te doen, (Telos)

De effecten van het coronavirus zouden ons klein moeten maken. Ze zouden ons tot ootmoed voor Gods aangezicht moeten leiden.

Menselijk goed en kwaad. Ook de coronacrisis - de nood als gevolg van de uitbraak - brengt het goede en het kwade (het zondige) in de mens naar boven. Enerzijds bijvoorbeeld een hulpactie om bejaarden boodschappen te brengen. Anderzijds bijvoorbeeld de verspreiding van nepberichten, zoals blijkt uit de waarschuwing van een antivirusbedrijf: "Oplichters staan erom bekend dat ze alles in hun voordeel gebruiken, en de wereldwijde coronacrisis is geen uitzondering. We zullen je tips en advies geven om je te beschermen tegen nepberichten"[20].

Middel? Waartoe dient het coronavirus? Sommigen zien in de coronacrisis een waarschuwing, wekroep (Eng. wake-up call): God wil ons ermee wekken, wakker maken, opdat wij waken en voorbereid zijn voor de komst van de Heer. Ook kunnen niet-gelovigen tot nadenken komen.[21]

Is het een straf van God, een middel waarmee God ons straft? Dat is mogelijk, maar we weten het niet.

De wereld zou, vóórdat de Heer terugkomt, niet vrij zijn van epidemieën. Vanaf het begin heeft de Heer het einde verkondigd, opdat Zijn woord betrouwbaar zou blijken en wij op Hem en Gods Woord zouden vertrouwen en zouden volharden in ons geloof. Wanneer wij voorzegde dingen zien gebeuren, weten wij, of worden wij bevestigd in ons weten, dat wij God kunnen vertrouwen. God is alwetend en almachtig.

Eindtijdse strafgerichten. In de laatste tijden vóór het vrederijk zullen Gods strafgerichten over de aarde komen, ook in de vorm van pestachtige ziekten (Luk. 21:11) en zweren (Opb. 16:2, 11), vergelijkbaar met de pestepidemie Zwarte Dood (1346-1351) en de Spaanse griep (1918-1919). Dus epidemische ziekten die vele dodelijke slachtoffers maken. Jezus Christus voorzegde:
Lu 21:11  en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. (NBG51)
De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft 'epidemieën'. Bedoeld worden gevaarlijke ziekten die zich snel verbreiden. Epidemische ziekten behoren tot Gods oude arsenaal van strafgerichten (zie Pestilentie).

De tijd van de zegels, bazuinen en schalen (zie Openbaring van Johannes), waarin zulke ziekten voorkomen, is (feb. 2020) nog niet aangebroken.

Of de pandemie van COVID-19 een bijzonder strafgericht van God is, weten wij niet. De pandemie herinnert ons wel aan de toekomstige strafgerichten, die gevaarlijke epidemieën insluiten. Ze behoort mogelijk tot de pijnlijke weeën waarvan de Heer Jezus gesproken heeft (Matth. 24), weeën die aan de geboorte van het Vrederijk voorafgaan.

Weeën. De ellendige dingen zullen, vóórdat de Heer Jezus weerkomt in de wereld, in hevigheid en aantal toenemen, gelijk de weeën van een zwangere vrouw. Een of meer pandemieën kunnen daarvan deel uitmaken. De weeën zijn smartelijk, maar ook een voorbode van iets nieuws. voor een zwangere vrouw zijn ze het teken dat de geboorte aankondigt, de ontvangst van een nieuw kind. Op de moeite en pijn van de weeën volgt de geboorte van en de blijdschap over nieuw leven. Op de weeën van de eindtijd volgt een nieuwe wereld, het Vrederijk van Christus.

Voorbode. Is het een voorbode van meer of zwaardere pandemieën? Een begin van de weeën waar de Heer Jezus van sprak? Dat kan. Wat is dan het verschil met de Spaanse griep of met de Middeleeuwse pest? Een verschil is dat er in onze tijd meer verschijnselen zijn die passen bij het beeld van de eindtijd dat de Bijbel ons geeft. Misschien is de coronacrisis geen straf, maar wel een voorbode èn een katalysator van ontwikkelingen die het toneel inrichten voor de eindtijd, of een wissel die onze wereld mede in een bepaalde richting stuurt. De coronacrisis, naast andere problemen, noopt tot internationale samenwerking. De internationale samenwerking kan leiden tot een wereldregering of een wereldmacht, die uiteindelijk geleid zal worden door het Beest.

Zondevirus. Trouwens, het dodelijkste 'virus' is de zonde. Daarmee zijn wij allen besmet. Daarop zijn wij allen positief getest. Vroeg of laat vertonen zich dan ook de eerste ziekteverschijnselen: haat, nijd, leugen, goddeloosheid, moord, enz. Het gevolg is de dood. De dood heeft echter niet het laatste woord voor wie gelooft in Jezus Christus. Zie Evangelie.

Gezondheidswerkers. Artsen en verpleegkundigen die Coronapatiënten verzorgen hebben enkele van de hoogste percentages COVID-19 ziekte en overlijdens. Hun hulp kostte hun het leven. Dat mag ons ook doen denken aan Jezus. Ons, zondaars, behept met zonde, kwam Hij te hulp. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Naast andere misdadigers hing hij als een misdadiger aan het kruis. Waartoe? Om ons te genezen. Hij heeft gezegd: "Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." (Marc. 2:17).
2Co 5:21 Hem [d.i. Jezus] die geen zonde gekend heeft, heeft Hij [d.i. God] voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (Telos)
Vrees. Velen zijn verontrust door de snelle opmars van het virus en zijn ziekte, de vele doden, de vergaande tegenmaatregelen van de overheden en waarschijnlijke gevolgen als een economische recessie en werkeloosheid. Vrees voor wat gaat komen is een kenmerk van de tijd die kort voor Jezus' wederkomst voorafgaat. Als de Heer Jezus spreekt over de tekenen (onlusten, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pestziekten) die aan zijn komst voorafgaan, zegt Hij zijn leerlingen: 'wordt niet angstig'.
Lu 21:9  Wanneer u nu zult horen van oorlogen en onlusten, wordt niet angstig; want deze dingen moeten eerst gebeuren, maar niet terstond is het einde. (Telos)

De NBG51-vertaling heeft 'laat u niet beangstigen'. De Willibrord-vertaling heeft 'weest dan niet verontrust'. De Nieuwe Vertaling (2004) heeft 'raak dan niet in paniek'. De Naardense vertaling heeft 'raak niet in de war'.

Ps 112:1  Hallelujah! [Aleph]. Welgelukzalig is de man, die den HEERE vreest; [Beth]. die groten lust heeft in Zijn geboden. (...) Ps 112:7  [Mem]. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; [Nun]. zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE. (SV)

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK kreeg een brief uit Noord-Korea, waarin de schrijfster te kennen gaf dat angst voor hongersnood en ziekte haar gevangen had genomen, totdat zij een Bijbel ontving en daarin las en Jezus leerde kennen. Ze schreef: “Ik voel me hoopvol terwijl ik bid. De hele situatie rondom het coronavirus is zeer ernstig. Ik heb het gevoel dat we hier allemaal zullen sterven door verhongering of door besmetting met het virus. Beide zijn dodelijk en veroorzaken wanhoop, maar nu ik de Heere ken, is mijn angst verdwenen.”[22]

God heeft pestepidemieën voorzegd, om ons in te lichten, zodat wij voorbereid zijn en standhouden. Hij zorgt voor ons. De gemeente van Christus zal voor de grootste ellende worden behoed (zie Opname van de Gemeente).

De Wijsheid vermaant:
Spr 1:33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. (NBG51)
Tot zijn leerlingen zei de Heer Jezus:
Mt 6:34  Weest dan niet bezorgd voor morgen; want morgen zal voor zichzelf bezorgd zijn; voor elke dag is zijn eigen kwaad genoeg. (Telos)
Een rabbijn heeft deze raad gegeven: "Was je handen goed, en telkens als je dat doet, herinner je dan in Wiens handen je bent."[23]

Als wij op Hem vertrouwen en zijn Woord rijkelijk in ons woont (Col. 3:16), dan zien wij een epidemie in een ander perspectief. En kunnen we een lichtend, aanstekelijk voorbeeld voor niet-gelovigen zijn.

Schuilplaats. In Nederland wordt burgers die minder weerstand hebben (ouderen en mensen met een zwakke gezondheid) aangeraden thuis te blijven, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Jesaja spreekt van een tijd (die thans nog niet is aangebroken) waarin Gods volk wordt aangespoord binnenshuis te schuilen.
Jes 26:20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Jes 26:21  Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.  Jes 27:1  Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden. (SV)
Als christenen weten wij dat God en zijn woonplaats onze hoogste schuilplaats is. Hij zal ons, bij de opneming van de gemeente, plaatsen in een hoog vertrek, in Zijn eeuwig huis.
Spr 18:10  De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden. (SV)
In afwachting daarvan kan het nodig zijn om hier op aarde tijdelijk (veel) binnen te blijven, terwijl wij zien op Hem die voor ons zorgt.

Psalm 91 spreekt van een zeer dodelijke pestziekte die als een strafgericht over de goddelozen komt. De rechtvaardige, die God tot toevlucht heeft, zal niet aangetast worden.

Ps 91:1  Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ps 91:2  Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Ps 91:3  Want Hij zal u redden van ... de zeer verderfelijke pestilentie. Ps 91:4  Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Ps 91:5  Gij zult niet vrezen (...) Ps 91:6  Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Ps 91:7  Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Ps 91:8  Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.  Ps 91:9  Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; Ps 91:10  U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. (SV)

Deze psalm heeft wellicht betrekking op de toekomende tijd van de strafgerichten over deze wereld. Er zullen dan gelovigen zijn, bijvoorbeeld de 144.000 Joden die in Openbaring van Johannes genoemd worden, gespaard blijven. Wat wij in onze tijd van deze psalm kunnen leren is dat God bij machte is ons te beschermen en dat wij bij Hem kunnen schuilen.

Geestelijke zelfzorg. Hoewel wij niet angstig hoeven te zijn, geeft een epidemie reden tot bezinning aan volk en enkeling. Ben ik, nu ik ziek ben, nog op de goede weg? Dien ik de Heer nog wel? Getuig ik nog wel van Hem? Moet ik mijzelf corrigeren? Zijn er dingen waarmee ik moet stoppen, omdat ze niet passen bij de roeping waarmee ik geroepen ben, bij de adelstand van kinderen Gods waartoe ik verheven ben?

Gebed en goed nieuws. De coronacrisis geeft reden om te bidden, dat Gods wil in deze crisis gebeuren zal en dat de crisis ook goede effecten in het leven van mensen zal hebben. En dat mensen bewaard en, als ze ziek zijn, genezen zullen worden. De crisis biedt kansen om te getuigen, vertrouwen te tonen, te wijzen op Gods woord en plan.[24]

Video's

Oproep


De wereld en de Ban. Youtube.com: Romke De Lange, 19 apr. 2020. Oproep, in rapstijl, om in de coronacrisis niet bang te zijn, maar op God te vertrouwen. Duur: 3 min. 22 sec.

Muziekvideo 'Amazing Grace'


50 Countries Affected By COVID-19 Represented in One Song. Youtube.com: The Normal Christian Life, 26 mei 2020. Mensen uit 50 landen waar COVID-19 voorkomt, verenigden zich tot het zingen van het bekende lied 'Amazing Grace', dat gaat over Gods verbazingwekkende genade voor ellendige zondaars.

Meer informatie

In tijdsorde van oud naar recent:

The Coronavirus Predicted in the Bible? Yes! Youtube.com: The Christian Life, 3 feb. 2020. Duur: 8 min. 12 sec. Een christelijke beschouwing van de epidemie veroorzaakt door het coronavirus.

Conor Wood, Scientific Conflict About the Coronavirus Lockdown. Patheos.com, 21 maart 2020. Kritiek op de wetenschapsmethodoloog John Ioannidis, die strenge overheidsmaatregelen als bijvoorbeeld platlegging ('lockdown') ongegrond en doorgeschoten vindt.  

Peter Borger, Overheden waren te laks rond corona. Logos.nl, 23 maart 2020. Eerder verschenen in: Reformatorisch Dagblad 49 (308): 18-19. Peter Borger is moleculair bioloog en specialist in signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen.

Mark Hitchcock, Corona Crisis: Plagues, Pandemics, and the Coming Apocalypse. Thomas Nelson, 19 mei 2020. Pagina's: 171.   

Uitgelicht! Corona & eindtijd • Seminar Family7 • Opwekking. Youtube.com: Opwekking, 31 mei 2020. Duur: 30 minuten. Vraaggesprek met Jan Pol en Orlando Bottenbley over: de coronacrisis als een teken van de eindtijd, complotdenken, beperkingen en kansen voor de christenen.

Erwin W. Lutzer, Pandemics, Plagues, and Natural Disasters: What is God Saying to Us? Moody Publishers, 28 juli 2020. Pagina's: 176.

Is COVID-19 A Sign of The End Times? | Mark Hitchcock at Kindred Church. Youtube.com: Kindred Church, 28 sept. 2020. Duur: 43 min. 31 sec. De spreker meent dat de coronapandemie een voorteken van de eindtijd is en niet gerekend kan worden tot de tekenen die de Heer Jezus in Matth.24 noemt, welke Hitchcock plaatst in de periode van de 7-jarige verdrukking.

Ep. 3 | God's Lessons During Pandemic | Pandemics, Plagues, and Natural Disasters. Youtube.com: John Ankerberg Show, 18 okt. 2020. Duur: 28 min. 30 sec. John Ankerberg spreekt met de theoloog Erwin Lutzer over de goddelijke lessen die de Covid-19-pandemie ons leert.

The Swedish model for fighting COVID-19 | COVID-19 Special. Youtube.com: DW News, 10 maart 2021. Duur: 11 min. 53 sec.

Voetnoten

 1. Mass Vaccination in a Pandemic - Benefits versus Risks: Interview with Geert Vanden Bossche. Youtube.com: Artsen voor Vrijheid, 8 maart 2021. Vanaf 9 minuten. Engelstalig gesprek met de Belgische vaccinoloog Geert Vanden Bossche.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Geert Vanden Bossche, Waarom we door massavaccinatie temidden een pandemie een ontembaar monster creëren. LinkedIn.com, maart 2021. Het artikel is geschreven op 4 maart 2021.
 3. THE REAL TRUTH ABOUT CORONAVIRUS by Dr. Steven Gundry. Youtube.com: Motivation Madness, 27 april 2020. Duur: 10 min. 5 sec.
 4. 4,0 4,1 Volgens het Nederlandse instituut RIVM in jan. 2021, zie https://www.blckbx.tv/videos/waarom-lockdown-98-procent-heeft-weerstand
 5. Biologe analysiert mögliche Gefahren der Corona-Impfung! (Clemens Arvay). Youtube.com: RPP Institut, 7 sept. 2020. Duur: 26 min. 21 sec.
 6. “Waarom Lockdown? 98% heeft weerstand. Focus op risicogroepen” zegt Prof. Dr. Theo Schetters. Youtube.com: BLCKBX, 12 feb. 2021. Vanaf 20 min.
 7. Prof. Dr. Pierre capel - Emeritus Hoogleraar in de Experimentele Immunologie. Youtube.com: Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie, 19 feb, 2021. Vanaf 26 min 21 sec.
 8. Mass Vaccination in a Pandemic - Benefits versus Risks: Interview with Geert Vanden Bossche. Youtube.com: Artsen voor Vrijheid, 8 maart 2021. Vanaf 9 minuten. Engelstalig gesprek met de Belgische vaccinoloog Geert Vanden Bossche. Vanaf 23 min. 30 sec.
 9. 9,0 9,1 9,2 Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren. Rijksoverheid.nl, geraadpleegd 17 apr. 2021.
 10. 10,0 10,1 Waarom zingen in de kerk niet verboden is. RD.nl, 6 nov. 2020.
 11. De regels voor kinderen en professionele zangkoren staan op: Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren. Rijksoverheid.nl, geraadpleegd 17 apr. 2021.
 12. 12,0 12,1 Aangehaald in: Als de kerk de zang ontraadt, RD.nl, 4 feb. 2021. In dit artikel worden meerdere praktijken vermeld.
 13. Als de kerk de zang ontraadt, RD.nl, 4 feb. 2021. In dit artikel worden meerdere praktijken vermeld.
 14. Coronavirus news. Youtube.com: Prophecy in the News, 28 feb. 2020. Vraaggesprek van Dan Goodwin met Charles Hiltibidal over het coronavirus. Duur: 11 min. 40 sec.
 15. Sterk staaltje van complotdenken door een Russische bioloog in verband met het coronavirus is te vinden op: Russische biologist: coronavirus is biologisch wapen van ‘wereldregering’ om 90% mensen uit te roeien, Brabosh.com, 7 maart 2020.
 16. 16,0 16,1 COVID-19: Alweer krijgen de Joden de schuld voor de pest, Brabosh.com, 2 april 2020.
 17. "No virus has shown a greater capacity to mutate than antisemitism." Bron: Lev Topor, COVID-19: Blaming the Jews for the Plague, Again. FanthomJournal.org, maart 2020.
 18. Nieuwsbrief dd. 30 juni 2020.
 19. The Coronavirus, the Bible, and the End Times, Youtube.com: ASKDrBrown, 14 maart 2020. Engels gesproken.
 20. E-mail van het bedrijf Avast, 31 maart 2020. "Scammers are well known for using anything to their advantage, and the global coronavirus crisis is no exception. We'll talk you through tips and advice on staying safe from hoaxes,..."
 21. Mark Hitchcock: The Corona Crisis. Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 mei 2020. Duur: 20 min. 30 sec. Engels gesproken.
 22. E-mail van Stichting De Ondergrondse Kerk van 26 maart 2020.
 23. De Australische rabbijn Aron Moss. "Wash your hands well. And everytime you do, remember Whose hands you are in." Bron: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=921619028293477"
 24. The Coronavirus, the Bible, and the End Times, Youtube.com: ASKDrBrown, 14 maart 2020. Engels gesproken. Vanaf 22 min 33 sec.