Derde boek Ezra

Uit Christipedia

Het Derde boek Ezra, of 3 Ezra, is een apocrief geschrift bij het Oude Testament. Het telt negen hoofdstukken en bevat bijna niets dan wat men in het laatste gedeelte van 2 Kronieken en in Ezra en Nehemia vindt.

Het Derde boek Ezra wordt zo genoemd, omdat oudtijds de canonieke boeken Ezra en Nehemia het "Eerste boek van Ezra" respectievelijk "Tweede boek van Ezra" heetten. Het derde boek heet ‘Esdras A’ in de Griekse Septuaginta en III Esdras in de Latijnse Vulgata.

Het derde boek, oorspronkelijk in Hebreeuws geschreven, is slechts in een Griekse vertaling bewaard gebleven.

Het bevat, behalve enkele toevoegsels, niets anders dan hetgeen ons reeds uit de boeken der Kronieken en uit die van Ezra en Nehemia bekend is. Het is geschiedkundig van inhoud, begint met de regering van Josia, koning van Juda, en eindigt met het verhaal van Ezra’s komst te Jeruzalem.

In hoofdstuk 1 wordt herhaald wat in 2 Kron. 35 en 36 reeds voorkomt, n.l. het vervolg en slot van de geschiedenis van koning Josia en de geschiedenis van de laatste twee koningen van Juda, met de wegvoering van het volk naar Babel. Het verschil tussen het verhaal in de Bijbel en hier spruit voort uit het hierbij gebruiken van een andere Griekse vertaling.

Vanaf hoofdstuk 2 vindt men de geschiedenis van de terugkeer de Joden uit Babel en de hindernissen, die de Samaritanen aan de Joden in de weg legden in de herbouw van de tempel. Zoals dit in de Bijbel in Ezra 1 en 4 wordt vermeld.

3 Ezra komt in de Septuaginta voor, doch wordt door zowel katholieken als de meeste protestanten als apocrief aangemerkt. Slechts de Oosters-orthodoxe Kerken en Oriëntaals-orthodoxe Kerken hebben 3 Ezra als canoniek aangenomen.

Meer informatie

De tekst van 3 Ezra (Statenvertaling, 1750) staat in zijn geheel op de webpagina http://www.verhoevenmarc.be/SV_html_...ngbl/3ezra.htm

De tekst van 3 Ezra met concordantie staat op: http://www.intratext.com/IXT/DUT0028/__P1.HTM en op http://www.statenvertaling.net/bijbel/3_ezra.html

Bronnen

Apocriefe boeken bij de Statenvertaling (Amsterdam: J. Brandt & Zoon). Hieruit is tekst verwerkt.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Enige tekst van blz. 69 is op 13 feb. 2014 verwerkt.