Jabin

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 8 dec 2022 om 14:54 (→‎Tweede Jabin)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Jabin is de naam van twee Kanaänitische koningen van Hazor, een stad in Noord-Kanaän. De ene werd door Jozua overwonnen en gedood, Jos. 11: 1, 10; de andere onderdrukte de Israëlieten met grote overmacht 20 jaren , waarvan Barak en Debora hen verlosten, Richt 4: 2, 7, Ps. 83:10.

Naam. De Hebreeuwse naam is יבין, Yabiyn. De eigennaam betekent "dien God gadeslaat"[1] of 'Hij (= God) slaat gade"[2] of "Hij merkt"[3] of "Hij is verstandig"[3], van het werkwoord boen of bin = verstaan, werken[3]. De naam wordt 8x in het Oude Testament genoemd. Het Strongnummer is H2985.

Eerste Jabin

De eerste Jabin, koning van Hazor vormde een bondgenootschap van noordelijke Kanaänitische koninkrijken tegen het steeds meer land veroverende Israël. Hazor was het hoofd van die koninkrijken (Joz. 11:10).

Hij trachtte Jozua in zijn veroveringen te stuiten en over de Jordaan terug te dringen. Zijn poging kostte hem kroon en leven, daar hij bij het meer Merom geheel verslagen, zijn land veroverd en Hazor, de aanzienlijkste stad van zijn rijk, verbrand werd.

Joz 11:10  En Jozua keerde weder ter zelver tijd, en hij nam Hazor in, en haar koning sloeg hij met het zwaard; want Hazor was te voren het hoofd van al deze koninkrijken. (SV)

Typologie. Sommigen[4] zien in Jabin de koning van het machtigste rijk in het noorden van Kanaän, een zinnebeeld van het hoofd van de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, van de satan zelf, en in Hazor een zinnebeeld van het hoofdbolwerk van de demonen, en in de met Jabin verbonden koningen de demonen die de wil van Satan doen. De nieuwtestamentische gelovige heeft een geestelijke strijd te strijden.

1Jo 2:14  Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. (Telos)

Tweede Jabin

In het tijdvak van de richters, in de 13e eeuw v.C. heerste te Hazor wederom een Jabin, wiens legeraanvoerder Sisera door Barak werd verslagen. Uit deze geschiedenis blijkt dat deze stad herbouwd en aan de Naftalieten, aan wie zij ter bewoning was gegeven, ontrukt was. Deze Jabin was er in geslaagd ook de Israëlieten voor zijn macht te doen bukken en hen gedurende 20 jaren afhankelijk te maken.

Door Debora aangevuurd, trok Barak Sisera, Jabin's veldheer, met 10.000 man in de vlakte van Jizreël tegemoet en behaalde een glansrijke overwinning. Sisera werd door Jaël, Jabin door de Israëlieten gedood en aan zijn rijk een einde gemaakt.

1600 - 1300 v.C. < Israël 1300 - 1100 v.C.[5] > 1100 - 1000 v.C.
JaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhud

In Psalm 83 wordt God gebeden om aan Israëls naburige vijanden te doen zoals Hij aan Sisera en Jabin gedaan heeft.

Ps 83:9 (83-10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison; (SV)

Sommigen[6] denken dat deze psalm op de toekomst ziet, waarin het bestaan van Israël wordt bedreigd.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jabin' is op 26 dec. 2016 verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia)
  3. 3,0 3,1 3,2 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Jabin. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  4. Zo Ger de Koning, commentaar op Jozua 11.
  5. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.
  6. Zoals de Amerikaanse schrijver Bill Salus.