1 Korinthiërs 3

Uit Christipedia

1 Korinthiërs 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van 1 Korinthiërs zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Korinthiërs, hoofdstuk: 12345678910111213141516

Samenvatting

In dit hoofdstuk stelt Paulus de schismatieke partijgeest, het roemen in deze of gene dienstknecht van God, aan de kaak en waarschuwt voor schadelijke arbeid in de gemeente. Laat niemand in mensen roemen of menen wijs te zijn naar wereldse maatstaf, want alles is van u en wij zijn van Christus.

1 Kor. 3:5

1Co 3:5  Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. (TELOS)

Dienstknechten. De Korinthiërs dachten te hoog, te menselijk van Apollos en Paulus. Deze waren slechts dienstknechten.

1Co 4:1 Laat men ons zo beschouwen: als dienaren van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God. (TELOS)

1 Kor. 3:9

1Co 3:9 Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u. (TELOS)

Gods medearbeiders zijn wij. De betekenis is niet dat wij samenwerken met God, maar dat wij, Gods arbeiders, ten opzichte van elkaar medearbeiders zijn[1].

1 Kor. 3:10. Bouwen op het fundament.

1Co 3:10 Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. (TELOS)

Laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Welk materiaal hij gebruikt. Is dat deugdelijk? Slecht materiaal wordt verteerd door Gods beproevend vuur, 3:15. En als hij de tempel verderft, zal hijzelf worden verdorven, 3:17.

1 Kor. 3:13. Beoordeling.

1Co 3:13 ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. (TELOS)

De dag zal het aan het licht brengen. Die dag, als Christus geopenbaard wordt, is een drangreden om nu heilig te leven, doende goede werken. Vergelijk:

Ro 13:12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. (TELOS)

Heb 10:25 en laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen en dat zoveel temeer naarmate u de dag ziet naderen. (TELOS)

De dag ... in vuur geopenbaard wordt. In de natuurlijke orde wordt een nieuwe dag geopenbaard in het vuur van de zon, het "grote licht" (Gen. 1).

Vergelijk:

2Th 1:6 daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, 2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, 2Th 1:8 in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 2Th 1:9 Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte, 2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (TELOS)

Vergelijk Gods toekomstig handelen met Israël:

Zac 13:9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God. (SV)

Hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Wij zullen allen voor de rechterstoel van God/Christus gesteld worden. Niet om verdoemd te worden, maar om beoordeeld te worden.

2Co 5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad. (TELOS)

Ro 14:10 Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden; (TELOS)

1 Kor. 3:14

1Co 3:14 Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; 

Zal blijven. Het heeft de toets doorstaan, het is niet afgekeurd. Goede werken zijn blijvend, vergelijk de gerechtigheden van de heiligen die zichtbaar zijn en blijven in het bruidskleed van Christus' gemeente (Opb. 19:8).

1 Kor 3:15

1Co 3:15 als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. (TELOS)

Schade lijden. Door het verlies van zijn producten. In het bruidskleed van Jezus' gemeente komen geen waardeloze stoffen, maar de gerechtigheden van de heiligen (Opb. 19:8).

1 Kor. 3:16-17. U bent Gods tempel.

1Co 3:16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 1Co 3:17 Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u. (TELOS)

Weet u niet, dat ... Deze vraag stelt Paulus vaker in de brief, tot 10x toe.

Ro 7:1 Of weet u niet, broeders (ik spreek immers tot hen die de wet kennen), dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft? (TELOS)

Het schijnt dat Paulus appelleert aan hun kennis, deze opfrist en/of hen oproept uit wat ze al weten een gevolgtrekking te maken.

Dat u Gods tempel bent. De plaatselijke gemeente, dat collectief, was Gods tempel. Ook het lichaam van een individuele gelovige in Jezus Christus wordt een tempel genoemd. In hem woont namelijk de Heilige Geest.
1Co 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? (TELOS).
Als iemand de tempel van God verderft. Bijvoorbeeld door valse leer te gronde richt. Daarom: "... laat ieder uitkijken hoe hij erop [= op het fundament] bouwt" (3:10)

Niet alles bouwt op

1Co 10:23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. (TELOS)

We kunnen ook denken aan fysieke verwoesting door vervolging van de gelovigen, verwoesten van hun plaatsen van samenkomst, waardoor ze verstrooid worden. Vergelijk:

Hnd 8:1 ... Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en allen werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. (...) Hnd 8:3 Saulus echter verwoestte de gemeente, terwijl hij huis na huis binnenging en mannen en vrouwen meesleepte, en hij leverde hen over in de gevangenis. (TELOS)

1 Kor. 3:18. Wijsheid van deze wereld is dwaasheid.

1Co 3:18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs wordt. (TELOS)

Wijs te zijn in deze eeuw. In en volgens deze eeuw, naar de maatstaf van deze tegenwoordige tijdsbedeling. De wijsheid van deze wereld, vers 19.

Laat hij dwaas worden. Erkennen dat zijn ingebeelde wijsheid, die van en naar deze wereld is, dwaasheid is. "De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God", vers. 19.

Opdat hij wijs wordt. De wijsheid van God erkent en aanneemt. Erkenning van eigen dwaasheid naar Gods maatstaf is het begin van de wijsheid. Vergelijk de vreze van God, die eveneens het begin is van wijsheid.

1 Kor. 3:19

1Co 3:19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven’: Die de wijzen vangt in hun sluwheid’; (TELOS)

Die de wijzen vangt in hun sluwheid. Dat is Gods beleid. Vergelijk:

1Co 1:19 Want er staat geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het inzicht van de verstandigen te niet doen’. 1Co 1:20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? 1Co 1:21 Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te behouden hen die geloven. (TELOS)

1 Kor. 3:20

1Co 3:20 en eveneens: ‘De Heer kent de overleggingen van de wijzen, dat zij inhoudsloos zijn’. (TELOS)

Inhoudsloos. Door wijsgeren van de 20e eeuw is betoogd dat uitspraken over God betekenisloos zijn, omdat zij niet door de zintuiglijke waarneming te controleren zijn. In dit vers wordt daartegenover gesteld dat de overleggingen van de wijzen inhoudsloos zijn.

1 Kor. 3:21. Alles is van u.

1Co 3:21  Laat daarom niemand in mensen roemen; want alles is van u: (TELOS)

Laat daarom niemand in mensen roemen. Om hun wijsheid.

1Co 1:31 opdat, zoals geschreven staat: ‘Wie roemt, laat hij roemen in de Heer’. (TELOS)

Alles is van u. Door Christus, in wie schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn, is alle wijsheid van u.

Col 2:3 in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. (TELOS)

Als mede-erfgenamen van Christus zijn alle andere goederen uw deel.

1 Kor. 3:22.

1Co 3:22 hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomstige dingen, alles is van u; (TELOS)

Paulus, Apollos, Kefas. Daarin roemden zij, de een in Paulus, de ander in Apollos, weer een ander in Kefas. De volgorde van de namen is gelijk aan die in 1:12.

1Co 1:12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus. (TELOS)

Kefas. Dit is de apostel Petrus. Blijkbaar was hij in het Griekse Korinthe welbekend. Hij schreef een brief aan de verstrooiden in delen van het huidige Turkije.

1Pe 1:1 Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia, en Bithynie, (TELOS)

1 Cor. 3:23. En u bent van Christus.

1Co 3:23 en u bent van Christus, en Christus is van God. (TELOS)

De eigendomsverhouding hier vermeldt verbindt zich met een verhouding van hoofdschap later vermeld (1 Cor. 11:3): Wij zijn van Christus, Hij is ons hoofd. Christus is van God, God is zijn hoofd.

1Co 11:3 Maar ik wil dat u weet, dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. (TELOS)

Voetnoot

  1. TELOS-vertaling van het Nieuwe Testament, voetnoot bij 1 Kor. 3:9.