1 Korinthiërs 16

Uit Christipedia

1 Korinthiërs 16 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van 1 Korinthiërs zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

1 Korinthiërs, hoofdstuk: 12345678910111213141516

1 Kor. 16:3

1Co 16:3 En wanneer ik aankom, zal ik hen die u beproefd acht, met brieven zenden om uw liefdegave naar Jeruzalem over te brengen; (Telos)

Hen die u beproefd acht. Die niet de neiging hebben om te stelen.

1Co 6:10 Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers zullen Gods koninkrijk beerven. 1Co 6:11 En dit waren sommigen van u; maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. (Telos)

Efe 4:28 Laat hij die een dief was, niet meer stelen, maar veeleer arbeiden en met zijn eigen handen het goede werken, opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. (Telos)

Paulus spreekt niet van 'hem' of 'haar' (enkelvoud), maar van 'hen' (meervoud). Het is aan te bevelen het beheer van gelden aan minstens twee personen gezamenlijk toe te vertrouwen.

1 Kor. 16:8

1Co 16:8 Maar ik zal in Efeze blijven tot pinksteren; (Telos)

Efeze is de plaats waar Paulus de brief schreef.

1 Kor. 16:9

1Co 16:9 want een grote en krachtige deur is mij geopend en er zijn vele tegenstanders. (Telos)

Dat waren twee redenen om in Efeze te blijven: gebruik maken van kans en gelegenheid en de gelovigen bijstaan met het oog op de tegenstanders.

1 Kor. 16:10

1Co 16:10  Wanneer nu Timotheüs komt, let erop dat hij zonder vrees bij u is, want hij werkt het werk van de Heer evenals ik. (Telos)

Het werk van de Heer.

1Co 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. (Telos)

1 Kor. 16:11

1Co 16:11 Laat dus niemand hem minachten; maar helpt hem in vrede voort, opdat hij tot mij komt, want ik verwacht hem met de broeders. (Telos)

Laat dus niemand hem minachten. Aan deze jongeman Timotheüs schreef Paulus:

1Ti 4:12 laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. (Telos)

1 Kor. 16:13

1Co 16:13  Waakt, staat vast in het geloof, weest mannelijk, weest sterk! (TELOS)

Staat vast enz. Vergelijk:

1Co 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. (TELOS)

1 Kor. 16:18

1Co 16:18 Want zij hebben mijn geest verkwikt en de uwe. Erkent dan zulke broeders. (Telos)

Erkent dan zulke broeders.

1Th 5:12 Wij nu vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, 1Th 5:13 en hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk. Houdt vrede onder elkaar. (Telos)

1 Kor. 16:19

1Co 16:19  U groeten de gemeenten van Asia. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis. (Telos)

De gemeente in hun huis. Dat wordt tegenwoordig een 'huisgemeente' genoemd. Ook in Kolosse was een huisgemeente.

1 Kor. 16:20

1Co 16:20 U groeten al de broeders. Groet elkaar met een heilige kus. (Telos)

Groet elkaar met een heilige kus. Met nadruk op 'heilige'. Vergelijk:

1Ti 2:8 Ik wil dan dat mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. (Telos)

1 Kor. 16:22

1Co 16:22 Als iemand de Heer niet liefheeft, die zij vervloekt; Maranatha! (Telos)

Niet liefheeft. Maar Hem verwerpt.

Die zij vervloekt. Vergelijk:

Ga 1:7 ... er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Ga 1:8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt! Ga 1:9 Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik ook nu weer: als iemand u een evangelie verkondigt naast dat wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt! (Telos)

2Th 2:11 En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven, 2Th 2:12 opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. (Telos)