Tarsis

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Tarsjisj)

Tarsis, ook geschreven Tharsis, of, naar de Hebreeuwse uitspraak, Tarsjisj of Tarsjiesj, verwijst in de Bijbel naar drie verschillende manspersonen en een streek in Zuid-Spanje.

1. Tarsis was een der zonen van Javan, derhalve kleinzoon van Jafet.

Ge 10:4  En de zonen van Javan [zijn]: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Dodanieten.  Ge 10:5  Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. (SV)

Nageslacht van Jafet

Elders is sprake van Tarsisa of Tharsisa genoemd. Waarschijnlijk worden met deze naam de oudste bewoners van Italië en zijn naburige eilanden, de Etrusciërs of Tyrrheniërs bedoeld.

2. een Benjaminiet genaamd Tarsis;

3. een der vorsten van Ahasveros;

4. vermoedelijk de stad Tartessus in Spanje, gelegen in het zuidwestelijk deel van dit land. Met deze naam wordt echter ook wel de gehele zeekust van Spanje bedoeld.

Streek Tarsis

De kuststreek wordt genoemd in het Oude Testament. Het gaat waarschijnlijk om Tartessos (ook gespeld Tartessus), een Fenicische streek in Zuid-Spanje. Een andere verklaring neemt Groot-Brittannië als zijnde Tarsis[1].

Vergelijk:

Ge 10:4  En de zonen van Javan [zijn]: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Dodanieten.  Ge 10:5  Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. (SV)

Kuststreek. Dat Tarsis aan de zee lag, blijkt ook:

Jes 23:6  Vaart over naar Tarsis, huilt, gij inwoners des eilands! (SV)

Koophandel. Tarsis dreef met Israël koophandel in zekere metalen.

Ligging van Tarsis (Tartessus) in Zuid-Spanje
Streek van Tartessos met archeologische vindplaatsen

Tarsis dreef koophandel in zilver, tin, ijzer en lood.

Jer 10:9 Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van Ufaz, … (SV)

Eze 27:12 Tarsis dreef koophandel met u vanwege de veelheid van allerlei goed; met zilver, ijzer, tin, en lood handelden zij [op] uw markten. (SV)

Schepen. Koning Josafat van Juda ging met koning Ahazia van Israël een verbintenis aan om schepen te bouwen die naar Tarsis moesten varen.

2Kr 20:36 Hij ging een verbintenis met hem aan om schepen te bouwen om naar Tarsis te varen. Zij bouwden schepen in Ezeon-Geber. 2Kr 20:37 Maar Eliëzer, de zoon van Dodava, uit Maresa, profeteerde tegen Josafat: Omdat u een verbintenis aangegaan bent met Ahazia, heeft de HEERE uw werken afgebroken. Toen leden de schepen schipbreuk en konden zij niet naar Tarsis varen. (HSV)

Tarsis is de plaats waarheen Jona scheepging toen hij Gods bevel om naar Ninevé te gaan in de wind sloeg.

Jon 1:3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan, en ging neder in hetzelve, om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN. (SV)

God verbreekt de schepen van Tarsis met een oostenwind.

Ps 48:4  (48-5) Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen. Ps 48:5  (48-6) [Gelijk] zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, zij haastten weg. Ps 48:6  (48-7) Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende [vrouw].  Ps 48:7  (48-8) Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis. (SV)

Het lijkt er hier op dat ze, ten opzicht van Israël, uit het westen komen, richting Israël, en dat een oostenwind hen tegenhoudt, ja, hun vloot ernstig beschadigt.

De jonge leeuwen van Tarsis

In Ezechiël is sprake van al de 'jonge leeuwen' van Tarsis.

Eze 38:13  Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen? (HSV)

Wie of wat worden met die 'jonge leeuwen' bedoeld? Eén antwoord zegt: de kolonisten, de nederzettingen die uit het moederland Tarsis zijn voortgekomen. Sommige uitleggers denken bij Tarsis aan Spanje, anderen aan Groot-Brittannië.

Tarsis handelde in tin (Ezech. 27:12). De Egyptische farao Pepi heeft rond 2300 v.Chr. een standbeeld laten maken waarin tin zat uit de tinmijnen van Cornwall. De enige grote bron van tin in Europa in de laatste 2500 jaren was Cornwall, in het zuidwesten van Engeland[2]. Al vóór de tijd van de Romeinen ontstond er een bloeiende handel tussen de tinmijnen in Cornwall en het Middellandse Zeegebied.[3] De bergen van Wales, even ten noorden van Cornwall, bevatten zilver, ijzer, tin en lood, al de metalen genoemd in Ezech. 27:12. De oude tinnen voorwerpen die in Israël gevonden en die stammen uit de bronstijd, komen grotendeels overeen met tin uit Cornwall en Devon in Engeland[4].

De jonge leeuwen zouden dan de Verenigde Staten voorstellen[2][1] In de Verenigde Staten zijn vijf plaatsen gevonden waar de kooplieden van Tarsis kolonies hadden[5]. In Rhode Island, een staat in de VS, is een inscriptie gevonden uit ca. 533 v.C. met de woorden 'Reizigers uit Tarsis"[6]. Wat betreft onze tijd, de VS zijn zeer betrokken op Israël en bemoeien zich al jaren met het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.

Toekomst

De kooplieden van Tarsis zullen met die van Dedan en Sjeba protesteren tegen Gogs invasie in Israël.

Eze 38:13  Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen? (HSV)

De schepen van Tarsis, symbool van welvaart en handel, maar in Gods ogen ook van hoogmoed, zullen vernederd worden op de geduchte dag van Jahweh.

Jes 2:12  Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden; (...) Jes 2:16  tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading. Jes 2:17  De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. (HSV)

Jes 66:19  En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen [naar] Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, [naar] Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. (SV)

De koningen van Tarsis zullen geschenken aan de Messias komen brengen.

Ps 72:10  De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. (SV)

Jes 60:9  Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam des HEEREN uws Gods, en tot den Heilige Israëls, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft. (SV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Tarsis' is op 10 juli 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Bill Salus: Why America Will Fall From Superpower Status, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 jan. 2021. Duur: 41 min. 35 sec. Bill Salus betoogt dat Groot-Brittannië Tarsis en de Verenigde Staten de in Ez. 38:13 genoemde 'jonge leeuwen' van Tarsis zijn.
  2. 2,0 2,1 Bill Salus: The Prophetic Mideast Wars. Youtube.com: Prophecy Watchers, 3 juli 2020.
  3. Tin (element), nl.wikipedia.org. Op 22 juli 2020 is enige tekst hiervan verwerkt.
  4. Volgens een publicatie van de universiteit van Heidelberg (13 sept. 2019), aangehaald in Bill Salus: The Prophetic Mideast Wars. Youtube.com: Prophecy Watchers, 3 juli 2020, in de video op 16 min. 25 sec.
  5. Ze zouden gevonden zijn door mensen van de Harvard Universiteit, zie in Bill Salus: The Prophetic Mideast Wars. Youtube.com: Prophecy Watchers, 3 juli 2020, in de video op 16 min. 49 sec.
  6. Zie in Bill Salus: The Prophetic Mideast Wars. Youtube.com: Prophecy Watchers, 3 juli 2020, in de video op 16 min. 49 sec.