Wereld

Uit Christipedia

Het woord wereld kan betekenen[1]:

 1. de aarde en de mensen
 2. heelal, "de schepping van de wereld"
 3. de mensheid, "God heeft de wereld liefgehad"
 4. kring, milieu, "de wereld van de kunstenaars"
 5. maatschappij, samenleving, "iets betekenen in de wereld"

Woorden

Bijbels-Griekse woorden voor wereld zijn kosmos of aioon. Het bijvoeglijk naamwoord is kosmikos (werelds).

Er is in de Schrift een verschil tussen de begrippen 'aarde' en 'wereld' (Gr. kosmos). Aarde verwijst naar de planeet zelf, wereld (Gr. kosmos) kan betekenen het georganiseerde wereldsysteem dat door de tegenstander van God, de duivel als kosmokrator of wereldbeheerser, is opgezet om de mensheid daarin te verstrikken. God is de eigenaar van de aarde, de duivel is de eigenaar (overste) van de wereld. De wereld (Gr. kosmos) in die zin is een godvijandig systeem.

Oorsprong en grond

Oorsprong

De oorsprong van de wereld is God. Hij heeft de wereld gemaakt en alles wat daarin is, zeeën, wolken, bergen, planten, dieren, mensen, enz.

Hnd 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, Hij die Heer is van hemel en aarde, ... (TELOS)

Hij heeft de werelden gemaakt. Door Zijn Zoon heeft hij de werelden (Gr. aioonen) gemaakt.

Heb 1:1 Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, Heb 1:2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. Heb 1:3 Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,

De Zoon van God, die vóór alles was, heeft alle dingen geschapen, ook de onzichtbare.

Col 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, Col 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Col 1:17 En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem.

De goddelijke Persoon die schiep was de Zoon. Het goddelijk middel waardoor geschapen werd was het woord van God.

2Pe 3:3 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen 2Pe 3:4 en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. 2Pe 3:5 Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water, 2Pe 3:6 waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is. 2Pe 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. 2Pe 3:8 Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Grond

God heeft de wereld geschapen. De wereld draait niet door onafhankelijk van God. Integendeel, Hij schraagt haar. Hij is de "grond" van de werkelijkheid. Alle dingen bestaan in (of door) de Zoon van God.

Col 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, Col 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Col 1:17 En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem.

De Zoon van God draagt alle dingen door het woord van zijn kracht.

Heb 1:1 Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, Heb 1:2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. Heb 1:3 Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,

2Pe 3:3 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen 2Pe 3:4 en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. 2Pe 3:5 Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water, 2Pe 3:6 waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is. 2Pe 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. 2Pe 3:8 Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Andere meningen

God is geest. De grond van de werkelijkheid is een geestelijke, een Persoonlijke. Maar niet iedereen gelooft dat de oorsprong en grond van de wereld is geest, een Geest, een geestelijk Wezen, een Persoon, een Wezen met bewustzijn. Andere opvattingen over de oorsprong en/of grond van de wereld zijn:

 1. de grond van de wereld is stof (materie), is stoffelijk;
 2. de oorsprong en grond van de wereld is informatie

Orde en doelmatigheid in de geschapen wereld

De ons omringende wereld vertoont een zekere orde en regelmaat. Een chaos of warboel is het wereldverloop voor niemand, maar wel een systeem of stelsel, waarin feitelijk orde en regelmaat bestaan. Daarmee is niet gezegd dat alles in de natuur hoogst doelmatig is. Maar voor een ieder is zichtbaar en tastbaar, dat in de ons omringende wereld blijkbaar verschillende ongelijksoortige dingen naar een bepaald punt streven, een bepaald resultaat voortbrengen. Naar bijzondere en algemene wetten verlopen ontwijfelbaar én de eigen werking van de afzonderlijke dingen én aller samenwerking. Feitelijk ook bestaan er in de wereld zekere evenwichtsverhoudingen en door deze wat wij noemen „een gewoon verloop van de natuur”, de standvastige aanwezigheid of periodieke terugkeer van bepaalde omstandigheden en toestanden. Naar wet en natuurlijke omstandigheden is de wereld stelselmatig gebouwd; zij geven aan het natuurverloop een feitelijk bepaalde richting of orde.

Het bestaan van een doelmatige bouw of inrichting is ook zichtbaar in de levende wezens. Want ieder organisme is blijkbaar één geheel, samengesteld uit heterogene delen, ieder met eigen aard en functie, zo echter, dat de werkingen van de afzonderlijke delen door de behoeften van het geheel worden geregeld, en op behoud, ontwikkeling en voortplanting van het bestaande levensgeheel zijn gericht.

De natuurwetenschap constateert het feit van orde en regelmaat en beschrijft het in zijn bijzonderheden, maar laat het feit zelf onverklaard. De natuurwetenschap zegt niets anders en kan niets anders zeggen, dan hoe, d.i. naar welke wetten en natuurlijke verhoudingen het wereldproces verloopt. De vraag naar de grond van die orde rijst door de natuurwetenschappelijke uitkomsten op, maar de natuurwetenschap lost die vraag niet op. ”De natuurwetten", zei de Duitse filosoof Friedrich Paulsen (1846-1908) zeer juist, "zijn niet de oplossing van het raadsel, maar vormen zelf het raadsel.”[2]

Bevolkingsgroei en -dichtheid

In 2011 bereikte de wereldbevolking volgens de Verenigde Naties het getal van 7 miljard mensen.

"De aarde telt officieel 7 miljard mensen. De VN heeft berekend dat de zevenmiljardste mens in India is geboren. De gebeurtenis wordt niet gevierd, zoals bij eerdere mijlpalen in 1999 en 1987. Volgens de Verenigde Naties vormt zo'n grote populatie een bedreiging voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. Ook kampen veel landen, zoals India, met overbevolking. Daarom is een feest niet gepast." 

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 31 okt. 2011)
Bevolkingsdichtheid (aantal mensen per vierkante kilometer) in 2018.

Verwacht wordt (2011) dat eind deze eeuw er 10 miljard mensen op zullen aarde wonen. Volgens VN-deskundigen zullen alle landen te maken krijgen met vergrijzing en een wat lager geboortecijfer.

Groeisnelheid van de bevolking per land in de periode 2010-2015. Afrika groeit het snelst.

Religies van de wereld

Per land de grootste religie

Machtsblokken

In de wereld zijn drie machtsblokken (anno 2023)[3]:

 1. Het Westen (VS, Europa, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland), aangevoerd door de Verenigde Staten.
 2. Het Verre Oosten, waaronder China en Cambodja, aangevoerd door China.
 3. De niet-gebonden landen, waarvan India de voornaamste is.

Het westerse blok is democratisch en uit mensenrechtenkritiek op bijv. China. China heeft een beleid van niet-interveniëren (behalve ten aanzien van Taiwan, dat het als een afvallige deel ziet) en onthoudt zich van kritiek op de mensenrechten in andere landen.

De invloed van het westerse machtsblok neemt af, die van het oosterse neemt toe. De niet-gebonden landen proberen 'neutraal' te blijven en hun voordeel van beide blokken te trekken.

Sommigen[4] spreken van nieuwe 'bipolaire' wereld: China, Rusland, Iran, Noord-Korea en Venezuela versus de VS en zijn westerse bondgenoten van de NAVO. Vele Afrikaanse en Arabische landen willen van beide kampen voordeel trekken.

De wereld en Jezus

De wereld haatte Jezus, omdat Hij op haar boze werken wees. Jezus zei tegen zijn broers:

Joh 7:7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. (TELOS)

Tegen zijn leerlingen zei de Heer:

Joh 15:18 als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat.

Jezus heeft de wereld, d.w.z. de mensenwereld waarvan satan de overste is, overwonnen.

Joh 16:32 Zie, er komt een uur en het is gekomen, dat u verstrooid zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is. Joh 16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Merk op dat Hij niet zegt: Ik zal de wereld overwinnen, maar Ik heb de wereld overwonnen. Dit is een goddelijk gezichtspunt, een goddelijke zekerheid. Hij die te voren wist dat hij door de wereld zou worden uitgestoten, spreekt van zijn overwinning over haar. Hij zegt deze woorden om zijn leerlingen te bemoedigen, omdat hij wist dat zij, evenals Hij, verdrukking zouden lijden. Hij zal zijn leerlingen, die in Hem, de Zoon van God, geloven, doen delen in Zijn overwinning. Hun gelooft overwint de wereld, ja, hééft de wereld overwonnen.

1Jo 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1Jo 5:5 Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?

De wereld en de christenen

De ongelovige wereld kan de volgelingen van de Heer Jezus haten.

Joh 15:18 als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Joh 15:19 Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. (TELOS)

1Jo 3:13 En verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat. (TELOS)

De reden is dat de leerlingen van Jezus niet uit of van de wereld zijn, maar uit God. De Heer Jezus heeft ons uit de wereld uitverkoren (Joh. 15:19, zie hierboven). Wij zijn vreemden voor de wereld.

Joh 17:14 Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. (TELOS)

1Jo 4:4 U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. 1Jo 4:5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. 1Jo 4:6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort ons; wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. (TELOS)

De haat van de wereld uit zich in verdrukking, met als mogelijk gevolg is dat de christenen verstrooid worden.

Joh 16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Joh 16:32 Zie, er komt een uur en het is gekomen, dat u verstrooid zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is. (TELOS)

Ten opzichte van God overspelige vriendschap met de wereld is verkeerd.

Jak 4:4 Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. (TELOS)

Erfgenamen van de wereld. Gelovigen zijn erfgenamen van de wereld. Reeds de gelovige Abraham is een erfgenaam van de wereld (aardrijk, heelal).

Ro 4:13 Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van de wereld [Grieks: kosmos] zou zijn, maar door gerechtigheid van het geloof. Ro 4:14 Want als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte te niet gedaan. (TELOS)

Wereldse invloeden

De invloed van de wereld op de gelovigen is niet gering. Sommige invloeden zijn onverenigbaar met een heilig leven.

Ro 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

In de westerse wereld (westerse cultuur) staan gelovigen bloot aan invloeden als deze:

Kwestie Wereldse zienswijze 
Verhouding vrijheid en afhankelijkheid van denken rationalisme, vrijzinnigheid
Verhouding stoffelijke en onstoffelijke waarden materialisme
Individu en gemeenschap individualisme
Verhouding vrijheid en gehoorzaamheid Liberalisme, vrijzinnigheid
Verhouding man en vrouw Feminisme, gelijkheidsdenken
Verhouding vrijheid en verantwoordelijkheid Pro choice (pro abortus)
De waarde van het huwelijk (man-vrouw verbonden voor het leven) Echtscheiding OK, alternatieve (seksuele) samenlevingsvormen OK
Waarde van het (huis)moederschap Belemmering voor persoonlijke ontplooiing
Verhouding hiernumaals en hiernamaals Gericht op hier en nu, korte-termijn-denken
Verhouding aarde en hemel Aardsgezindheid
Verhouding ziel en lichaam Lichaamscultuur, gerichtheid op uiterlijk
Goed en kwaad Zonde is onwetendheid of tekort.
Overeenkomst en verschil Gelijkheidsdenken, racisme, multiculturalisme
Bronnen van kennis Empirisme, rationalisme, scientisme

Behoeften

De mensen van de wereld, de gelovigen incluis, hebben behoefte aan, onder meer:

 • vrede;
 • welzijn;
 • welvaart.

Wat vrede betreft is veiligheid en gerustheid in de samenleving met de naasten en andere landen en volken inbegrepen. Wat welzijn betreft, scoort gezondheid het hoogst in landen die vrede hebben.

Zijn die niet alle goederen die de Heer Jezus, de Koning der koningen, de Vredevorst, zal aanbrengen en waarborgen wanneer Hij zijn rijk sticht?

Wereldproblemen

De volgende wereldwijde problemen houden de mensheid bezig in meer of mindere (en wisselende) mate bezig:

 • 'overbevolking'
 • voedseltekorten, voedselcrisis
 • waterschaarste, dreigende watercrisis
 • toenemende schaarste van grondstoffen voor voedsel
 • ecologische crisis: klimaatverandering (opwarming van de aarde), milieuvraagstukken (milieuvervuiling, bijvoorbeeld door plastic afval)
 • afnemende biodiversiteit
 • dreigende energiecrisis (oliecrisis)
 • dreigende grondstoffencrisis: opraken van grondstoffen
 • pandemieën
 • antibioticaresistentie.
 • conflict Israël-Palestijnen, spanning tussen de atoommacht Israël en de volkrijke Moslimwereld
 • verspreiding van nucleaire wapens
 • moslimterrorisme
 • sociale crisis: toenemende kloof tussen rijk en arm

De Club van Rome[5], een vereniging van tientallen wetenschappers en politici, denkt na over het overwinnen van de problemen die onze beschaving en het voortbestaan van de mensheid bedreigen, echter zonder rekening te houden met God de Schepper en Onderhouder van de wereld.

In januari 2021 betoogden zeventien wetenschappers dat de toekomstige levensomgeving veel gevaarlijker zal zijn dan thans wordt aangenomen. "De omvang van de bedreigingen voor de biosfeer en al zijn levensvormen - inclusief de mensheid - is in feite zo groot dat het zelfs voor goed geïnformeerde experts moeilijk te bevatten is."[6]

Voedselgebrek

De Verenigde Naties spreken (anno 2017) van voedselgebrek als[7]

 1. meer dan 30 procent van de kinderen tot 5 jaar lijdt aan ondervoeding en
 2. het sterftecijfer dagelijks hoger ligt dan 2 per 10.000 mensen.
"De wereld staat aan de rand van de grootste humanitaire crisis sinds 1945. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Meer dan twintig miljoen mensen dreigen om te komen van de honger."[7]

In 2017 was er ernstig voedselgebrek in de door oorlog geteisterde landen Jemen, Zuid-Sudan, Somalië en het noordoosten van Nigeria.

"Het voedseltekort in Zuid-Sudan is door mensen veroorzaakt. Partijen in het conflict zijn ook partij in het voedselgebrek."[7] 
VN-topman Stephen O'Brien (Humanitaire Zaken), maart 2017. 

Ecologische crisis

De oplossing van het klimaatprobleem is in de ogen van de chef van de Verenigde Naties (anno 2009) de uitdaging van de 21e eeuw. De plasticvervuiling brengt de ecosystemen uit balans. Volgens sommige wetenschappers (anno 2022) is de grens bereikt van wat de aarde aan kan op het gebied van chemische vervuiling.[8]

Afnemende biodiversiteit

Plantenrijk. Sinds het begin van landbouw duizenden jaren geleden is de hoeveelheid planten en bomen op aarde gehalveerd, terwijl meer dan een vijfde van de oorspronkelijke biodiversiteit verloren is gegaan[6]. In de afgelopen 500 jaar zijn ongeveer 600 geregistreerde plantensoorten uitgestorven[6]. Ongeveer 40% van de planten wordt thans (anno 2020) als bedreigd wordt beschouwd[6].

Dierenrijk. In de afgelopen 500 jaar zijn meer dan 700 gedocumenteerde soorten van gewervelde dieren. Veel meer niet-geregistreerde soorten zijn uitgestorven[6]. De omvang van gewervelde soorten die door de jaren heen zijn gevolgd is van 2016- 2020 met gemiddeld 68% afgenomen.[6] In veel landstreken verdwijnen insectensoorten[6].

IPBES, een organisatie van de Verenigde Naties die bestaat uit wetenschappers en beleidsmakers die zich bezighouden met de stand van de biodiversiteit op aarde, verwachtte in 2019 dat in de komende jaren een miljoen diersoorten zou uitsterven door de invloed van de mens[9]. Er bestaan (anno 2021) naar schatting 7-10 miljoen soorten levende wezens die bestaan uit cellen met elk een celkern.[6]

Oceanen. Meer dan tweederde van de oceanen is aangetast door menselijke werkzaamheid[6]. De levende koraalbedekking op riffen is in minder dan twee eeuwen gehalveerd[6]. De hoeveelheid zeegras is in de afgelopen eeuw enorm verminderd. De hoeveelheid grote roofvissen is sterk teruggelopen[6].

Oorzaken. Meer dan 70% van het landoppervlak van de aarde is veranderd door de mens[6]. Van de geschatte hoeveelheid levende biomassa van gewervelde landdieren wordt thans (anno 2018) de meeste vertegenwoordigd door vee (59%) en mensen (36%) en slechts zo'n 5% bestaat uit wilde zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën.

Afnemende biodiversiteit gaat samen met afnemende vermogen van de natuur om complex leven te ondersteunen[6]. Er is een afname in het opslaan van koolstof, verminderde bestuiving en andere nuttige processen.[6]

Antibioticaresistentie

Vormt een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid. Antibioticaresistente bactieriën kunnen levensgevaarlijk zijn. Jaarlijks sterven in Europa 25.000 patiënten (stand 2016) als gevolg van de werking van zulke bacteriën. Van alle Europeanen gebruiken Nederlanders het minst antibiotica (stand 2015). Door onzorgvuldig en veelvuldig gebruik worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking van antibiotica. Bijgevolg kunnen nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden.  In 2015 is een ‘Global Action Plan’ Antibioticaresitentie opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Schaarste

De toenemende schaarste van stoffelijke goederen (olie, grondstoffen, water) verhoogt het risico van een conflict om die goederen.

Materiële armoede

Het aantal mensen dat in grote materiële armoede leeft is groot. De grens van grote materiële armoede is een inkomen van 1,25 dollar per dag (anno 2012). In 2008 leefden bijna 1,3 miljard mensen in extreme armoede. In 1981 leefden bijna twee miljard zielen in grote armoede. In Oost-Azië en het gebied rond de Stille Oceaan leefde in 1981 77 procent van de bevolking in grote armoede. In de regio onder de Sahara leefde rond 2010 minder dan 50 procent van de mensen onder extreme armoede. In 1981 was dit percentage nog 51 procent, en in 2002 bijna 56 procent[10].

Vredesproces in Midden-Oosten

Het 'vredesproces' tussen de Palestijnen en Israël is een slepend gebeuren. Spanningen tussen Israël en de Islamitische landen in het Midden-Oosten hebben gevolgen die de rest van de wereld ondervindt (stijgende olieprijzen, hinder voor de scheepvaart). Mark Hitchcock is van oordeel het 'vredesproces' wereldprobleem nummer 1 is.[11]

Landen en verbanden

Het mensdom is verdeeld in 192 landen. Tussen meerdere landen bestaan verbanden. Enkele belangrijke verbanden zijn:

 • De Verenigde Naties
 • De G7/G8: de club van 7 rijkste landen plus Rusland.
 • De G20: een in 1999 opgerichte club van 20 ministers van financiën van 's werelds belangrijkste economieën.
 • Europese Unie
 • Arabische Liga
 • OPEC: olieproducerende landen
 • NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Ontwikkelingen en trends

Er zijn verschillende trends van globalisering, van zaken die al meer van wereldwijde betekenis of wereldwijd belang zijn. Economieën bijvoorbeeld zijn al meer van elkaar afhankelijk geworden, wat de behoefte wekt op een aantal dingen centraal, op wereldniveau, af te spreken en te beheren. De wereldproblemen nopen tot internationale samenwerking en bovennationaal beleid, kortom tot 'global governance', dat is "the collective management of common problems at the international level"[12], het gezamenlijk beheersen en beheren van gemeenschappelijke problemen op internationaal niveau. De wereld lijkt op weg naar een nieuwe wereldorde.

Trends van globalisering

Er zijn trends in de richting van meer wereldwijde samenwerking en vereniging op de terreinen economie (handel, geld), religie en politiek (bovennationaal bestuur). Het schijnt dat de wereld, gedreven door de wens of noodzaak om problemen gezamenlijk aan te pakken, zich herstructureert. Daarbij wordt heil van wetenschap en technologie verwacht.

ICANN. Een technologisch voorbeeld is de oprichting in 1998 van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), een niet-commerciële organisatie die een aantal internet-gerelateerde taken uitvoert, zoals het toekennen en specifiëren van topleveldomeinen, het toewijzen van domeinnamen en het distribueren van IP-nummers. Aanvankelijk functioneerde de ICANN onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van handel, meer bepaald de National Telecommunications and Information Administration (NTIA), waarmee zij overeenkomsten had afgesloten. In 2016 werd de ICANN verzelfstandigd en geprivatiseerd, althans voor het uitvoeren van de IANA-functies (Internet Assigned Numbers Authority). De ICANN legt verantwoording af aan de wereldwijde internetgemeenschap, bestaande uit afgevaardigden van overheden, de privésector, technische experts, academici, de burgermaatschappij en individuele eindgebruikers.[13]. Sommigen zien, in Bijbels profetisch perspectief, in ICANN een fundamenteel onderdeel van de nieuwe wereldorde[14].

Militaire samenwerking. Spanningen en conflicten worden besproken in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Aan 'vredesmissies' van de VN nemen verschillende naties deel. In de eindtijd verzamelen de koningen van de aarde en hun legers zich om oorlog te voeren tegen het Lam en zijn leger. Deze internationale bijeenverzameling doet internationale communicatie en samenwerking vermoeden.

Opb 19:19  En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. (Telos)

Religieuze samenwerking. Er is ook een tendens waarbij er meer contact en samenwerking is tussen verschillende religies. Dit gaat gepaard het aanvaarden van alle (wereld)religies, zoals bij het United Religions Initiative (URI), waarvan de leden het unieke van elke religieuze traditie en de verschillen van praktijk en geloof respecteren[15]. Het URI wil bijdragen aan de bevordering van vrede en gerechtigheid in de wereld.

Naar een nieuwe wereldorde

De wereldproblemen kunnen niet meer binnen de grenzen van een enkel land het hoofd geboden worden. Wereldwijde samenwerking is noodzakelijk. Voor de aanpak van de bovennationale problemen wordt een nieuwe wereldorde steeds meer noodzakelijk geacht. Sommige politici pleiten voor een 'nieuwe wereldorde'. Joschka Fischer, voormalig Duits minister van Buitenlandse Zaken, zei in 2015: "In feite gaat er bijna zeker een nieuwe wereldorde tevoorschijn komen - en heel spoedig. De vorm die zij aanneemt zal bepaald worden door twee sleutel-verschijnselen: globalisering en digitalisering."[16]

'Wereldorde'. De term 'wereldorde' wordt voornamelijk, doch niet alléén, gebruikt door complotdenkers[17].

In het licht van de Bijbelse voorzeggingen hoeven we niet te denken aan een wereldorde in de zin van een wereldregering. Het is ook mogelijk, of zelfs waarschijnlijker[17], dat er een bovennationaal gezagsinstantie komt, dat door samenwerkende nationale overheden erkent wordt[17]. Een voorbeeld van een bovennationale gezagsinstantie is het Hof van Justititie van de Europese Unie, dat gezaghebbend spreekt wanneer een nationale wet botst met een Europese wet.

Weeën

In korte tijd kunnen er een of meer wereldwijde crisissen ontstaan, die het ontstaan van een nieuwe wereldorde versnellen.

Wereldoorlog. De wee van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) gaf de stoot tot de oprichting van de Volkerenbond in 1919, die tot doel had voor internationale vrede en veiligheid te zorgen. Echter kon de bond de Tweede Wereldoorlog niet voorkomen. Na deze oorlog werd Na de Tweede Wereldoorlog werd de Volkerenbond vervangen door de Verenigde Naties (VN), die door 51 werd opgericht in het najaar van 1945. De VN is tot op heden de belangrijkste internationale organisatie welke die streeft naar vrede, veiligheid en samenwerking tussen naties.

Financieel-economische crisis. De financieel-economische crisis (2007-2011) verwekte de roep om één wereldmunt. De Britse premier Gordon Brown bijvoorbeeld verklaarde in 2009 dat de financiële crisis moet worden gezien als  'de moeilijke geboorteweeën van een nieuwe wereldorde'.

Pandemie. Een wereldwijde besmettelijke ziekte, zoals Covid-19, noopte tot wereldwijde samenwerking èn tot internationaal gezondheidsbeleid.

Inslag uit de ruimte. Een (dreigende) inslag door een groot brok gesteente uit de ruimte die het leven op aarde bedreigt, zal zeker alle naties verenigden in een gezamenlijke poging om het gevaar af te wenden.

Overige trends

Digitalisering en automatisering. De digitalisering van gegevens en de automatisering van taken is een ontwikkeling die al langer gaande is en steeds verder doordringt.

Internet. Door internet zijn we verbonden met alles en iedereen. Informatie vliegt over en weer. We worden door massamedia en sociale media snel geïnformeerd over dingen die elders gebeuren. Nieuwe ideeën en hypes in het ene land kunnen snel voet aan de grond krijgen in het andere. De wereld is een 'dorp' geworden.

'Tweedimensionalen'. In China is een groeiende groep mensen die zichzelf ‘de tweedimensionalen’ noemt. Het echte leven ontvouwt zich in hun beleving op hun computerschermen. Hun vriendschappen en relaties bestaan op het scherm. Ze zijn niet meer geïnteresseerd in hun lichaam.[18]

Toezicht op online informatievoorziening. Nepnieuws bedoelt mensen te beïnvloeden, met een politiek, commercieel of crimineel oogmerk. De bedrijven Google en Yahoo hebben gezegd dat ze samen 'nepnieuws' willen verwijderen. De vraag daarbij is: wat is nepnieuws en wie bepaalt dat? Een dergelijke controle over internet kan ertoe leiden dat een bovennationaal orgaan gaat bepalen wat 'nepnieuws' en 'haattaal' is, wat mag bestaan op internet en wat niet.

Genetische manipulatie. Het veranderen van genen van niet-menselijke en menselijke organismen. Op termijn kan dit leiden tot hybride wezens, die niet meer volkomen menselijk zijn, doordat hun genetische code niet langer menselijk is. Vóór de zondvloed waren er ook hybride mensen. Deze waren geboren uit de seksuele gemeenschap van gevallen engelen met menselijke vrouwen.

Big Brother-maatschappij. Of 'surveillancestaat'. Toenemende monitoring door camera's en sensoren. In China is het toezicht op de burgers al ver vergevorderd.

Kunstmatige intelligentie. Zie Kunstmatige intelligentie.

Nanotechnologie. Kan bijvoorbeeld worden ingezet om miniscule apparaatjes, nanobots, te maken die in de aderen van een kankerpatiënt reizen en kankercellen doden.

Mensachtige robots. Apparaten die het uiterlijk en de mimiek van een mens hebben en met mensen kunnen praten. Ze kunnen taken van mensen overnemen. Een butlerrobot neemt bestellingen op en brengt het bestelde bij de klant. Dankzij hun mensvormigheid worden zodanige robots menselijk benaderd, maar andersom zullen mensen waarschijnlijk meer als robots (apparaten) benaderd worden, minder respectvol. Seksrobots zijn mensachtige apparaten, aangestuurd door kunstmatig intelligentie, waarmee je een gesprek kunt voeren en seksuele omgang kunt hebben. Dergelijke robots kunnen leiden tot een minder respectvolle houding tegenover vrouwen van vlees en bloed.[18]

Transhumanisme. Verleggen van de ingeboren (biologische) grenzen van de mens en het vergroten van zijn vermogen met behulp van techniek, zoals de toevoeging van technische middelen aan het lichaam. Mens en techniek smelten samen. Er zijn implantaten die onze gezondheid in de gaten houden. Er kunnen ook neurale implantaten komen die ons geheugen uitbreiden.

Een Britse schrijfster die kunstmatige intelligentie omarmt, zei: "Ik denk dat we een beter mens kunnen worden dankzij kunstmatige intelligentie, omdat het ons kan leren nederig te zijn. We zien onszelf graag als genieën en ver verheven boven al het andere leven op aarde. Maar laten we eerlijk zijn: we maken er een puinhoop van. We zijn hard op weg zowel de aarde als onszelf te vernietigen. Terwijl we nu de mogelijkheid hebben ons te bevrijden van de chimpansee die nog altijd in ons huist." "Er komt zeker een hybride soort mensen, waarmee de homo sapiens op weg naar de uitgang raakt. We zullen met technologie versmelten"[19] Sommigen transhumanisten menen dat wij ooit al onze gedachten, ons geheugen, onze verwachtingen en wensen van ons lichaam kunnen losmaken en tijdens ons leven naar een grote computer sturen.

God regeert

De overste van deze gevallen wereld is de satan. Hij beoogt het verderf van de mensheid. Hij misleidt de wereld (Opb. 12:9; 13:14). De listen van deze tegenstander en de ontwikkelingen en trends in deze wereld staan onder de hoogste regering, die van de Schepper-God. Hij laat toe en verhindert, Hij stuurt bij en laat gaan. Door alles heen wordt zijn plan met deze wereld volvoert. Er komt, na een tragisch dieptepunt in de menselijke geschiedenis, een nieuwe wereldorde met het vrederijk van Christus.

Zie ook

Great Reset

Einde van de wereld

De tegenwoordige hemelen en de aarde hebben een einde.

2Pe 3:3 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen 2Pe 3:4 en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. 2Pe 3:5 Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water, 2Pe 3:6 waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is. 2Pe 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. 2Pe 3:8 Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Na het einde van de tegenwoordige wereld breekt een eeuwige toestand aan.

Meer informatie

Watchman Nee, Heb de Wereld niet Lief.

Bronnen

Woordenboek Nederlands. Haarlem: Dutchbook, 2006. 

Th. F. Bensdorp, Apologetica. Verzameld en ingeleid door M. Stoks. Derde deel. Amsterdam: N.V. de R.K. Boek-Centrale, 1922. Tekst van blz. 88, betreffende de orde in de wereld, is onder wijziging verwerkt op 4 mei 2021. De tekst bevat ook delen van de rede van prof. Beysens over de dualistische teleologie als wijsgerige theorie.

Voetnoten

 1. Dit is geen volledige opsomming van betekenissen.
 2. Aangehaald in Th. F. Bensdorp, Apologetica. Verzameld en ingeleid door M. Stoks. Derde deel. Amsterdam: N.V. de R.K. Boek-Centrale, 1922. Blz. 93.
 3. https://www.bnr.nl/podcast/boekestijn-en-de-wijk/10500436/de-fragmentatie-van-de-wereld. Podcast Boekestijn en De Wijk, dd. 7 jan. 2023.
 4. Zoals Amir Tsarfati, in een Telegram-bericht dd. 2 maart 2023.
 5. Website van de Club van Rome: http://www.clubofrome.org
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. Front. Conserv. Sci., 13 January 2021 | https://doi.org/10.3389/fcosc.2020.615419
 7. 7,0 7,1 7,2 VN:grootste humanitaire crisis sinds 1945 dreigt, nieuwsbericht op NOS.nl, 11 maart 2017.
 8. Nieuwsbericht van 16 feb. 2022: https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/3212657/meer-plastic-op-aarde-dan-zoogdieren-ecosystemen-dreigen-in-te-storten.html
 9. Nieuwsbericht op Nu.nl, 6 mei 2019. https://www.nu.nl/dit-wordt-het-nieuws/5876595/achteruitgang-biodiversiteit-desastreuzer-dan-klimaatverandering.html
 10. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 9 maart 2012.
 11. Zie Middle East Peace Push: Prelude to the Antichrist? | Marking The End Times. Youtube.com: Mark Hitchcock, 22 feb. 2024. Duur: 13 min. 52 sec.
 12. Global Governance 2025: At a Critical Juncture (2010), blz. iii. Dit is een publicatie van The United States’ National Intelligence Council (NIC) en de European Union’s Institute for Security Studies (EUISS).
 13. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 11 juni 2020.
 14. PART 2: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. on The Coming Convergence. Youtube.com: SkyWatch TV, 8 juni 2017. Vanaf 10 min. 44 sec.
 15. "We respect the uniqueness of each tradition, and differences of practice or belief," aldus het handvest van de organisatie, zie https://www.uri.org/who-we-are/PPP
 16. Oorspronkelijke tekst: "In fact, a new world order is almost certain to emerge – and very soon. The shape it takes will be determined by two key phenomena: globalization and digitization." Bron: WEF, https://www.weforum.org/agenda/2015/06/whats-the-future-of-world-order/
 17. 17,0 17,1 17,2 Aldus Brent Miller Sr. in: Brent Miller Sr.: The Coming Convergence, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 april. 2017. Vanaf 13 min 41 sec.
 18. 18,0 18,1 ‘Er komt zeker een hybride soort mensen’: Brits auteur Jeanette Winterson vindt het prima als je met je robot wilt trouwen, op: De Morgen.be, 27 nov. 2021. Gesprek met de Britse schrijfster Jeanette Winterson.
 19. Jeanette Winterson, in: ‘Er komt zeker een hybride soort mensen’: Brits auteur Jeanette Winterson vindt het prima als je met je robot wilt trouwen, op: De Morgen.be, 27 nov. 2021.