Mattheüs 12

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mattheus 12)

Mattheüs 12, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hier samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1-8 Jezus beantwoordt de veroordeling van de Farizeeën aangaande het aren plukken en eten op sabbat door de (hongerige) discipelen. 9-14 Op de sabbat maakt Jezus iemands verschrompelde hand gezond. Daarop beraadslagen de Farizeeën om Hem te doden. 15-21 Jezus vertrekt daarom, geneest alle zieken die hem volgen, en waarschuwt hen dat zij Hem niet openbaar maken. 22-32 Jezus bevrijdt en geneest door de Geest van God een stomme en blinde bezetene. De Farizeeën schrijven dat toe aan de satan. De Heer weerlegt hen en waarschuwt voor de onvergeeflijke lastering van de Geest. 33-37 Jezus verklaart de boze uitspraken van zijn tegenstanders als voortbrengselen van een boos hart, en waarschuwt hen met het oog op de dag van het oordeel. 38-42 Jezus antwoordt Schriftgeleerden op hun vraag om een teken. Hij stelt hun de Ninevieten en de koningin van Scheba tot voorbeeld. 43-45. Hij waarschuwt “dit boos geslacht” voor verslechtering (wanneer zij Hem afwijzen). 46-50 Jezus wijst als zijn ware verwanten aan hen die de wil van God doen.

5

5 Of hebt u niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat ontheiligen en onschuldig zijn?(Telos)

De sabbat ontheiligen. De priesters 'ontheiligen' de sabbat, zulks nog wel in het huis van God, door het voorgeschreven werk dat zij verrichten.

Nu 28:9 Maar op den sabbatdag twee volkomen eenjarige lammeren, en twee tienden meelbloem, ten spijsoffer, met olie gemengd, mitsgaders zijn drankoffer. (Telos)

Dit is geen echte ontheiliging, maar een uitzondering door God bevolen.

6

6 Ik zeg u echter, iets groters dan de tempel is hier. (Telos)

Dit grotere, dit meer belangrijke en aanzienlijke is de Heer Jezus zelf, de Zoon van God.

15

15 Daar Jezus dit echter wist, vertrok Hij vandaar; en vele <menigten> volgden Hem en Hij genas hen allen. (Telos) 

Dit echter wist. Zie ook vs. 25.

<Menigten>. Ontbreekt in sommige handschriften. Vele mensen of menigten volgden hem. Voor de gedachte aan 'menigten' spreekt vs. 23.

17

17 opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet Jesaja, die zei:(Telos)

Zie Jes. 42:1-4.

Jes 42:1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, [in] [Denwelken] Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.  Jes 42:2  Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn [stem] verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten. Jes 42:3  Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Jes 42:4  Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten. (SV)

Gezien Jezus' verbod om Hem openbaar te maken, heeft "opdat vervuld werd" vooral betrekking op Jes. 42:2.

18

18 ‘Zie, mijn knecht die Ik heb verkoren, mijn geliefde in Wie mijn ziel welbehagen gevonden heeft! Ik zal mijn Geest op Hem leggen, en oordeel zal Hij de volken verkondigen.(Telos)

Knecht. Het Griekse woord, pais, kan ook 'betekenen', maar betekent hier, mede gezien Jes. 42:1, 'knecht, slaaf, dienaar'.

Oordeel zal Hij de volken verkondigen. Zie ook vs. 20.

Hoewel de Heer niet in de wereld kwam om de wereld te oordelen, heeft hij wel over het oordeel gesproken.

Joh 12:47  En als iemand mijn woorden hoort en niet bewaart, oordeel Ik hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. (Telos)

Mt 7:2  want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u worden geoordeeld, en met de maat waarmee u meet, zal u worden gemeten. (Telos)

Mt 11:22  Ik zeg u evenwel: het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u. (...) Mt 11:24  Ik zeg u evenwel, dat het voor het land van Sodom draaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan voor u. (Telos)

Mt 12:36  Ik zeg u echter, dat van elk zinloos woord dat de mensen zullen spreken, zij rekenschap zullen geven in de dag van het oordeel. Mt 12:37  Want op grond van uw woorden zult u gerechtvaardigd en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. (...) Mt 12:41  Mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij bekeerden zich op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! Mt 12:42  De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! (Telos)

Mt 23:33  Slangen, adderengebroed, hoe zult u ontkomen aan het oordeel van de hel? (Telos)

Mr 16:16  Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden; wie echter niet gelooft, zal veroordeeld worden. (Telos)

Lu 20:47  die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lang bidden. Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen. (Telos)

Joh 5:22  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, (Telos)

Joh 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (...) Joh 5:27  en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is. (...)  Joh 5:29  zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.  Joh 5:30  Ik kan van Mijzelf niets doen; zoals Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn wil zoek, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden. (Telos)

Joh 8:15  U oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand. Joh 8:16  En als Ik al oordeel, is mijn oordeel waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader die Mij heeft gezonden. (Telos)

Joh 9:39  En Jezus zei: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien, en die zien, blind worden. (Telos)

Jezus' dienstknechten hebben het oordeel aan de volken verkondigd. Paulus verkondigde in Athene.

Hnd 17:31  omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. (Telos)

Wanneer de Heer Jezus terugkeert op aarde, zal Hij als rechter de volken oordelen.

20

20 een geknakt riet zal Hij niet verbreken en een walmende vlaspit zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning; (Telos) 

Een geknakt riet zal Hij niet verbreken en een walmende vlaspit zal Hij niet uitblussen. Hij is barmhartig jegens de ellendigen, de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest.


Luister naar de wind - Nederland Zingt. Youtube.com: NederlandZingt (EO), 15 mei 2019. Duur: 2 min 25 sec.

Oordeel. Zie ook vs. 18.

Totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. De tijd van de zeven oordeelszegels mondt uit in de overwinning van het Lam, die met zijn leger uit de hemel zal komen en Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen.

Overigens, toen hij op aarde leefde, hebben zijn tegenstanders hem veroordeeld. Maar doorheen hun veroordeling kwam hij tot overwinning.

21

21  en op zijn naam zullen volken hopen’. (Telos) 

De eilanden, de kustlanden zullen op Zijn leer wachten.

Jes 42:4  Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten. (SV)

Hun hoop is op Hem gevestigd. Hij zal de wereld uit de ellende oprichten en een rechtvaardige wereldregering installeren.

Reeds nu zien velen, verlosten, uit naar Zijn komst.

23

23 En alle menigten waren buiten zichzelf en zeiden: Is Deze niet de Zoon van David?(Telos) 

De Zoon van David. De Messias, de toekomstige koning van Israël, zal een zoon van David zijn.

24

24 Toen de farizeeën dit echter hoorden, zeiden zij: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de overste van de demonen.(Telos) 

De farizeeën kwamen met een tegengestelde verklaring. De gewone, 'onwijze' mensen hadden echter gelijk. Hun verklaring is een lastering van de Geest, zie de volgende verzen.

25

25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tot hen: Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en elke stad die of elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet standhouden.(Telos)

Kende hun gedachten. Zie ook vs. 15.

27

27 En als Ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.(Telos) 

Uw zonen. Niet de discipelen van de Heer Jezus, maar de zonen van de farizeeën.

Mr 9:38  Johannes zei tot Hem: Meester, wij zagen iemand die ons niet volgt, in uw naam demonen uitdrijven, en wij hebben het hem verhinderd, omdat hij ons niet volgde. Mr 9:39  Jezus echter zei: Verhindert het hem niet; want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smadend van Mij zal kunnen spreken. Mr 9:40  Want wie niet tegen ons is, is voor ons. (Telos)

Hnd 19:13  Ook sommigen van de rondtrekkende Joodse bezweerders echter waagden het de naam van de Heer Jezus te noemen over hen die boze geesten hadden, door te zeggen: Ik bezweer jullie bij Jezus die Paulus predikt. Hnd 19:14  Het waren nu zeven zonen van een zekere Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. (Telos)

28

28 Als Ik echter door [de] Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen.(Telos) 

In het koninkrijk van God zijn er geen bezetenen. De uitdrijving doet ons kennismaken met een kant van Gods koninkrijk. Ook de verheerlijking van Jezus op de hoge berg bood een vooruitblik op het koninkrijk.

Mt 16:28  Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. (Telos)

29

29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt? En dan zal hij zijn huis beroven.(Telos) 

Roven ... beroven. Met geweld nemen wat van een ander is.

Col 1:13  die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Col 1:14  in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. (Telos)

1Jo 3:8  Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken. (Telos)

37

37  Want op grond van uw woorden zult u gerechtvaardigd en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. (Telos) 

Op grond van uw woorden zult u gerechtvaardigd worden. Jakobus: op grond van werken. Paulus: op grond van geloof. Deze aspecten horen bij elkaar. Een waarachtig geloof werkt uit in woorden en daden, zoals een goede boom goede vruchten voortbrengt. Zie de combinatie van geloof (hart) en woorden (mond):

Ro 10:8  Maar wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart’. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken: Ro 10:9  dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden.  Ro 10:10  Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. (Telos)

38

38 Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en farizeeën Hem en zeiden: Meester, wij willen van U een teken zien. (Telos) 

Wij willen van U een teken zien. Ze hadden zojuist een teken gezien, de bevrijding en genezing van een blinde, stomme bezetene (22v), maar hadden dit toegeschreven aan de macht van de overste van de boze geesten. Het teken had hen niet overtuigd. Ze wilden iets anders zien, iets groots, dat onmiskenbaar, buiten twijfel van God komt.

39

39  Hij antwoordde echter en zei tot hen: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken worden gegeven dan het teken van de profeet Jona.(Telos)

Een boos en overspelig geslacht. Waartoe deze schriftgeleerden en farizeeën behoorden. De Heer had hen zo-even ook genoemd 'adderengebroed' (34).

40

40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. (Telos) 

In het hart van de aarde. Het graf van Christus buiten de stadsmuur van Jeruzalem kan bezwaarlijk het „hart der aarde” worden genoemd; maar wel kan met recht de verblijfplaats van de afgestorven zielen die naam dragen. De Heer Jezus dan was in 'de afgrond' (Rom. 10:7). en wel in het paradijs, een afdeling van het dodenrijk.

Ro 10:6  Maar de gerechtigheid op grond van geloof is, spreekt zo; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’  dat is Christus doen afdalen; Ro 10:7  of ‘Wie zal in de afgrond neerdalen?’ -dat is Christus uit de doden doen opkomen. (Telos)

Een afgrond is een grote diepte. 'Hart van de aarde' suggereert eveneens een diep gelegen plaats. In 'afgrond' ligt in de aangehaalde passage uit Rom. 10 een tegenstelling met de hemel. Hier wordt de hemel aan de afgrond tegenovergesteld en de aarde impliciet voorgesteld als een soort midden tussen beide[1].

Moeten wij 'het hart van de aarde' derhalve ruimtelijk verstaan: het dodenrijk is in de fysieke kern van de aarde? Dat er onder het altaar van God in de hemel zielen van martelaren (zullen) zijn, schijnt de fysieke interpretatie te weerspreken.

41

41 Mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij bekeerden zich op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!(Telos)

Zullen op opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Zie ook het volgende vers. Deze opstanding in het oordeel lijkt plaats te hebben in Opb. 20:11. Het lijkt er ook op dat deze bekeerde mannen behouden zullen worden; dat hun namen staan geschreven in het boek van het leven.

Opb 20:15  En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. (Telos)

42

42 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! (Telos)

Zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen. Zie vs. 41.

45

45 Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich mee, bozer dan hijzelf, en zij komen binnen en wonen daar; en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslacht.(Telos)

Zo zal het ook zijn met dit boos geslacht. De Heer Jezus dreef demonen uit, ruimde ze op. Maar er was voor hem geen nationale erkenning. De hem toegewezen plaats was het kruis van Golgotha. De verwerping van Israëls verlosser heeft zeer ernstige gevolgen gehad in de geschiedenis van het volk Israël. Boze geesten konden, door menselijke werktuigen, vreselijke ellende berokkenen aan de Joden.

Voetnoot

  1. Th. F. Bensdorp, Apologetica. Verzameld en ingeleid door M. Stoks. Derde deel (Amsterdam: N.V. de R.K. Boek-Centrale, 1922), blz. 268.