Enos

Uit Christipedia

Enos was de zoon van Seth en een kleinzoon van Adam en Eva. Hij wordt genoemd in Gen. 4:26; 5:6, 9.

De Hebreeuwse naam is אנושׁ ‘Enosh. Deze eigennaam betekent "man, mens"[1] of "zwak, sterfelijke mens"[2], van het werkwoord Anosh = zwak worden, smart lijden, (in Niphal) erg ziek worden[2].

De naam komt 7x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 0583.

Adams nageslacht

In de dagen van Enos begon men de naam van Jhwh aan te roepen.

Ge 4:26  En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen. (SV)

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 2,0 2,1 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.