Abel

Uit Christipedia

Abel (= 'adem') was de tweede zoon van Adam en Eva, het eerste mensenpaar. Hij bracht door het geloof een betere offerande dan zijn oudere broer Kaïn (Hebr. 11:4), door wie hij daarna gedood werd. Zijn geschiedenis staat geschreven in Gen. 4.

Het Hebreeuwse woord is, in het Nederlands overgeschreven, Hebel. Grieks: Αβελ. De Statenvertaling heeft 'Habel' in het (oorspronkelijk Hebreeuwse) Oude Testament en 'Abel' in het (oorspronkelijk Griekse) Nieuwe Testament. Zijn naam betekent 'adem'[1] of 'damp'[2]. Heeft moeder Eva gedacht aan het levensbeginsel, de adem des levens?

Ge 2:7  En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. (SV)

Het is God die de mens maakt en schenkt (Kain = Gekregen) en in hem de adem (Abel = Adem) des levens blaast.

Abel was de tweede zoon van Adam en Eva en de jongere broer van Kaïn.

Adams nageslacht
Abel brengt een offer, terwijl Kaïn met gebalde vuisten toekijkt.

Abel had geloof (Hebr. 11:4) en zijn werken waren rechtvaardig (1 Joh. 3:12).

Zijn geloof. Door het geloof bracht hij een offer aan God.

Heb 11:4  Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kain, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf; en daardoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. (TELOS)

Zijn rechtvaardigheid. Hij was rechtvaardig (Matth. 23:35; Hebr. 11:4, zijn werken waren rechtvaardig (1 Joh.3:12).

Mt 23:34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden; van hen zult u er doden en kruisigen, en van hen zult u er in uw synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen; Mt 23:35 opdat alle rechtvaardige bloed over u komt dat op de aarde is vergoten, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, die u hebt vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. (TELOS)

1Jo 3:11  Want dit is de boodschap die u van het begin af hebt gehoord, dat wij elkaar zouden liefhebben;
1Jo 3:12 niet zoals Kain uit de boze was en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig.
(TELOS)

Profeet? De Heer Jezus schijnt hem als een profeet - iemand die Gods woorden doorgeeft - aan te wijzen.

Lu 11:49  Daarom ook heeft de wijsheid van God gezegd: Ik zal tot hen profeten en apostelen zenden, en van hen zullen zij er doden en vervolgen;  Lu 11:50  opdat van dit geslacht geëist wordt het bloed van alle profeten, dat vergoten is van de grondlegging van de wereld af, Lu 11:51  van het bloed van Abel af tot het bloed van Zacharia, die omkwam tussen het altaar en het huis; ja, zeg Ik u, het zal worden geëist van dit geslacht. (Telos)

Schilderij door Jan van 't Hoff (GospelImages.nl).

Matth. 23:34-35 (boven aangehaald) doet echter vermoeden dat het bloed van de profeten en dat van Abel het bloed is van rechtvaardigen. Niet elke rechtvaardige is een profeet.

Zijn dood. Abel is de eerste mens die gedood, vermoord werd. Hij werd echter gedood door zijn broer Kaïn. Het vergoten bloed van Abel riep tot God.

Ge 4:10 En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. Ge 4:11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. (HSV)

Voorafschaduwing van Christus. Abel, die rechtvaardig was, stierf onschuldig door de hand van zijn onrechtvaardige, jaloerse broer. Daarin is hij een voorafbeelding van Christus, dé rechtvaardige, die onschuldig stierf door toedoen van zijn onrechtvaardige en jaloerse broeders naar het vlees.

Wat hun vergoten bloed betreft is er verschil tussen Abel en Jezus. De bloedschuld van Kaïn gaf God reden om hem te vervloeken. Door het bloed van Jezus echter heeft God vrede gemaakt en biedt hij ons verlossing aan

Col 1:20 en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. (TELOS)

Efe 1:7 in Wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, (TELOS)

Voetnoten

  1. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon in het Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. 'Adem, damp', volgens het Franse Lexique hébrue in de Online Bible, een uitgave van Importantia.