Mattheüs 3

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mattheus 3)

Mattheüs 3, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hier samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1-12 Optreden van Johannes de Doper. 13-17 Doop van Jezus.

11

Mt 3:11  Ik doop u wel met water tot bekering; maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet waard ben te dragen; Hij zal u dopen met [de] Heilige Geest en vuur; (Telos)

Hij zal u dopen met [de] Heilige Geest en vuur. Op de vermaarde Pinksterdag kwam de Heilige Geest op de verzamelde leerlingen en vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. Dit schijnt een voorlopige vervulling te zijn. De eindvervulling zal in de toekomst aan Israël geschieden.

Hnd 2:2  En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind en deze vulde het hele huis waar zij zaten. Hnd 2:3  En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hnd 2:4  En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Telos)

12

Mt 3:12  zijn wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer door en door zuiveren en zijn tarwe in de schuur samenbrengen, maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. (Telos)

Zijn dorsvloer ... zijn tarwe. Dit spreekt indirect van Jezus' Godheid. Jahweh is de God van Israël. Israël is Zijn land. De tarwe op het veld is Zijn tarwe. Jezus is dezelfde als Jahweh, de God van Israël.

Door en door zuiveren. Dit spreekt van de toekomstige oordelen over Israël.

Zijn tarwe in de schuur samenbrengen.

Mt 13:30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst de dolik en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. (Telos)

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Mt 24:31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (Telos)

Mr 13:27  En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. (Telos)

Het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Het tragische einde van de goddelozen in de hel.

Mt 13:30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst de dolik en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. (...) Mt 13:40  Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. Mt 13:41  De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen, Mt 13:42  en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. (...) Mt 13:49  Zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw: de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden (Telos)

14

Mt 3:14  Johannes hield Hem echter tegen en zei: Ik heb nodig door U gedoopt te worden, en U komt tot mij? (Telos)

Johannes hield Hem echter tegen. Want Jezus was geen zondaar die doop en bekering behoefde.

Ik heb nodig door U gedoopt te worden. Johannes besefte, misschien door deze ontmoeting met de heilige Jezus en overtuigd door de Geest, dat ook hij niet zonder zonde was.

Vergelijk de reactie op Petrus:

Lu 5:8  Toen nu Simon Petrus dit zag, viel hij aan de knieën van Jezus neer en zei: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer. (Telos)

15

Mt 3:15  Jezus antwoordde echter en zei tot hem: Laat Mij nu begaan; want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem begaan. (Telos)

Zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Alles recht te zetten, allen recht te doen. Door zijn dorsvloer te zuiveren én door de zonden van de gelovigen op Zich te nemen. Jezus maakt zich één met de zondaars die zich bekeren. En Johannes wist dat Jezus, als het Lam van God, de zonde van de wereld zal wegnemen.

Joh 1:29  De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (Telos)

16

Mt 3:16  Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het water; en zie, de hemelen werden Hem geopend, en Hij zag [de] Geest van God neerdalen als een duif en op Zich komen; (Telos)

[De] Geest van God. Zonder bepaald lidwoord. Hierna lezen wij dat hij door 'de Geest' (4:1, met bepaald lidwoord) geleid werd naar de woestijn.

Als een duif. Niet als een gier, want een duif is een teder dier.

17

Mt 3:17 en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden. (TELOS)

Deze is mijn geliefde Zoon enz. Jezus liet zich evenals zondaars dopen. Vreemd voorval! God betuigt echter dat deze mens Zijn Zoon is, die Hem welgevallig is. Jezus is geen zondaar, hij had daarom geen doop der bekering nodig, hoewel hij zich één maakt met gedoopte zondaars aan het begin van zijn openbare bediening, ten laatste te midden gekruisigde zondaars aan het eind van zijn openbare bediening.

In Wie Ik welbehagen heb gevonden. Te midden van een krom en verdraaid geslacht was één mens, die volmaakt goed was, een man naar Gods hart.

De apostel Paulus vermaant de gelovigen te Filippi, opdat zij "onberispelijk en rein ..., onbesproken kinderen van God" zijn.

Flp 2:14 Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, Flp 2:15 opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, (TELOS)

Het ideaal, dat Paulus voor ogen stond, was Jezus Christus, die volkomen onberispelijk en rein was.

De engelen spraken tot de herders in de velden van Bethlehem:

Lu 2:14  Heerlijkheid zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van zijn welbehagen. (Telos)

Jezus was een mens van Gods welbehagen, wij zijn het door geloof in hem en in God.