Johannes 15

Uit Christipedia

Johannes 15 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. Van het Evangelie naar Johannes zijn de volgende hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd op Christipedia.

Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
Johannes, onderwerpen: TekenenDiverse onderwerpen

Samenvatting

De Heer noemt zich de ware wijnstok. Hij spreekt over blijdschap en bidden.

1

Joh 15:1  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. (Telos)

Ik ben de ware wijnstok. Zie vs.5.

2

Joh 15:2 Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. (Telos)

Elke rank in Mij die geen vrucht draagt. Iemand die zich christen noemt, maar slechts in naam een christen is.

3

Joh 15:3 U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken. Blijft in Mij, en Ik in u. (Telos)

Blijft in Mij. Blijft met Mij verbonden zoals de wijnrank aan de wijnstok. Dit is een hartsverbondenheid.

Ik in u. Na de komst van de Heilige Geest op de pinksterdag is de Heer door de Geest in ons.

16

Joh 15:16 U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, 
en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, 
opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. (TELOS)

Heengaan. In de wereld, die Jezus' leerlingen kan haten (vers 18).

Dat uw vrucht zou blijven. Dat de leerlingen niet vruchteloos zouden worden. Dat de ranken niet zouden verdorren (vers 2, 5). Om blijvend vrucht te dragen, moet ik in Hem blijven en Hem gehoorzamen.

Opdat ... Hij u dat geeft. Vruchtdragen leidt tot, is een voorwaarde voor de verhoring van gebeden in Jezus' naam.

5

Joh 15:5 Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen. (Telos)

Ik ben de wijnstok. "De ware wijnstok" (1).

Die draagt veel vrucht. Zie vs. 8.

6

Joh 15:6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. (Telos)

Als iemand niet in Mij blijft. En daardoor zonder vrucht blijft, nutteloos wordt voor de landman.

Wordt hij buitengeworden. De verwerping volgt op niet niet in Jezus blijven. Het lijkt alsof de gang naar de hel een vrijwillige keuze is.

Men verzamelt ze. Een werk dat de engelen doen. Vergelijk:

Mt 13:40  Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. Mt 13:41  De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen, Mt 13:42  en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. (Telos)

Zij verbranden. Een zinnebeeld van de rampzalige toestand in de hel.

8

Joh 15:8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mijn discipelen zijn. (Telos)

Dat u veel vrucht dragen. Zie vs. 5.

9

Joh 15:9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. (Telos)

Blijft in mijn liefde. Hoe? Zie volgende vs.

10

Joh 15:10 Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. (Telos)

Als u mijn geboden bewaart. Gehoorzaamheid uit liefde, niet uit dwang. Dat is wenselijk. Vgl. gehoorzaamheid van kinderen en liefde tot de ouders.  

In mijn liefde blijven. Zie vs. 9.

11

Joh 15:11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. (Telos)

Blijdschap. Vgl. Neh. 8:11v.: "de blijdschap des Heren is uw sterkte".

12

Joh 15:12 Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. (Telos)

Vgl. vers 17.

Liefde is het eerstgenoemde van de vrucht van de Geest (Gal. 5:12).

13

Joh 15:13 Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. (Telos)

Jezus voorzegt zijn dood.

16

Joh 15:16 U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. (Telos)

Vruchtdragen is een voorwaarde voor verhoring of tenminste hiervoor bevorderlijk.

17

Joh 15:17 Dit gebied Ik u, dat u elkaar liefhebt. (TELOS)

Zie vs. 12.

Elkaar liefhebt. De vrucht van de Geest is onder meer - en door Paulus in de eerste plaats genoemd - liefde.

18

Joh 15:18  als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. (TELOS)

De wereld was voor de Heer Jezus een leefomgeving waarin haatgevoelens jegens Hem waren. Het was geen 'nice place to be'. God heeft de wereld liefgehad (Joh. 3:16), maar de wereld heeft Zijn Zoon gehaat.

Mij ... heeft gehaat. Zie vs. 25.

19

Joh 15:19 Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. (TELOS) 

De wereldhaat heeft twee redenen: 1) de gelovigen zijn niet van de wereld, ze horen er niet bij, ze zijn anders; 2) ze zijn door de Heer Jezus uit de wereld uitverkoren, ze zijn met Hem verbonden, ze horen bij Hem. Vgl. vers 21 "dit alles zullen zij u doen om mijn naam".

Liefhebben. De wereld der mensen kan dus liefhebben. Er is liefde én haat te vinden.

21

Joh 15:21 Maar dit alles zullen zij u doen om mijn naam, omdat zij Hem niet kennen die Mij heeft gezonden. (TELOS)

Dit alles. U, mijn leerlingen, haten, vervolgen.

Om mijn naam. Vergelijk vers 19. "omdat ... Ik u uit de wereld heb uitverkoren".

25

Joh 15:25 Maar het woord moet worden vervuld dat in hun wet geschreven staat’: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat’. (Telos)

Hun wet.

Joh 10:34  Jezus antwoordde hun: Staat er niet geschreven in uw wet: ‘Ik heb gezegd: U bent goden’? (Telos)

De hele Schrift wordt soms de wet genoemd; want niet de wet van Mozes wordt bedoeld, of de vijf boeken van Mozes, maar de geschriften van het Oude Testament. 'Hun', omdat de Joden de Schriften in handen hadden, aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd.

Geschreven staat.

Ps 35:19  Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijanden zijn; [noch] wenken met de ogen, die mij zonder oorzaak haten. (SV)

Ps 69:4  (69-5) Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds; die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden; wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. (SV)

Zie ook:

Ps 109:3  En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. (SV)

Mij ... gehaat. Zie vs. 18.

26

Joh 15:26  Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. (TELOS)

De Geest van de waarheid. Ook de Zoon is de waarheid. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".

Die van de Vader uitgaat. Evenals de Zoon van de Vader is uitgegaan.

27

Joh 15:27 En u zult ook getuigen, omdat u van het begin af bij Mij bent. (TELOS)

Ze kunnen van Hem getuigen, omdat ze in zijn nabijheid hebben geleefd en Hem hebben leren kennen. In Hand. 3 getuigt Petrus.

Bron

John Gill's Expositor, commentaar bij Joh. 15:25. Enige tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 28 feb. 2022.