Johannes 17

Uit Christipedia

Johannes 17 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. Van het Evangelie naar Johannes zijn de volgende hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd op Christipedia.

Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
Johannes, onderwerpen: TekenenDiverse onderwerpen

Samenvatting

Een pleitrede van de Heer Jezus tot Zijn Vader voor de zijnen, die Hem door de Vader zijn gegeven; Hij spreekt driemaal over het één zijn met Hem en met elkaar.

6

6 Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen en U hebt ze Mij gegeven; en zij hebben uw woord bewaard. (Telos)  
De mensen die U Mij uit de wereld hebt gegeven... U hebt ze Mij gegeven. De Heer Jezus droeg in Zich een klaar besef dat de discipelen een gave van de Vader aan hem waren. Dit besef komt ook naar voren in de verzen 2, 7, 9, 11, 12, 24. Vergelijk:
Ge 2:22  En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. (HSV)

12

12 Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam. Hen die U Mij hebt gegeven, heb Ik bewaakt en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld werd. (Telos)

De zoon van het verderf. Die ten verderve gaat, Judas Iskariot.

21

21 opdat zij allen een zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, opdat ook zij in Ons een zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. (Telos)

Opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden. Zie ook vs. 23: "opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden...".

22

23 Ik in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad. (Telos)

Opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden. Zie ook vs. 21.

24

24 Vader, wat U Mij hebt gegeven Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven, omdat U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. (Telos)
Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn.
Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Telos)

26

26  En Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen. (Telos)
Ik heb hun uw naam bekend gemaakt.
Joh 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard. (Telos)
En zal die bekend maken.
Joh 17:3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden. (Telos)
1Jo 5:20  En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. (Telos)