Johannes 10

Uit Christipedia

Johannes 10 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. Van het Evangelie naar Johannes zijn de volgende hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd op Christipedia.

Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
Johannes, onderwerpen: TekenenDiverse onderwerpen

Samenvatting

De Heer noemt zich de goede Herder en verzekert: niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken, en belooft hun het eeuwige leven te geven. 1-18   Jezus de Goede Herder en de Deur der schapen. 19-21 Verdeeldheid onder de Joden om Jezus’ woorden. 22-38 Jezus met steniging bedreigd door de Joden. 39-42 Jezus naar de doopplaats van Johannes.

16

 Joh 10:16 En Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik toebrengen, en zij zullen naar mijn stem horen; en zij zullen één kudde, één herder worden. (Telos)

Andere schapen, die niet van deze stal zijn. De gelovigen uit de heidenen.

Efe 2:12  dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israel en vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld. (Telos)

22

Joh 10:22  En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem; het was winter. (Telos)

Het feest valt op de 25e van de maand Kisleew, dat is midden december. De winter is ongeveer onze december- en januarimaand.  

23

 Joh 10:23 En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. (Telos)
De zuilengang van Salomo.
Zuilengang van Salomo: zie de rij zuilen op de achtergrond. Tempelmodel in Jeruzalem.

31

Joh 10:31 De Joden namen opnieuw stenen op om Hem te stenigen. (Telos)

Opnieuw.

Joh 8:59  Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging uit de tempel. (Telos)

Joh 11:8  De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat U weer daarheen? (Telos)

32

Joh 10:32 Jezus antwoordde hun: Vele goede werken heb Ik u getoond van mijn Vader; om welk van die werken stenigt u Mij?

Vele goede werken heb Ik u getoond van mijn Vader. De Heer wijst op zijn goddelijke wonderwerken om geloof te wekken. Zie vz. 37-38.

Het uitnemendste goede werk van de Vader zal plaatsvinden op Golgotha's heuvel, voorafgeschaduwd door Abraham: de overgave van zijn zoon.

33

Joh 10:33 De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk stenigen wij u, maar om lastering en omdat U die een mens bent, Uzelf God maakt. (Telos)

Lastering. Zie vs. 36

36

Joh 10:36 zegt u van Hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden: U lastert, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? (Telos)

U lastert. Zie vs. 33.

39

Joh 10:39  Zij trachtten dan opnieuw Hem te grijpen, en Hij ontkwam uit hun hand. (Telos)

Zij trachten dan opnieuw Hem te grijpen.

Joh 7:30  Zij trachtten Hem dan te grijpen; en niemand sloeg de hand aan Hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. (Telos)

40

Joh 10:40  En Hij ging opnieuw over de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en Hij bleef daar. (Telos)

De plaats waar Johannes eerst doopte. Een plaats blijkbaar in het Overjordaanse, zie Joh. 11:7.

Joh 11:7  Daarop zei Hij hierna tot zijn discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. (Telos)

Op die doopplaats had Johannes getuigt van de komende Messias en hem ook aangewezen als "het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt". Niet alleen de werken die Jezus na Johannes' getuigenis zou doen, getuigden van Hem, ook Johannes had van Hem getuigd.

Joh 1:29  De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. (Telos)

Nabeschouwing

Dit hoofdstuk moet in nauwe samenhang met het voorgaande worden worden gelezen. Verworpen in zijn woord en werk, wordt de Heer nu geopenbaard als de Herder van de schapen. Als de Joden een leerling van Jezus uitwerpen, is Hij degene die leidt en invoert. Hij is de goede Herder en de deur van de schapen. Hij legt zijn leven af voor de schapen. Door Hem vinden de schapen voedsel en vrijheid. Hij kent ze en de schapen kennen Hem. De schapen behoren tot een nieuwe, hemelse orde. Joden en heidenen brengt hij samen in één kudde. Verder geeft hij zijn schapen het eeuwige leven, en bewaart hen als gaven van de Vader. De Joden trachtten opnieuw hem te grijpen, en Hij vertrok over de Jordaan naar de doopplaats van Johannes, die eerder van Hem had getuigd.