Johannes 20

Uit Christipedia

Johannes 20 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. Van het Evangelie naar Johannes zijn de volgende hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd op Christipedia.

Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
Johannes, onderwerpen: TekenenDiverse onderwerpen

Samenvatting

1-25 De opgestane Heer in het midden van de zijnen te Jeruzalem, nadat Hij eerst aan Maria Magdalena is verschenen. 26-29 Een week later nog eens in het midden van de zijnen, waar Thomas nu ook bij is. 30-31 Waartoe deze tekenen - van de vele die Jezus heeft gedaan - zijn geschreven.

2

Joh 20:2 Zij liep dan snel en kwam bij Simon Petrus en bij de andere discipel dien Jezus liefhad, en zei tot hen: Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij Hem hebben gelegd. (CP[1])

De andere discipel dien Jezus liefhad. Dat is Johannes, de schrijver van dit evangelie.

Wij weten niet. "Wij" wijst op meerdere personen. Uit de andere evangeliën weten wij dat er meerdere vrouwen bij het graf zijn geweest, hoewel in vers 1 alleen Maria wordt genoemd.

5

Joh 20:5  En hij bukte zich voorover en zag de doeken liggen; hij ging er echter niet in. (Telos)

De doeken. Waarin men Jezus' lijk had gewikkeld.

8

Joh 20:8  Toen ging dan ook de andere discipel naar binnen, die het eerst bij het graf was gekomen, en hij zag en geloofde. (Telos)

En geloofde. Dat Jezus weer levend was geworden en was opgestaan.

9

Joh 20:9  Want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan. (Telos)

Zij kenden de Schrift nog niet. Wel hadden zij Jezus' voorzegging van zijn opstanding vernomen, maar die voorzegging was bij de leerlingen geen levende hoop geworden geworden, maar lag als een kiem, als een rudimentair geloof in hun hart. Bij Johannes kwam dit tot bewust geloof toen hij het lege graf zag (vs. 8).

11

Joh 20:11  Maria nu stond buiten bij het graf te wenen. Terwijl zij dan weende, bukte zij zich voorover in het graf (Telos)

Maria. D.i. Maria Magdalena.

12

Joh 20:12 en zag twee engelen in witte kleren zitten, een aan het hoofd en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus had gelegen; (TELOS)

In witte kleren. De witheid spreekt van zuiverheid, reinheid.

Zitten. Alsof zij mede rusten bij het volbrachte werk van de Heiland der wereld.

Een aan het hoofd en een aan de voeten. Dit doet denken aan de beide cherubs op de uiteinden van het verzoekdeksel op de verbondskist. Hun aangezichten waren tegenover elkaar en zagen neer op het verzoekdeksel.

13

Joh 20:13  en die zeiden tot haar: Vrouw, waarom ween je? Zij zei tot hen: Omdat zij mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben gelegd. (Telos)

Vrouw. Een gevallen engel sprak eerst Mannin aan en Mannin sprak vervolgens met Adam. Twee heilige engelen spreken eerst tot een vrouw. Ook de Heer zal Maria hierna aanspreken met 'vrouw', daarna pas met 'Maria'.

16

Joh 20:16  Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni! -dat wil zeggen: Meester! (Telos)

Maria! Nu laat Jezus blijken dat hij haar persoonlijk kent.

Rabboeni! Een meer eer gevende aanspreekvorm dan 'rabbi'. Zie Rabboeni.

17

Joh 20:17 Jezus zei tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader; maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God. (Telos)

Mijn broeders. Vgl. Matth. 12:46.

Ik vaar op. Hij spreekt in de tegenwoordige tijd, terwijl zijn hemelvaart pas na 40 dagen zou plaatsvinden. Vgl. ook vs. 22, waarin de Heer zegt "Ontvangt Heilige Geest", terwijl de Geest pas na 50 dagen in hen zou komen wonen en de discipel Thomas afwezig was.

19

Joh 20:19  Toen het dan avond was op die eerste dag van de week, en de deuren waar de discipelen waren, wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen: Vrede zij u! (Telos)

Ging in het midden staan. Niet aan de rand, niet opzij, maar in het midden. Dat zal hij ook acht dagen later doen (26). Johannes zag later de Heer Jezus te midden van zeven gouden kandelaars, die zeven gemeenten voorstelden.

Opb 1:13  en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel, (Telos)

Vrede zij u! Deze woorden zal hij aanstonds herhalen.

20

Joh 20:20  En toen Hij dit had gezegd, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen. (Telos)

Toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Waarmee Hij zich voor hen identificeerde, hen zekerheid gaf dat Hij hun Meester Jezus was.

21

Joh 20:21  Jezus dan zei opnieuw tot hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook Ik u. (Telos)

Jezus dan zei opnieuw tot hen: Vrede zij u! Wij kunnen werkelijke vrede hebben, want de Heiland is voor onze zonden gestorven en uit de doden opgestaan!

22

Joh 20:22 En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt [de] Heilige Geest. (Telos)

Blies Hij in hen.

Ontvangt [de] Heilige Geest. Niet: ontvangt dé Heilige Geest, het lidwoord ontbreekt. Heeft die ontvangst in werkelijkheid pas op de Pinksterdag plaatsgevonden, en was het inblazen van Jezus een symbolische handeling die een toekomstige gebeurtenis aankondigde?

23

Joh 20:23 Wie u ook de zonden vergeeft, zij zijn hun vergeven; wie u ook de zonden houdt, zij zijn hun gehouden. (Telos)

Zonden vergeven en houden. Verschillende verklaringen:

  1. Die macht en bevoegdheid ontvangen alleen de elf leerlingen
  2. Die macht en bevoegdheid ontvangt iedere gelovige 2.a. Jezus die in ons woont vergeeft of houdt de zonden.
  3. Iedere gelovigen mag verklaren dat iemands zonden vergeven zijn als hij zich bekeert en gelooft, zie de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Dat geldt ook met betrekking tot gelovigen onderling (vgl. 2 Cor. 2:10). Een uitgestotene worden zijn zonden gehouden.   

25

Joh 20:25  De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heer gezien! Maar hij zei tot hen: Als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. (Telos)

Teken. De Joden verlangen tekenen.

En mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde. Zien én aanraken, gebruik van gezichtszin en tastzin.

26

Joh 20:26  En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u! (Telos)

Terwijl de deuren gesloten waren. Uit vrees voor de Joden (19).

Jezus kwam. Op wonderbare wijze kwam in de afgesloten ruimte.

Ging in het midden staan. Zie ook vs. 19.

Vrede zij u! Acht dagen eerder zei hij dat zelfs 2x tot hen.

27

Joh 20:27  Daarna zei Hij tot Thomas: Breng je vinger hier en zie mijn handen, en breng je hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig maar gelovig. (Telos)

Thomas is niet de enige die de Heer heeft aangeraakt. De Heer heeft hen uitgenodigd dat te doen.

Lu 24:39  Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het Zelf ben; betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. (Telos)

1Jo 1:1  Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven (Telos)

Thomas is een type van het overblijfsel van Israël. Zij zullen Hem zien die zij doorstoken hebben.  

28

Joh 20:28  Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en mijn God! (Telos)

Mijn God! Goddelijk was (1) de wonderbare verschijning van de Heer in de afgesloten ruimte en (2) Zijn weet hebben van Thomas' ongeloof en gestelde voorwaarden om te geloven.

Thomas is een type van het gelovig overblijfsel van Israël (27). Het overblijfsel zal inzien dat Jezus is Jhwh Zelf!

30

Joh 20:30  Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek; (Telos)

Vele andere tekenen..., die niet geschreven zijn in dit boek.

Joh 21:25  Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, waarvan ik denk dat als zij een voor een werden geschreven, zelfs de hele wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. (Telos)

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telosvertaling.