Johannes 21

Uit Christipedia

Johannes 21 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. Van het Evangelie naar Johannes zijn de volgende hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd op Christipedia.

Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
Johannes, onderwerpen: TekenenDiverse onderwerpen

Samenvatting

De openbaring van de opgestane Heer aan de zee van Tibérias. Het herstel van Petrus in de dienst. Driemaal had hij zijn Meester verloochend, driemaal weerklinkt de vraag: "hebt u mij lief?"

1

Joh 21:1  Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias; en Hij openbaarde Zich zo: (Telos)

Opnieuw. De derde keer na zijn opstanding (14).

2

Joh 21:2  er waren bijeen Simon Petrus, Thomas die Didymus heette, Nathanaël die uit Kana in Galilea was, de [zonen] van Zebedeüs en twee anderen van zijn discipelen. (Telos)

Opgeteld zeven discipelen.

Simon Petrus. Hij wordt als eerste genoemd, wellicht omdat er veel van hem geschreven zal worden in dit hoofdstuk en/of omdat hij een vooraanstaande discipel was.

Thomas die Didymus heette. Beide namen (Hebreeuws en Grieks) betekenen 'Tweeling'. Zie Thomas.

De [zonen] van Zebedeüs. Namelijk Johannes en Jakobus. Johannes, de schrijver van dit boek, wordt elders in het evangelie vaak aangeduid door 'de discipel dien Jezus liefhad'. Deze beminde discipelen was in het gezelschap (7).

5

Joh 21:5  Jezus dan zei tot hen: Kinderen, hebt u soms iets te eten? Zij antwoordden Hem: Nee. (Telos)

Kinderen, hebt u soms iets te eten? Dat schijnt Hij voor Zichzelf te vragen, maar verderop blijkt dat Hij reeds vis en brood heeft of althans daar Zelf voor kan zorgen.

6

Joh 21:6  Hij nu zei tot hen: Werpt het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Zij dan wierpen het uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. (Telos)

Bij evangeliseren doen we er verstandig aan te horen naar Zijn stem, afhankelijk te zijn van Zijn leiding.

Menigte van vissen. 153 stuks, zo bleek uit hun telling (11). In de eindtijd, wanneer de morgenster al is opgegaan, wordt een ontelbare menigte binnengehaald. Is deze grote vangst daarvan misschien een voorafschaduwing?

7

Joh 21:7  Die discipel dan die Jezus liefhad, zei tot Petrus: Het is de Heer! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, omgordde hij zich het opperkleed (want hij was ongekleed), en wierp zich in de zee. (Telos)

Die discipel dan die Jezus liefhad. Johannes, een zoon van Zebedeüs (2).

Het is de Heer! Ook nu had deze discipelen iets eerder door dan Petrus. De eerste keer bij het open graf van Jezus.

Omgordde hij zich. Vgl. vs. 18.

Ongekleerd. D.i. onvolledig gekleed.

Wierp zich in de zee. Uit deze handeling mag zijn liefde, zijn genegenheid voor Jezus blijken.

9

Joh 21:9  Toen zij dan aan land waren gegaan, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. (Telos)

Een kolenvuur. Bij een kolenvuur had Petrus zijn Heer verloochend, bij een ander kolenvuur, wellicht door de Heer zelf aangericht, wordt Petrus hersteld.

14

Derde keer. Vs. 1: 'opnieuw'.

15

Joh 21:15  Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb je Mij meer lief dan dezen? Hij zei tot Hem: Ja Heer, U weet dat ik van U houd. Hij zei tot hem: Weid mijn lammeren. (Telos)

Simon, zoon van Johannes. Niet met "Petrus", maar met "Simon", zijn oorspronkelijke naam spreekt de Heer hem aan. Eerder had de Heer hem met 'Petrus' aangesproken.

Lu 22:34  Hij echter zei: Ik zeg je, Petrus, de haan zal vandaag niet kraaien voordat je driemaal hebt geloochend Mij te kennen. (Telos)

Dit was de enige keer vermeld in de Schrift dat Jezus Simon met de bijnaam 'Petrus' (= rotssteen) aanspreekt. Maar toen Petrus hem verloochende was hij veeleer een bevend riet, dan een rotssteen.

25

Joh 21:25  Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, waarvan ik denk dat als zij een voor een werden geschreven, zelfs de hele wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. (Telos)

Vele andere dingen die Jezus heeft gedaan.

Joh 20:30  Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek; (Telos)