Johannes 16

Uit Christipedia

Johannes 16 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd. Van het Evangelie naar Johannes zijn de volgende hoofdstukken samengevat en/of becommentarieerd op Christipedia.

Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
Johannes, onderwerpen: TekenenDiverse onderwerpen

Samenvatting

Opnieuw vestigt Hij de aandacht van de zijnen op de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, die komen zou en bij hen zou blijven; over bidden in zijn naam en over toekomstige verdrukking.

1

Joh 16:1  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet ten val komt. (Telos)

Dit heb Ik tot u gesproken. Tevoren gesproken. Voorlichting ter voorkoming. Vgl. Matth. 24:9-10, 24-25.

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden.  Mt 24:25  Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd. (Telos)

Joh 13:19  Nu al zeg Ik het u, voordat het gebeurt, opdat u, wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik het ben. (Telos)

Joh 14:29  En nu heb Ik het u gezegd voordat het gebeurt, opdat u, wanneer het gebeurt, zult geloven. (Telos)

Opdat u niet ten val komt. Onder druk en pijniging kan men makkelijk ten val komen.

Mt 24:9  Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden, en u zult gehaat zijn door alle volken ter wille van mijn naam. Mt 24:10  En dan zullen velen ten val komen en elkaar overleveren en elkaar haten. (Telos)

2

Joh 16:2 Zij zullen u uit de synagoge bannen; ja, het uur komt, dat ieder die u doodt, zal menen God een dienst te bewijzen. (Telos)

Uit de synagoge bannen. Vergelijk:

Jes 66:5 Hoort des HEEREN woord, gij, die voor Zijn woord beeft! Uw broeders, die u haten, die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil, zeggen: Dat de HEERE heerlijk worde! Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden. (SV)

Dat ieder die u doodt.

Mt 24:9  Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden, en u zult gehaat zijn door alle volken ter wille van mijn naam. (Telos)

Paulus bekende dat hij het christendom had "vervolgd tot de dood toe".

Hnd 22:4  en ik heb deze Weg vervolgd tot de dood toe, terwijl ik zowel mannen als vrouwen boeide en in gevangenissen overleverde, (Telos)

Hnd 26:10  wat ik ook heb gedaan in Jeruzalem; en velen van de heiligen heb ik in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de volmacht van de overpriesters had ontvangen; en als zij werden gedood, stemde ik ervoor. (TelosO

Menen God een dienst te bewijzen. Gelijk 'geestelijken' van de Roomskatholieke Kerk hervormingsgezinde belijders hebben gedood. Ook valt te denken aan het optreden van de moslimstrijders van Islamitische Staat.

4

Joh 16:4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat wanneer, hun uur gekomen is, u zich zult herinneren dat Ik ze u heb gezegd; maar deze dingen heb Ik u niet van het begin af gezegd, omdat Ik bij u was. (Telos)

Omdat Ik bij u was. Een andere reden om niet alles te vertellen wordt in vs. 12 genoemd.

7

Joh 16:7 Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. (Telos)

Zal ik Hem tot u zenden. De Vader zal de Geest zenden in de naam van de Zoon.

Joh 14:26 Maar de Voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd.

9

Joh 16:9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; (Telos)

De zonde van de Joden bestaande in het niet geloven en verwerpen van de Messias van Israël, de Zoon van God. Vergelijk:

Joh 15:22  Als Ik niet was gekomen en tot hen had gesproken, hadden zij geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. (...) Joh 15:24  Als Ik niet de werken onder hen had gedaan die niemand anders heeft gedaan, hadden zij geen zonde; maar nu hebben zij zowel gezien als gehaat zowel Mij als mijn Vader. (Telos)

1Jo 5:10  Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft gegeven over zijn Zoon. (Telos)

1Jo 1:10  Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. (Telos)

10

Joh 16:10 en van gerechtigheid, omdat Ik naar de Vader heenga en u Mij niet meer aanschouwt; (Telos)

De Heer Jezus is door God gerechtvaardigd blijkens zijn opwekking, zijn opgenomen worden in de hemel en zijn zitten aan de rechterhand van God. Vergelijk de toespraak van Petrus op de pinksterdag. En vergelijk:

1Ti 3:16 En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (Telos)

God zal eens het aardrijk rechtvaardig oordelen, door Jezus, die Hij heeft opgewekt uit de doden.

Hnd 17:31  omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. (Telos)

11

Joh 16:11 en van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. (Telos)

De satan is geoordeeld. Vergelijk D-Day (landing op Normandië), dat de V-Day (overwinning op Nazi-Duitsland) inluidde. Satans lot is beslist, zijn einde is vastbesloten. Nadat de overste van de wereld geoordeeld is, zal ook de wereld zelf geoordeeld worden. God zal eens het aardrijk rechtvaardig oordelen, door Jezus, die Hij heeft opgewekt uit de doden.

Hnd 17:31  omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. (Telos)

12

Joh 16:12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. (Telos)

U kunt het nu niet dragen. Vgl. het verzwijgen, nog niet meedelen, in vs. 4.

13

Joh 16:13  Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Telos)

Wat Hij zal horen, Zal Hij spreken. Dat deed de Heer Jezus ook.

God gaf weleer zijn Geest om Israël in de woestijn te onderwijzen.

Ne 9:20  Uw goede Geest hebt U gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt U hun mond niet onthouden en water hebt U hun gegeven tegen hun dorst. (HSV)

16

Joh 16:16  Een korte tijd, en u aanschouwt Mij niet meer; en nog eens een korte tijd, en u zult Mij zien. (Telos)

Een korte tijd. In het vervolg verduidelijkt de Heer de betekenis: de korte tijd tot aan zijn dood en begrafenis.

En nog eens een korte tijd. De tijd dat hij in het graf ligt.

En u zult Mij zien. De uit de doden opgewekte Heer.

20

Joh 16:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. (Telos)

De wereld zal zich verblijden. Vergelijk:

Opb 11:8  En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is.  Opb 11:9  En zij uit de volken en geslachten en talen en naties zien hun lijk drie en een halve dag, en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf gelegd worden.  Opb 11:10  En zij die op de aarde wonen, verblijden zich over hen en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. (Telos)

22

Joh 16:22 Ook u hebt dan nu wel droefheid; maar Ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand neemt uw blijdschap van u weg. (Telos)

Ik zal u weerzien. Na Zijn opstanding zal Hij de leerlingen weerzien.

En uw hart zal zich verblijden.

Joh 20:20  En toen Hij dit had gezegd, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen. (Telos)

25

Joh 16:25 Dit heb Ik in beelden tot u gesproken. Er komt een uur dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader zal verkondigen. (Telos)

In beelden... spreken. Bijvoorbeeld 16:21v.