Markus 6

Uit Christipedia

Markus 6 van het Evangelie naar Markus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Marc. 6:8-9

Mr 6:8 En Hij beval hun niets mee te nemen voor onderweg dan alleen een staf; geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel; Mr 6:9 maar dat zij sandalen zouden aanbinden; en: Doet geen twee onderklederen aan. (Telos)

Parallelteksten:

Mt 10:9 Voorziet u niet van goud, zilver of koper in uw gordels, Mt 10:10 geen reiszak voor onderweg, geen twee onderklederen, geen sandalen, geen staf; want de arbeider is zijn voedsel waard. (Telos)

Lu 9:3 En Hij zei tot hen: Neemt niets mee voor onderweg, geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld; hebt ook niet elk twee onderklederen. (Telos)

Evenals wanneer zij voor een ogenblik uitgingen hadden zij alleen nodig wat tot de beweging van het gaan bevorderlijk was, de staf en de sandalen. Wat voorraad van voedsel en kleding aangaat behoeven zij die evenmin als die wandelaar die overal als hij uitgaat dicht genoeg bij zijn huis is, om zich te verzorgen; en waar men de discipelen opneemt zal men ze ook altijd graag voorzien van hetgeen tot onderhoud nodig is.[1]

Alleen een staf. Mattheüs en Lukas: 'geen staf'. De schijnbare tegenspraak tussen Matth. 10 : 10; Luk. 9 : 3 en Mark. 6 : 8 kan wellicht worden opgelost door deze verklaring: zij moeten uittrekken, zoals zij zijn met hun gewone staf (wandelstok) voorzien, wanneer zij er een bezitten; zo niet, dan moeten zij niet menen er nog een te moeten kopen of halen[2]; alleen een staf zoals zij die in de hand hadden volstond, ze hoefden niet eerst een bijzondere staf voor die missie op te zoeken, geen gewapende staf om zich te verdedigen tegen de struikrovers, die de wegen zeer onveilig maakten. In het Joodse land waren de reizigers gewend zich te wapenen met stokken, die met ijzer waren beslagen om zich daarmee te verweren in nood. Van zulk wapentuig mochten de apostelen zich niet voorzien, maar moesten zich op de goddelijke bescherming gerust verlaten[3]. Hier in Marc. 6 zijn staf en schoenen bedoeld als die geen voorraad vormen, maar zich aan het lichaam en in onmiddellijk gebruik bevinden, terwijl daarentegen bij Mattheüs staf en schoenen voorkomen als behorend tot de reeks van dubbele stukken, die men in voorraad heeft en die met de "twee onderklederen" beginnen, zodat zij zelf als zulke dubbele stukken beschouwd moeten worden.[4] Bij Theofylaktus en in vele afschriften leest men in Matth. 10:9 "geen staven". Deze lezing is mogelijk de juiste, omdat de Heer Jezus volgens Marc. 6 de apostelen toelaat één staf met zich te nemen. Ze mochten een staf hebben om gedurende de reis daarop te rusten, maar daarbij geen andere, om daarmee te vechten of hun lijf te verdedigen.[5]

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Voetnoten

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Marc. 6:8 en 9. Enige tekst hieruit is onder wijziging verwerkt op 4 maart 2019.
  2. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Staf, Stok.
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Mark. 6:8 en Matth. 10:10. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 4 maart 2019.
  4. Aldus August Ebrard in Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Marc. 6:9.
  5. Aldus Gill en Whitby in hun commentaar op Matth. 10:10, in: Patrik, Polus en Wels, de Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden (18e eeuw). Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 4 maart 2019.