Markus 13

Uit Christipedia

Markus 13 van het Evangelie naar Markus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.

Marc. 13:1

Mr 13:1  En toen Hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, wat een grote stenen en wat een grote gebouwen! (Telos)

Wat een grote stenen. De Klaagmuur, een rest van de ringmuur van het tempelcomplex, heeft nog van deze zeer grote stenen.

Marc. 13:2

Mr 13:2  En Jezus zei tot hem: Zie je deze grote gebouwen? Er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken. (Telos)

Grote gebouwen ... geen enkele steen op de andere gelaten worden. Deze voorzegging is uitgekomen. De grote gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt. De Klaagmuur is geen deel van die grote gebouwen, maar een deel van de muur rondom die gebouwen.

Marc. 13:3

Mr 13:3 En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem afzonderlijk: (Telos)

vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem afzonderlijk. Vroegen zij elk hem afzonderlijk of zij gevieren hem afzonderlijk?

Marc. 13:5

Mr 13:5 Jezus nu begon hun te zeggen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. (Telos)

Vier dingen springen in deze rede over de laatste dingen eruit als het gaat om de zorg die de Heer voor de zijnen heeft:

  1. de grote en massale religieuze misleiding: valse christussen, valse profeten, misleidende tekenen en wonderen
  2. de schrik en vrees die de uitverkorenen kunnen bevangen
  3. de vervolging waaraan zij zullen worden blootgesteld
  4. het gevaar dat de zijnen lopen zodra de gruwel van de verwoesting in de heilige plaats staat.

Marc. 13:10

Mr 13:10  en aan alle volken moet eerst het evangelie worden gepredikt. (Telos)

In die toekomstige tijd van benauwdheid, die aan de Grote Verdrukking voorafgaat, gaat de prediking van het evangelie door.

Marc. 13:14

Mr 13:14  Wanneer u nu de gruwel van de verwoesting zult zien staan waar het niet behoort, -laat hij die het leest erop letten! -laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen; (Telos)

De verzen 14-18 zijn een opvallend gedetailleerde aanwijzing voor een bepaalde groep uitverkorenen, te weten voor hen die in Judea wonen.

De gruwel van de verwoesting. Dat is een afgodsbeeld dat verwoesting brengt. Waarschijnlijk is dat het beeld van het Beest.

Staan het niet behoort. Vermoedelijk op het tempelplein, voor de hele wereld zichtbaar.

Laat hij die het leest erop letten!. Vermoedelijk een toevoeging van de schrijver. Bedoeld voor de gelovigen die dan leven.

Marc. 13:20

Mr 13:20  En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen verkort. (Telos)

Zou geen vlees behouden worden. Vermoedelijk bedoelt de Heer 'geen vlees op aarde', dus ruimer dan 'geen vlees in het land Israël' of 'geen vlees in Judea'. Want we uit de oudtestamentische profetie weten dat het aantal mensen op aarde drastisch zal verminderen als gevolg van de oorlogen en natuurrampen.

Jes 24:6  Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. (NBG51)

Marc. 13:21

Mr 13:21  En als dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet. (Telos)

De Heer Jezus herhaalt zijn waarschuwing. Misleiding was het eerste verschijnsel dat hij in zijn rede noemde, 13:6v.

Marc. 13:22

Mr 13:22  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden. (Telos)

Tekenen en wonderen geven. Ook de komst van de Wetteloze "is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen".

2Th 2:9  hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, (Telos)

De valse profeet van de eindtijd doet tekenen waarmee hij misleidt.

Opb 19:20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. ... (Telos)

Marc 13:27

Mr 13:27  En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. (Telos)

En dan zal Hij zijn engelen uitzenden. Dat lijkt te volgen op zijn verschijning. Bij zijn verschijning zal hij vergezeld zijn van de engelen. Deze zullen vervolgens de uitverkorenen bijeenverzamelen.

Marc. 13:30

Mr 13:30  Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen zijn gebeurd. (Telos)

Dit geslacht. Mogelijke verwijzingen: 1. Jezus' generatie; 2. de generatie van de eindtijd; 3. het mensengeslacht van alle eeuwen vóór de komst van de Heer; 4. de Joden van alle eeuwen vóór de komst van de Heer, waarna de wedergeboorte van Israël plaatsvindt.

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van het Evangelie naar Markus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Markus, hoofdstukken: 123456891013141516.