Mattheüs 11

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Mattheus 11)

Mattheüs 11, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hier samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1 Na deze bevelen aan zijn twaalf vertrekt Jezus vandaar. 2-6 De vraag van Johannes uit de gevangenis. 7-12 Jezus eert Johannes. 13-19 Jezus over de ongunstige houding van zijn volksgenoten. 20-24 ‘Wee’ over de onbekeerlijke steden Bethsaïda, Chorazin en Kapernaüm. 25-27 Jezus prijst zijn Vader om diens openbaring aan kleinen. De Zoon openbaart de Vader. 28-30 Vermoeiden en belasten kunnen rust vinden bij Jezus.

12

Mt 11:12 Van de dagen nu van Johannes de doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars rukken het weg. (CP[1])

Johannes kondigde de komst van de Koning aan. Johannes werd in de kerker gegooid en later onthoofd. Ook de Heer Jezus, de Koning, is later gevangen genomen en gedood.

14

Mt 11:13 Want alle profeten en de wet hebben tot op Johannes geprofeteerd. Mt 11:14 En als u het wilt aannemen, hij is Elia die zou komen. Mt 11:15 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. (Telos)

Hij is Elia die zou komen. De Heer Jezus verwijst naar deze voorzegging:

Mal 4:4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Mal 4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. Mal 4:6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. (SV)

Johannes kwam in de geest van Elia.

16

16 Met wie echter zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen die op de markten zitten en de anderen de woorden toeroepen: (Telos)

Dit geslacht. Deze generatie (Jezus' Joodse tijdgenoten), of anders ruimer verstaan, dit volk Israël (in onderscheid van het toekomstige volk, dat een volk van rechtvaardigen zijn zal).

17

17 Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen gezongen en jullie hebben niet geweeklaagd. (Telos)

"Jullie hebben niet ... jullie hebben niet." Er valt steeds iets op hen aan te merken; ze kunnen het niet goed doen in de ogen van de roepende groep kinderen.

19

19 De Zoon des mensen is gekomen en heeft gegeten en gedronken, en zij zeggen: Zie, een mens die een gulzigaard en wijndrinker is, een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd door haar werken. (Telos)
Met lasten beladen ezel in Marokko (2014).

De wijsheid is gerechtvaardigd door haar werken. Vergelijk:

Lu 7:34  De Zoon des mensen is gekomen en heeft gegeten en gedronken, en u zegt: Zie, een mens die een gulzigaard en wijndrinker is, een vriend van tollenaars en zondaars. Lu 7:35  En de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. (Telos)

Iemand een demon toeschrijven, een gulzigaard, wijndrinker of vriend van zondaars noemen is, als er onvoldoende grond voor is, geen bewijs van wijsheid of inzicht. De wijsheid moet blijken uit werken, uit tastbaar gedrag. De kinderen van de wijsheid (Luk. 7:35) zijn de woorden en daden die uit haar voortspruiten.

21

21 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda, want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, allang zouden zij zich in zak en as hebben bekeerd. (Telos)

Tyrus en Sidon. Dit zijn heidense steden, evenals Sodom (23). Ze zijn beter dan Chorazin en Bethsaïda en Kapernaüm (23). Vergelijk ook de hulp aan een heidin bij Sidon en de genezing van de heiden Naäman.

Lu 4:26  en tot niemand van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw, een weduwe. Lu 4:27  En er waren vele melaatsen in Israel ten tijde van de profeet Elisa, en niemand van hen werd gereinigd, maar wel Naäman de Syriër. (Telos)

22

Mt 11:23  En u, Kapernaum, zult u soms tot de hemel verhoogd worden? Tot de hades zult u worden neergestoten! Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, het zou tot op heden zijn gebleven. (Telos)

Kapernaüm. Waar Jezus ook gewoond heeft, waar hij een verblijfplaats had.

Sodom. Sodom was evenals Tyrus en Sidon (21) een heidense stad.

25

25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. (Telos)

Kleine kinderen. Fig. te verstaan: mensen die naar het oordeel van de wijzen en verstandigen van deze wereld intellectueel onderontwikkeld zijn.

1Co 1:26  Want kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken; (Telos)

28

28  Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. (Telos)

Het ontvangen van rust vereist: 1e. komen, en verder (zie volgende vers), 2e. Jezus' juk opnemen, 3e. leren van Jezus.

29

29 Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; (Telos)

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Niemand loopt graag onder het juk van een harde meester, en niemand leert graag van een arrogante leraar.

U zult rust vinden voor uw zielen. Zielerust, innerlijke rust. Zie ook vorige vers.

30

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Telos)

Mijn last is licht. Hij overbelast ons niet.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.