Zacharia (boek)/Hoofdstuk 13

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Zacharia 13)
Zacharia (boek) > Hoofdstuk 13
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Zacharia (boek):


Hoofdstuk 13 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

8

8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, [en] den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. (SV) 

9

9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God. (SV) 

Dit derde deel zal de grote verdrukking, "Jakobs benauwdheid", overleven en de Messias, wanneer hij terugkomt, verwelkomen, en zij zullen rouwen, wenen en zich bekeren (Zach. 12:10)![1]

Voetnoot

  1. Dat is ook de mening van Amir Tsarfati, blijkens een Telegram-bericht van 20 mrt. 2023, 10:24 uur.