1 Kronieken/Commentaar/Hoofdstuk 29

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

1 Kronieken:


Hoofdstuk 29 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

1 Kron. 29:25

1Kr 29:25 En de HEERE maakte Salomo groot ten hoogste voor de ogen van gans Israël; en Hij gaf aan hem een koninklijke majesteit, zodanige aan geen koning van Israël voor hem geweest is. (SV)

Geen koning van Israël voor hem. Aan Salomo gingen als koningen vooraf Saul en David. maar wellicht wordt 'koning' hier in de ruimere zin van 'regeerder' bedoeld, want 'koning' wordt vaak in ruime zin voor elke regeerder gebruikt[1].

Voetnoot

  1. Zo Matthew Poole in zijn commentaar op 1 Kron. 29:25