Ezechiël 5

Uit Christipedia

Ezechiël 5 is een hoofdstuk van Ezechiël, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 17 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Ezechiël samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 38
Verzen van Ezechiël 5 becommentarieerd: · 2 · 8 · 10 · 12 · 15 · 16 · 17

Samenvatting

1-5 De profeet moet de straffen afbeelden, die Jeruzalem zullen treffen om haar ongehoorzaamheid. 6-17 Omdat zij Gods inzettingen versmaad heeft en erger dan de omringende heidenen gedaan heeft, zal God haar ten aanschouwen van de heidenen zwaar straffen, een straf uniek in het verleden en de toekomst van Jeruzalem.

2

2 Een derde deel zult u in het midden der stad met vuur verbranden, nadat de dagen der belegering vervuld worden; dan zult u een derde deel nemen, slaande met een zwaard rondom hetzelve, en een derde deel zult u in de wind strooien; want Ik zal het zwaard achter hen uittrekken. (CP[1])  

Slaande met een zwaard rondom.

In de wind strooien.

8

8 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Ik [wil] aan u, ja Ik, want Ik zal gerichten in het midden van u oefenen, voor de ogen van die heidenen. (SV) 

Ik zal gerichten in het midden van u oefenen. Zie ook vs. 10, 15.

9  En Ik zal onder u doen, hetgeen Ik niet gedaan heb, en desgelijks Ik voortaan niet doen zal, om al uwer gruwelen wil. (SV)

10

10 Daarom zullen de vaders de kinderen eten in het midden van u, en de kinderen zullen hun vaderen eten; en Ik zal gerichten onder u oefenen, en zal al uw overblijfsel in alle winden verstrooien. (SV)

Ik zal gerichten onder u oefenen. Zie vs. 8, 15.

<onlyinclude>11  Daarom [zo] [waarachtig] [als] Ik leef, spreekt de Heere HEERE (omdat gij Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw verfoeiselen, en met al uw gruwelen), zo Ik ook niet daarom [u] verminderen, en Mijn oog [u] niet verschonen zal, en Ik ook niet zal sparen! </onlyinclude>(SV)

12

12 Een derde deel van u zal van de pestilentie sterven, en zal door honger in het midden van u te niet worden; en een derde deel zal in het zwaard vallen rondom u; en een derde deel zal Ik in alle winden verstrooien, en Ik zal het zwaard achter hen uittrekken. (SV)

De straffen treffen hen in de stad, buiten de stadsmuren en in den vreemde.

Pestilentie. Zie ook vs. 17.

Honger. Zie vs. 16, 17.

In het zwaard vallen. Zie ook vs. 17

Ik zal het zwaard achter hen uittrekken. De vluchtelingen of ballingen zullen gevaar lopen met het zwaard gedood te worden.

13  Alzo zal Mijn toorn volbracht worden, en Ik zal Mijn grimmigheid op hen doen rusten, en Mij troosten; en zij zullen weten, dat Ik, de HEERE, in Mijn ijver gesproken heb, als Ik Mijn grimmigheid tegen hen volbracht zal hebben. (SV)

14  Daartoe zal Ik u ter woestheid en ter smaadheid zetten onder de heidenen, die rondom u zijn, voor de ogen van al degene, die voorbijgaat. (SV)

15

15 Zo zal de smaadheid en hoon een onderwijs en ontzetting den heidenen zijn, die rondom u zijn, wanneer Ik over u gerichten in toorn, en in grimmigheid, en in grimmige straffen oefenen zal; Ik, de HEERE, heb [het] gesproken! (SV)

Wanner Ik over u gerichten .... oefenen zal. Zie vs. 8, 10.

16

16 Wanneer Ik de boze pijlen des hongers tegen hen uitzenden zal, die ten verderve zijn zullen, die Ik uitzenden zal om u te verderven; zo zal Ik den honger over u vermeerderen, en u den staf des broods breken. (SV)

Honger. Zie vs. 12, 17.

17

17 Ja, honger en boos gedierte, die u van kinderen beroven zullen, zal Ik over u zenden; ook zal pestilentie en bloed onder u omgaan; en het zwaard zal Ik over u brengen; Ik, de HEERE, heb [het] gesproken! (SV)

Honger. Zie vs. 12, 16.

Pestilentie. Zie ook vs. 12.

Zwaard. Zie ook vs. 12.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Ezechiël 5 is onder wijziging verwerkt op 21 juni 2023.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.