Ezechiël 8

Uit Christipedia

Ezechiël 8 is een hoofdstuk van Ezechiël, een geschrift in de Bijbel. Het hoofdstuk telt 18 verzen. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Ezechiël samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 38
Verzen van Ezechiël 8 becommentarieerd: · 1 · 2 · 17

Samenvatting

De afgoderij in de tempel. 1-4 Ezechiël wordt, terwijl hij met Juda’s oudsten in zijn huis zit, door een engel overgebracht naar de Jeruzalemse tempel, en wel eerst naar het binnenste voorhof bij de noordelijke poort, waar hij de heerlijkheid van Jahweh ziet. 5-6 Deze doet hem de ogen richten naar het beeld dat daar staat. 7-12 Hierop brengt Jahweh hem aan de ingang van het voorhof en laat hem doordringen in een kamer waar zeventig oudsten van Israël voor allerlei afgoden wieroken. 13-15 Voorts brengt hij hem naar de ingang van een andere poort, waar de vrouwen de afgod Tammuz bewenen. 16-18 Vervolgens weer naar het binnenste voorhof, waar vlak voor het tempelgebouw vijf en twintig mannen de zon aanbidden. Jahweh zegt hem dat Juda hem bovendien door geweldenarij tergt en Hij het daarom zonder erbarmen kastijden zal.

1

1 Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde [maand], op den vijfden der maand, als ik in mijn huis zat, en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand van de Heer Jahweh daar over mij viel. (CP[1]) 

In het zesde jaar. Van zijn ballingschap. In het vijfde jaar, 30 jaar oud, werd hij tot profeet geroepen.

650 — 600 v.C. < Israël 600 — 550 v.C.[2] > 550 — 500 v.C.
BelsazarKoresEvilmerodachHofraEzechiël (Bijbelboek)ZedekiaJojachinRechabietenNebukadnezarJojakimNechoDaniël (profeet)Jeremia (profeet)

Dat de hand van de Heer Jahweh daar over mij viel. Vgl. Ezech. 1:3 ("... de hand van Jahweh was daar op hem") en Ezech. 3:22 ("... de hand van Jahweh was daar op mij...").

2

2 Toen zag ik, en ziet, een gelijkenis, als de gedaante van vuur; van de gedaante van zijn lendenen en neerwaarts was vuur; en van Zijn lendenen en opwaarts, als de gedaante van een lichtgloed, als de kleur van Hasmal. (SV)  

Lichtgloed. Schijnt een betere vertaling dan 'klaarheid' van de Statenvertaling.

17

17 Toen zei Hij tegen mij: Hebt u [het] gezien, mensenkind? Is er iets geringer voor het huis van Juda dan deze gruweldaden hier te doen? Ja, zij vervullen het land met geweld. Steeds opnieuw verwekken zij Mij tot toorn. En zie, zij steken wijnranken in hun neus. (SV) 

Zij steken wijnranken in hun neus. Zoals de Perzische zonaanbidders doen[3].

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Ezechiël 8 is onder wijziging verwerkt op 20 juli 2023.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).