Kolossenzen 2

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Kolossenzen 2:


Kolossenzen 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Col. 2:1

Col 2:1   Want ik wil dat u weet, wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea, en voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; (Telos)

Strijd. Gebedsstrijd ten behoeve van hen, door Paulus, die gevangen zat om het evangelie.

Laodicea. Een stad ten zuidoosten van Kolosse.

Col. 2:2

Col 2:2  opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot kennis van de verborgenheid van God <Vader>, <Christus>, (Telos)

Hun harten vertroost. Misschien waren zij bedroefd vanwege de tegenstand tegen hun geloofsleven en/of vanwege Paulus' gevangenschap.

Zij samengevoegd zijn in liefde. Onenigheid, bijvoorbeeld door verschil van inzicht, kan de gemeente makkelijk verdelen. De liefde verdraagt en zoekt het belang van de ander (1 Cor. 13). De liefde staat hier vóór de kennis.

Alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Inzicht in het heil dat God voor de mensen bedoelt.

Col 1:27  Aan hen heeft God willen bekend maken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. (Telos)

Tot kennis van de verborgenheid van God. De verborgenheid van God is Zijn heilsplan in Christus.

Col 1:27  Aan hen heeft God willen bekend maken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. (Telos)

Col. 2:3

Col 2:3  in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. (Telos)

Paulus zegt om de reden die hij in het volgende vers noemt.

In Wie. In God.

Col. 2:4

Col 2:4  Dit zeg ik, opdat niemand u met overredende taal misleidt. (Telos)

Opdat niemand u door schoonklinkende en meeslepende woorden op een dwaalspoor brengt.

Col. 2:7

Col 2:7  terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging. (Telos)

Geworteld bent in Hem. Hij is ons beloofde land, Hij is de goede aarde waarin wij wortelen.

Opgebouwd wordt in Hem. Hij, ons fundament, onze rots, zorgt voor de opbouw van ons geestelijk leven.

Bevestigd wordt in het geloof. Zie vers 5 'vastheid van uw geloof'.

Col. 2:8

Col 2:8  Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus. (Telos)

In God zijn 'al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen' (vers 3). Maar er zijn menselijke zaken die ons op een dwaalspoor kunnen brengen. Dat maakt het huidige vers duidelijk.

Tot prooi maakt. Gegrepen wordt, daarbij afgetrokken van Christus en/of van het woord van God.

Door de wijsbegeerte. Door een filosofische leer of methode.

IJdel bedrog volgens de overlevering van de mensen. De biologische evolutietheorie (natuurlijke ontwikkeling van ééncellige tot mens), die inmiddels al jaren door de meerderheid van de Nederlanders wordt aanvaard en door het onderwijs wordt overgeleverd, is een hedendaags voorbeeld van 'ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen'.

De elementen van de wereld. De 'eerste beginselen' (Statenvertaling) van de wereldse cultuur, zoals toentertijd de methoden en technieken om tot hogere kennis te komen, om spiritueel te groeien, de offerrituelen met betrekking tot de afgoden, de afgodische hoogtijdagen, e.d. Ook bepaalde inzettingen horen daarbij:

Col 2:20  Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: (Telos)

Col. 2:9

Col 2:9  Want in Hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk, (Telos)

Het hogere dat wij zoeken, de volmaaktheid waarnaar wij streven, is te vinden in Christus. We hoeven God niet te zoeken via wereldse methoden van esoterie of mystiek, maar God is tot ons mensen gekomen in de tastbare gestalte van de mens Christus Jezus, die nu als verheerlijkte mens, met een verheerlijkt lichaam, gezeten is aan de rechterhand van God in de hemel.

Col. 2:10

Col 2:10  en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. (Telos)

U bent voleindigd in Hem. Dat is een heerlijk 'beginsel'. Wat het onder meer inhoudt, wordt in de volgende verzen van dit hoofdstuk meegedeeld. Vergelijk ook:

Joh 17:22  En de heerlijkheid die U Mij hebt gegeven, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn zoals Wij een zijn: (Telos)

Ro 8:30  En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. (Telos)

Heb 10:14  Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. (Telos)

Dat beginsel zal God uitwerken tot zichtbare en tastbare werkelijkheid; de voltooiing is Gods werk.

Flp 1:6  in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. (Telos)

Het hoofd van alle overheid en gezag. De Heer Jezus, die de oorsprong en grond van de schepping is en de zichtbare en onzichtbare machten geschapen heeft, is het hoofd van alle overheid en gezag. Aan Hem en Zijn bestuur zijn alle machten onderworpen.

Col 1:16  want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. (Telos)

Ze zijn aan Hem onderworpen, ook al liet Hij zich (voor ons bestwil) als nederig mens overleveren aan de overheid en het gezag van de stadhouder Pilatus.

Lu 20:20 En om op Hem te letten zonden zij spionnen uit, die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, om Hem op een woord te vatten, ten einde Hem aan de overheid en het gezag van de stadhouder over te leveren. (Telos)

Overheid. Zie Overheid voor het hoofdartikel.

Gezag. Zie Gezag voor het hoofdartikel.

Col. 1:12

Col 2:12  met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. (Telos)

Mee opgewekt.

Col 3:1   Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. (Telos)

Col. 2:14

Col 2:14  de schuldbrief die tegen ons [getuigde] door zijn inzettingen [en] die onze tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen. (Telos)

Schuldbrief. Dit is een met de hand geschreven schuldbekentenis[1]. Zie Schuldbrief voor de verklaring van dit woord in Col. 2:14.

Col. 2:15

Col 2:15  En Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. (Telos)

De overheden en de machten. Overheden en machten, zichtbare en onzichtbare, zijn door en tot Gods Zoon geschapen (Col. 1:16). Aan de onzichtbare overheden en machten in de hemelse gewesten wordt de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt (Ef. 3:10).

Ontwapend. Hoewel ze door Christus ontwapend zijn en ons niet langer gebonden of gevangen kunnen houden, hebben wij wel op onze hoede te zijn en tegen hen te strijden (Ef. 6:12).

Col. 2:16-17

Col 2:16  Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten, Col 2:17 die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus. (Telos)

Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken. Er is dus vrijheid van eten en drinken. Wel zijn er enkele beperkingen: een christen moet zich onthouden van voedsel dat aan de afgoden is geofferd, van bloed en van het verstikte (Hand. 15:20, 29; 21:25). Een christen hoeft geen vegetariër te zijn. Ook hoeft hij zich niet te onthouden van drank die alcohol bevat. Wel is het van belang verstandig en met mate te eten en te drinken. Dronkenschap moet vermeden worden.

Feest. Een christen is niet verplicht om de oudtestamentische feesten te vieren.

Nieuwe maan. Zie Nieuwe maan.

Sabbatten. Een christen is niet verplicht de sabbat of bepaalde rustdagen te houden.

Die een schaduw zijn van wat zou komen. Een voorafschaduwing. Zo is de paasmaaltijd een voorafschaduwing van het geestelijke eten van het Lam van God, van het zich geestelijk voeden met de gestorven Heiland. Het pinksterfeest is vervuld door de komst van de Heilige Geest, die de gelovigen samenvoegt tot één lichaam, het lichaam van Christus. De sabbat is een schaduw van de 1000-jarige rust van het vrederijk.

Het lichaam is van Christus. Wanneer we in de zon wandelen, werpt ons lichaam een schaduw af. In het Oude Testament zien wij schaduwbeelden van het lichaam van Christus, van Christus zelf. Nu Christus gekomen is, staat Hij voorop, niet zijn schaduw.

Col. 2:20

Col 2:20  Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: (Telos)

Met Christus ... afgestorven.

Col 3:3  Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Telos)

Voetnoot

  1. Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982). Voetnoot bij dit woord.