Openbaring 11

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Twee getuigen)

Openbaring 11 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes:

Samenvatting

Opdracht aan Johannes om de tempel, het altaar en de aanbidders te meten. De naties zullen Jeruzalem vertreden 42 maanden lang. Twee machtige profeten (gelijk Mozes en Elia) profeteren 1260 dagen en pijnigen hen die op de aarde wonen. Maar het Beest uit de afgrond doodt de beide getuigen. Na 3½ dag staan ze echter op, en vervolgens worden ze opgenomen ten hemel. Dan wordt Jeruzalem getroffen door een aardbeving: het 10e deel van de stad valt en 7000 mensen komen om. Einde van het 2e wee.

7e bazuin (= 3e wee) wordt geblazen. Daarop luide stemmen in de hemel die zeggen dat het Koninkrijk van God gekomen is.  24 oudsten aanbidden God daarom. Gods toorn is gekomen. En de tijd om geoordeeld te worden en om het loon te geven. Tempel van God in de hemel geopend en ark van het verbond getoond. Dan bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving, grote hagel.

Meetopdracht (1-2)

1

Opb 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. (TELOS)

De tempel van God is de tempel op aarde, zo blijkt hierna, want (vers 2) er is een voorhof die aan de heidenen is gegeven. De tempel is herbouwd en de offerdienst weer ingevoerd. God beschouwt de tempel als Zijn huis. Immers zegt de engel "de tempel van God".

2

Opb 11:2 En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden tweeënveertig maanden lang. (TELOS)

Het is door dat 'verwerp die en meet die niet' alsof de voorhof niet door God als voorhof van Zijn huis wordt erkend. Er lijkt sprake van een coexistentie van een heidense voorhof en een joodse tempel.

De naties. De heidenvolken. Welke? Eén mening[1] zegt dat de voorhof wordt gegeven aan de valse wereldgodsdienst, waarvan het centrum in het Vaticaan in Rome is.

De heilige stad. Dat is Jeruzalem.

Tweeënveertig maanden lang. Is gelijk aan 3,5 jaar (12 + 12 + 12 + 6 maanden). Vermoedelijk de tweede helft van Daniëls laatste jaarweek.

De twee getuigen (3-12)

3

Opb 11:3  En ik zal aan mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren twaalfhonderdzestig dagen lang, met zakken bekleed. (TELOS)

Twee getuigen. Waarschijnlijk Mozes (of Henoch) en Elia. Zie verderop op deze pagina.

Twaalfhonderdzestig dagen. Is evenals 'tweeënveertig maanden' gelijk aan 3,5 jaar (3,5 jaar x 360 dagen = 1260 dagen = 42 maanden). Het lijkt erop dat de twee getuigen 3,5 jaar lang zullen profeteren wanneer de heidenen de heilige stad zullen vertreden.

Met zakken bekleed. Zich kleden met zakken deed men als teken van 1) rouw, 2) berouw of 3) verootmoediging en zelfvernedering. Vermoedelijk dragen de twee getuigen de zakken als teken van rouw. Rouw waarover? Misschien over het vertreden van de heilige stad door de heidenen, of het verlies van de voorhof aan de heidenen, of de zelfvergoding van de Mens der zonde in de tempel (2 Thess. 2), of de aanbidding van het beeld van het Beest uit de zee, of een combinatie van deze gebeurtenissen, of iets anders.

4

Opb 11:4 Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de Heer van de aarde staan. (TELOS)

Olijfbomen. De Olijfboom is een belangrijke vruchtboom in Israël. Van de vrucht wordt olie gewonnen. Olijfolie is een zinnebeeld van de Heilige Geest.

Kandelaars. Een kandelaar is een lichtdrager, verspreidt licht.

5

Opb 11:5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verteert hun vijanden; en als iemand hun schade wil toebrengen, dan moet hij zo gedood worden.

Vuur uit hun mond. Het vuur verteert, doodt. We kunnen niet uitsluiten dat er letterlijk vuur uit hun mond komt, want bij God is alle dingen mogelijk. Maar we moeten het wellicht symbolisch opvatten: op hun woord sterven de tegenstanders ter plekke. Vergelijk de gebeurtenissen op de berg waar Elia zat:

2Kon 1:9 En hij stuurde een hoofdman over vijftig naar hem toe met zijn vijftigtal. Toen deze naar hem toe klom-want zie, Elia zat op de top van een berg-sprak hij tot hem: Man Gods, de koning heeft gesproken: Kom naar beneden! 2Kon 1:10 Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over vijftig: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn vijftigtal. (HSV)

Elia's oordeel werd tweemaal uitgevoerd. Het vuur kwam echter niet uit zijn mond, maar uit de hemel. Uit zijn mond kwam wel het oordeel.

In de christelijke speelfilm Left Behind II: Tribulation Force komen de twee getuigen voor waarin te zien is dat ze vuur spuwen bij de Klaagmuur in Jeruzalem.

6

Opb 11:6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

De hemel te sluiten. Deze macht had de profeet Elia ook.

De wateren in bloed te veranderen. Deze macht had de profeet Mozes ook.

Allerlei plagen. Gelijk de plagen van Egypte waren. De twee profeten pijnigen (vers 10) hen die op de aarde wonen.

7

Opb 11:7 En wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden. (TELOS)

Voleindigd. Hun leven en dood staat onder regie van God. Zij moeten eerst hun getuigenis voleindigen voordat zij de martelaarsdood sterven.

Beest. Dit is het Beest uit de zee, of anders de Draak (= de satan).

Uit de afgrond. Het stijgt op uit de afgrond (Gr. abyssos), dat is de diepte van de zee (Opb. 13), of de gevangenis van boze geesten.

Oorlog met hen voeren. Met hen en met de nakomelingen van de Vrouw van Opb. 12.

8

Opb 11:8 En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is. (TELOS)

De grote stad. Dat is Jeruzalem, waar de Heer Jezus gekruisigd is. In 2014 telde de stad bijna 850.000 inwoners. In vers 2 wordt de stad genoemd 'de heilige stad'.

Sodom en Egypte. De geestelijke staat van de stad is slecht. De vergelijking met Sodom duidt aan dat er seksuele ontucht in voorkomt. In Jeruzalem worden in onze dagen homoparades gehouden. Egypte duidt het heidense en wereldse karakter van de stad aan. Israël was uit Egypte uitgevoerd om een heilig volk voor Gods aangezicht te zijn. Geestelijk is Jeruzalem zodanig, alsof ze nog in Egypte is, ja, als Egypte, als de heidense wereld is.

Waar ook hun Heer gekruisigd is. De Heer Jezus is ook de Heer van de twee getuigen. Hij is buiten de stadspoort van Jeruzalem gekruisigd.

9

Opb 11:9 En zij uit de volken en geslachten en talen en naties zien hun lijk drie en een halve dag, en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf gelegd worden. (TELOS)

De naties vertreden Jeruzalem 42 maanden lang (11:2). Zij hebben de macht om de begrafenis van de twee getuigen tegen te houden. Kennelijk hebben zij het gezag over Jeruzalem en over wat daar gebeurt.

Zien hun lijk. Vroeger werd wel gezegd: het kan niet gebeuren dat de hele wereld hun lijken ziet liggen. Dankzij satelliet-tv en internet is dat thans mogelijk.

10

Opb 11:10  En zij die op de aarde wonen, verblijden zich over hen en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. (Telos)

Zij die op de aarde wonen, verblijden zich over hen. Zoals de (plaatselijke) wereld zich verblijdt heeft toen Jezus gestorven was.

Joh 16:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. (Telos)

11

Opb 11:11 En na de drie en een halve dag kwam de levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op hen die hen aanschouwden. (TELOS)

Drie en een halve dag. Drie en een half jaar moeten de twee getuigen profeteren (vers 3). De Heer Jezus stond op de derde dag op uit de doden.

Op hun voeten staan. Een zichtbare illustratie van het begrip 'opstanding'.

12

Opb 11:12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Komt hier op! En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Kom hier op! Dit werd ook tot Johannes gezegd, Opb. 4:1.

In een wolk. Zoals hun Heer ten hemel voer, Hand. 1:9.

Aanschouwden hen. Zoals de leerlingen van Jezus hem aanschouwden toen hij ten hemel opsteeg in een wolken.

Rechts liggen de twee getuigen, gedood door 'het beest dat uit de afgrond opstijgt', hier verstaan als de Draak, maar waarschijnlijker is het Beest de dader, geïnspireerd door de Draak. Links stijgen de twee levend gemaakte getuigen ten hemel.

Wie zijn deze twee getuigen?

Op deze vraag zijn verschillende antwoorden gegeven:

1. Mozes en Elia. Gronden[2][3]:

(a) De wonderen die de twee getuigen verrichten herinneren aan wonderen die Mozes en Elia deden: Mozes veranderde water in bloed; Elia deed vuur van de hemel komen.

De twee profeten doen trouwens ook denken aan de twee profeten Mozes en Aäron die tekenen deden ten overstaan van de farao.

(b) Elia moet komen om alles te herstellen vóór de komst van de Messias in heerlijkheid (→ Elia).

(c) Mozes en Elia worden samen genoemd in Mal 4:4-5 en in Luk. 9.

Mal. 4:4  Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Mal 4:5  Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. Mal 4:6  En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. (SV)

Mozes en Elia verschenen op de hoge berg waarop Jezus verheerlijkt werd. Zij onderhielden zich met Hem over zijn lijden, zij spraken "over zijn uitgang die Hij zou volbrengen in Jeruzalem" (Luc. 9:31).

(d) De twee getuigen staan voor de Heer van de aarde (vers 4). Mozes en Elia waren "de twee mannen die bij Hem (= Jezus) stonden" (Luc. 9:31).

Lu 9:32  Petrus nu en zij die bij Hem waren, waren door slaap overmand; toen zij nu ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij Hem stonden. (Telos)

(e) Mozes en Elia staan voor de wet (Mozes) en de profeten (Elia), het getuigenis van de Schrift (Oude Testament).

2. Henoch en Elia. Dezen hebben gemeen dat beiden zonder te sterven ten hemel zijn opgenomen (Gen. 5:24; 2 Kon. 2:11).[4]

3. Ze stellen het Oude Testament en het Nieuwe Testament voor.

4. Ze stellen de gelovigen voor die vanwege hun getuigenis voor Christus gedood worden, en door die marteldood heen het leven vinden.

13

Opb 11:13 En op dat uur kwam er een grote aardbeving, en het tiende deel van de stad viel en zevenduizend namen van mensen werden bij de aardbeving gedood; en de overigen werden zeer bevreesd en gaven heerlijkheid aan de God van de hemel.

Een grote aardbeving. In het boek Openbaring komen meerdere aardbevingen voor, zie Aardbeving. De grootste ooit geschiedt later in Opb. 16:18. Toen de Heer Jezus stierf, grijp er een aardbeving plaats.

De stad. Dat is Jeruzalem, de 'grote stad' (vers 8).

Zevenduizend namen van mensen. Zijn dat zevenduizend bekende mensen? Of zijn de omgekomenen met name bekend gemaakt (denk aan de publicatie van een lijst van namen)?

Gedood. Toen de Heer Jezus stierf, vond er een aardbeving plaats. Daarbij werden heiligen levend gemaakt.

Gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. Omdat ze in deze gebeurtenis de hand van God zien.

Met deze gebeurtenis eindigt het tweede wee (vers 14).

15

Opb 11:15 En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. (TELOS)

Zevende engel bazuinde. De laatste bazuin.

Het koninkrijk van de wereld. Of het koninkrijk der hemelen. Het is het koninkrijk van God op aarde.

Van onze Heer en van zijn Christus. Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. "Ik en de Vader zijn één", heeft de Heer Jezus gezegd, die van de Vader is uitgegaan en tot Hem is teruggekeerd.

Hij zal regeren tot in alle eeuwighed. God de Vader, "onze Heer" genoemd, zal regeren tot in alle eeuwigheid. Hem noemt de Heer Jezus: "Heer van de hemel en van de aarde".


Uitvoering van het Hallelujah chorus uit Messiah door een flashmob in een eetgelegenheid in het jaar 2010.

Hallelujah!
   Halleluja!
For the Lord God Omnipotent reigneth.
   Want de Heer God Almachtig regeert.
Hallelujah!
   Halleluja!
The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ;
   Het koninkrijk van deze wereld is geworden het Koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus
and He shall reign for ever and ever,
   en Hij zal regeren voor altoos en immer,
King of Kings and Lord of Lords!
   Koning der koningen en Heer der Heren!
And He shall reign for ever and ever. Hallelujah!
   En Hij regeren voor altoos en immer. Halleluja!

16

Opb 11:16 En de vierentwintig oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God (TELOS)

De vierentwintig oudsten. Kwam ook voor in hoofdstuk 4. Tijdens de uitvoering van Gods oordelen zitten zij op tronen vóór God.

17

Opb 11:17 en zeiden: Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard.

Die is en die was. Weggelaten is 'die komt'. In Opb. 1:4, 8 komt "die komt" nog voor. In 11:17 en 16:5 niet meer. Immers is het koninkrijk van God gekomen (vers 15) en heeft God zijn koningschap over de aarde aanvaard. Zie het onderwerp Die is en die was en die komt.

18

Opb 11:18 En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven.

De naties zijn toornig geworden. Het schijnt dat zij toornig zijn geworden niet op elkaar, maar op God. Dit is triest. God immers wenst ons mensen het beste toe. Hij is de bron van licht, leven en geluk. Onder Zijn heerschappij komt de aarde tot rust, wordt het milieu herstelt en houden de oorlogen op.

En uw toorn is gekomen. De toornige naties ontmoeten de heilige toorn van God over het kwaad in de wereld.

Die uw naam vrezen, de kleinen en de groten. De kinderen en de volwassenen, of, in figuurlijke zin, de in de ogen van mensen onaanzienlijke en de aanzienlijke Godvrezenden op aarde.

Te verderven hen die de aarde verderven. Dit is een toepassing van Gods rechtsbeginsel van wedervergelding; wie verderf zaait, zal verderf oogsten.

19

Opb 11:19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd gezien in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. (TELOS)

Tempel van God in de hemel. Deze tempel, waarvan de aardse tempel een schaduw is, bevat ook elementen waarvan de schaduwen op aarde gezien zijn: het altaar, de ark van Gods verbond.

Ark van zijn verbond. De aardse ark van het verbond is sinds de verwoesting van de tempel door de Babyloniërs spoorloos en zal ook niet in de toekomstige tempel van het vrederijk voorkomen.

Er kwamen bliksemstralen enz. Ze spreken van een strafgericht.

Aardbeving. Meerdere keren in Openbaring geschiedt er een aardbeving, zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen. De grootste aardbeving volgt later, Opb. 16:18.

Grote hagel. Meerdere keren in Openbaring valt er hagel, zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen. Kennelijk de grootste hagel valt later, Opb. 16:21.

Meer weten

Bill Salus: The Two Witnesses and the Trumpet Judgments. Youtube.com: Prophecy Watchers, 6 nov. 2019. Duur: 28 min. 30 sec.

Biblical Prophecy & Global Evangelism: The Mystery of the 144,002 Jewish Witnesses. Youtube.com: Prophecy Depot Ministries Bill Salus, 30 mei 2023. Duur: 28 min. 55 sec. Bill Salus over de 144.000 Israëlieten en de 2 getuigen.

Voetnoten

  1. Bill Salus: Trump and the Coming Mideast Wars. Youtube.com: Prophecy Watchers, 9 mei 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Vanaf 8 min 26 sec.
  2. Zie ook Bill Salus: The Last Prophecies. Youtube.com: Prophecy Watchers, 18 okt. 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Bill Salus over zijn boek The Last Prophecies en de gebeurtenissen van de 1e helft van de toekomstige zevenjarige verdrukking. Onder andere over de Twee Getuigen.
  3. DAVID JEREMIAH: Christ's Return, The 144,000, Two Witnesses & Prophecy in Revelation. Youtube.com: 100Huntley, 22 jun. 2020. Vanaf 2 min 14 sec.
  4. Who are the two witnesses? What do they do, and what happens to them? Youtube.com: John Ankerberg Show, 29 dec. 2011. Duur: 4 min. 40 sec. Jimmy DeYoung betoogt dat de twee getuigen Henoch en Elia zijn.