Juda (zoon van Jakob)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Juda (zoon van Jacob))

Juda (Eng. Judah) was een zoon van Jakob en Lea. Hij is de vader van de naar hem genoemde stam. Uit hem is koning David en de Messias Jezus gesproten.

Naam. Over de betekenis van de naam, zie Juda.

Afkomst. Juda was de vierde zoon van Jakob en Lea, Gen. 29 : 35.

Familie van Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haran
 
 
Abraham
 
Sara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahor
 
Milka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethuël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laban
 
 
 
 
 
 
 
Rebekka
 
Izak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LeaZilpa
 
RachelBilha
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simeon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naftali
 
 
 
 
 
 
Gad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issaschar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebulon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin
 

Juda en Jozef. Het was Juda, die zijn broers raadde om Jozef te verkopen in plaats van diens leven te nemen. Juda's nakomelingen, de Joden, hebben hun broer naar het vlees Jezus - voorafgebeeld door Jozef - in de handen van heidenen overgeleverd.

Huisvrouw. Juda trouwde met een Kanaänitische, een dochter van Sua (Gen. 38:2, 12), bij wie hij drie zoons verwekte: Er, Onan en Sela (zie hieronder).

Juda en Tamar. Juda, weduwnaar geworden (Gen. 38"12), zondigde in de zaak van zijn schoondochter Tamar, de vrouw van zijn eerste (overleden) zoon Er en van zijn tweede (overleden) zoon Onan. Hij was gereed om haar te straffen totdat bleek dat ook hijzelf schuldig was. Naar de verkiezing der genade echter werd hij de erfgenaam der belofte, uit hem zou de Christus geboren worden; niet om Juda's uitnemendheid boven anderen - nog zeer jong huwde hij reeds een Kanaänitisch meisje, Gen. 38: 1-5; op rijpere leeftijd bedreef hij bloedschande met Thamar, zijn schoondochter, Gen. 38 : 13 v. - maar krachtens Gods vrijmachtige beschikking, Gen. 49 : 8 v., vgl. Ps. 78 : 68.

Juda pleit bij Jozef voor Benjamin. Schilderij van William Brassey Hole. Juda geknield, naast hem met gebogen hoofd Benjamin, op de achtergrond de overige broers.

Vooraanstaand. Hoewel Juda niet de oudste zoon was, begon hij een vooraanstaande plaats in de familie van Jakob in te nemen. Hij was in staat om zijn vader te overtuigen diens jongste en beminde zoon Benjamin mee te laten gaan naar Egypte. Juda pleitte voor het aangezicht van de Egyptische onderkoning (Jozef), zie afbeelding. Hij was bereid zichzelf als slaaf op te offeren, opdat Benjamin vrijuit zou gaan en zijn vader Jakob jammer bespaard zou blijven.

Ge 44:32 Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen: Als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. Ge 44:33 En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn broers gaan. Ge 44:34 Hoe zou ik immers bij mijn vader [terug] kunnen keren, als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. (HSV)

Nageslacht. Juda trouwde met een Kanaänitische vrouw en kreeg met haar drie zonen: Er, Onan en Sela.

Familie van Juda
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
Sua
(Kanaäniet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar
 
 
 
Juda
 
 
 
onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perez
 
 
 
Er
 
Tamar
 
 
 
 
Zerah
 
 
 
Onan
 
Tamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sela
 

Er en Onan stierven kinderloos (Gen. 38: 6v). Zijn talrijke nakomelingschap dankt hij aan Sela (Num. 26 : 20) en aan Perez en Zera, uit zijn omgang met Tamar geboren (Gen. 38 : 29-30; 1 Kron. 2: 5).

Toen Jakob aan het eind van leven zijn zonen zegende, kwam uit zijn voorzeggingen naar voren dat bij (het nageslacht van) Juda koninklijke heersersmacht zou zijn. 

Ge 49:8  Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Ge 49:9 Juda is een leeuwenwelp; van [je] prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Ge 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. Ge 49:11 Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Ge 49:12 Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. (HSV)

Uit Juda sproot David de koning, met een lange reeks opvolgers. Christus, geboren uit de stam van Juda en nakomeling van David, wordt aangeduid als "de Leeuw uit de stam van Juda" (Opb. 5:5).

Zie ook

Over de stam van Juda, zie Stam van Juda. Over het koninkrijk Juda, zie Juda (koninkrijk).

Bronnen

Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk s.v. Juda. Kampen: Kok, 1925. Tekst hiervan is verwerkt op 16 mrt 2011.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Judah. Hieruit is op 4 april 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.