2 Kronieken/Hoofdstuk 16

Uit Christipedia
2 Kronieken > Hoofdstuk 16
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

2 Kronieken:


Hoofdstuk 16 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

2 Kron. 16:1

2Kr 16:1  In het zes en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa, toog Baesa, de koning van Israël, op tegen Juda, en bouwde Rama, opdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, den koning van Juda. (SV)

In het zes en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa. Deze opgave van 36 jaar is een moeilijkheid. De regering van Baësa begon in het 3e jaar van Asa en duurde 24 jaar, tot het 27e jaar van Asa's bewind. In het 36e jaar van de regering van Asa was Baësa derhalve geen koning meer. De moeilijkheid lost zich op door aan te nemen dat de schrijver niet spreekt van de regering van Asa, maar van het rijk waarvan Asa koning was. Dit rijk van Juda bestond 36 jaar, toen Baësa optrok tegen Juda, in het 16e jaar van Asa's regering. Deze uitleg past echter niet bij de verzen 12-13, waar het geen zin heeft 'koninkrijk' te onderscheiden van 'regering'.

2Kr 16:12 Asa nu werd, in het negen en dertigste jaar van zijn koninkrijk, krank aan zijn voeten; tot op het hoogste toe was zijn krankheid; daartoe ook zocht hij den HEERE niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters. 2Kr 16:13 Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen; en hij stierf in het een en veertigste jaar zijner regering. (SV)

Een ander oplossing is aan te nemen dat er een overschrijffout is gemaakt: een afschrijver heeft de letters lamed (30) en jod (10) verwisseld, waardoor uit 15 en 16 de getallen 35 en 36 zijn ontstaan[1].

1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[2] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa
  1. Zo Karl Friedrich Keil
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).