2 Kronieken/Hoofdstuk 24

Uit Christipedia
2 Kronieken > Hoofdstuk 24
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

2 Kronieken:


Hoofdstuk 24 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

2 Kron. 24:27

2Kr 24:27  Aangaande nu zijn zonen, en de grootheid van den last, hem opgelegd, en het gebouw van het huis Gods, ziet, zij zijn geschreven in de historie van het boek der koningen; en zijn zoon Amazia werd koning in zijn plaats. (SV)

De historie van het boek der koningen. Vergelijk:

2 Kron. 13:22 Het overige nu der geschiedenissen van Abia, zo zijn wegen als zijn woorden, zijn beschreven in de historie van den profeet Iddo. (SV)

2Kr 16:11  En ziet, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, ziet, zij zijn beschreven in het boek der koningen van Juda en Israël. (SV)

2Kr 20:34  Het overige nu der geschiedenissen van Josafat, de eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven in de geschiedenissen van Jehu, den zoon van Hanani, die men hem optekenen deed in het boek der koningen van Israël. (SV)

Waarschijnlijk wordt in 24:27 niet op de canonieke boeken der koningen gedoeld, maar op een afzonderlijk werk. In dit vers staat het woord 'historie', een vertaling van het Hebreeuwse woord midras. Dit komt in het Oude Testament alleen nog voor in 2 Kron. 13:22. De Kanttekenaren merken op, dat het woord midras de naam heeft van zoeken, omdat daarin de acten, de daden van de koningen zeer naarstig opgezocht, verzameld en opgetekend waren. Sommigen[1] houden dan ook 'de historie van het boek der koningen' voor een uitgebreide verhandeling, waarvan uittreksels terecht zijn gekomen in Koningen, Kronieken en Ezra. Anderen[2] echter denken aan het gedeelte van Koningen dat over Joas handelt (2 Kon. 11: 21 - 12: 21). Hier wordt echter van Joas’ zonen, waar 24:27 naar verwijst, niets verhaald.

Voetnoten

  1. Zo Adams Clarke's Commentary. Ook John Gill in zijn Expositor denkt in die richting: "not in the canonical book so called, but in the history, commentaries, or annals of the kings of Judah now lost."
  2. Zo de opmerking in de Leidse Vertaling.