2 Korinthiërs/Hoofdstuk 13

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

2 Korinthiërs:


Hoofdstuk 13 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

2 Kor. 13:1

2Co 13:1  Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom: in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (Telos)

De derde keer.

2 Co 12:14  Zie, ik sta gereed deze derde keer naar u toe te komen, en ik zal u niet tot last zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Want niet de kinderen behoren schatten te verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. (Telos)

2 Kor. 13:2

2Co 13:2  Ik heb het van tevoren gezegd, en zeg van tevoren, als de tweede keer aanwezig en nu afwezig, tot hen die vroeger gezondigd hebben en tot al de overigen, dat ik als ik weerkom, hen niet zal sparen. (Telos)

Hen niet zal sparen. Maar hen (openlijk) zal terechtwijzen, mogelijk zelfs 'tekenen'.

2Th 3:14  Maar als iemand ons woord door de brief niet gehoorzaamt, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd wordt; (Telos)

2 Kor. 13:5

2Co 13:5  onderzoekt dan uzelf of u in het geloof bent; beproeft uzelf. Of erkent u van uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan bent u verwerpelijk. (Telos)

Of u in het geloof bent. Wellicht mogen we 'geloof' in ruime zin nemen en erdoor zowel het wederbarend geloof, het levend (werkzaam) geloof, de geloofsgehoorzaamheid als de geloofswaarheid (geloofsleer) verstaan. Velen (12:21) hadden nog geen berouw over de onreinheid en losbandigheid die zij bedrijven hadden. En dan kan men in de geest van Paulus de vragen stellen: Hoe is het met uw christendom gesteld? Bent u werkelijk gelovigen? Staat u de inhoud van het evangelie en de leer van de verlossing nog voor ogen? Bent u soms bedorven in uw denken en moet uw denken hernieuwd worden? Bent u tot een naamchristen weggezonken?

Verschillende 'soorten' geloof, betekenissen van 'geloof' worden hieronder weergegeven:

Hnd 15:9  en Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, daar Hij door het geloof hun harten heeft gereinigd. (Telos)

2Co 1:24  Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw blijdschap; want door het geloof staat u. (Telos)

2Co 4:13  Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat: ‘Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken’, zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook; (Telos)

Col 1:23  als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. (Telos)

Hnd 14:22  en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. (Telos)

1Ti 2:15  Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. (Telos)

Hnd 2:42  Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. (Telos)

2Jo 1:9  Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. (Telos)

Ro 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?  Ro 6:2  Volstrekt niet! Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?  Ro 6:3  Of weet u niet, dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn?  Ro 6:4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. (Telos)

Hnd 6:7  En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. (Telos)

Ro 1:5  door Wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben voor zijn naam, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken (Telos)

Ro 16:26  maar die nu is geopenbaard en door profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekend gemaakt, (Telos)

Ga 2:20  Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Telos)

1Jo 3:9  Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, omdat Diens zaad in hem blijft; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. (Telos)

Over afwijking gaan:

Opb 2:5  Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. (Telos)

Opb 3:3  Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op wat voor uur Ik tot u zal komen. (Telos)

Beproeft uzelf. Vergelijk de zelfbeproeving, zelfbeoordeling met het oog op het avondmaal. De Korinthiërs moesten beseffen dat het avondmaal niet een gewone maaltijd was, maar een heilige maaltijd, waarmee hun gedrag in overeenstemming moest zijn. Bij het avondmaal past geen onordelijkheid of dronkenschap.

1Co 11:28  Maar laat men zichzelf beproeven en zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. 1Co 11:31  Als wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden; (Telos)

Dan bent u verwerpelijk. Vergelijk:

2Ti 3:8  Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. (Telos)

2Co 11:3  Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. (Telos)

2 Kor. 13:10

2Co 13:10  Daarom schrijf ik u dit in mijn afwezigheid, opdat ik in mijn aanwezigheid niet streng hoef te handelen, volgens het gezag dat de Heer mij heeft gegeven om op te bouwen en niet om af te breken. (Telos)

Niet streng hoef te handelen. Hij wilde hen liever sparen.

2Co 13:2  Ik heb het van tevoren gezegd, en zeg van tevoren, als de tweede keer aanwezig en nu afwezig, tot hen die vroeger gezondigd hebben en tot al de overigen, dat ik als ik weerkom, hen niet zal sparen. (Telos)

2 Kor. 13:11

2Co 13:11  Overigens, broeders, verblijdt u, wordt volmaakt, weest getroost, weest eensgezind, houdt vrede, en de God van de liefde en vrede zal met u zijn. (Telos)

Wordt volmaakt.

Mt 5:48  Weest u dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. (Telos)

Weest getroost. Paulus heeft in deze brief ernstig vermaand, maar Hij wil daardoor niet ontmoedigen en te zeer bedroeven. Paulus zelf was vertroost door het relaas van Titus, die van de Korinthiërs was teruggekomen (7:4, 6-7, 13). Merkbare liefde vertroost.

Flp 2:1  Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de Geest, als er enige genegenheid en ontferming is, (Telos)

Flm 1:7  Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. (Telos)

Weest eensgezind.

1Co 1:10  Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn; maar dat u vast aaneengesloten bent, een van denken en een van bedoeling. (Telos)

Flp 2:2  maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Flp 2:3  Doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf; (Telos)

Flp 4:2  Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. (Telos)

Houdt vrede.

Efe 4:3  en u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede: (Telos)

God van de liefde en vrede.

1Co 14:33  Want God is niet een God van verwarring maar van vrede, (Telos)

2 Kor. 13:12

2Co 13:12 Groet elkaar met een heilige kus. (Telos)

De oosterse gewoonte elkaar bij een ontmoeting te kussen zien wij vandaag de dag nog steeds. De nadruk in dit vers ligt op 'heilig'. Vergelijk:

1Ti 2:8 Ik wil dan dat mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. (Telos)

2 Kor. 13:13

2Co 13:13  U groeten alle heiligen. (Telos)

Alle heiligen. Alle gelovigen in de Macedonische gemeente waar Paulus verbleef.

2 Kor. 13:14. Slotzegen

2Co 13:14  De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. (Telos)

De Drievuldigheid van God komt in dit vers naar voren.