2 Korinthiërs/Hoofdstuk 10

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

2 Korinthiërs:


Hoofdstuk 10 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

2 Kor. 10:1

2Co 10:1  Ik nu, Paulus zelf, vermaan u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, ik, die in uw tegenwoordigheid wel ‘nederig’ ben, maar in mijn afwezigheid ‘moedig’ ben jegens u. (Telos)

Door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus.

1Co 4:21  Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en een geest van zachtmoedigheid? (Telos)

'Nederig' ... 'moedig'. Hij zinspeelt op de mening van 'men' in 10:10

2Co 10:10  Want de brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn spreken verachtelijk. (Telos)


2 Kor. 10:2

2Co 10:2  Ik verzoek u dan, dat ik, als ik aanwezig ben, niet moedig hoef te zijn met de beslistheid waarmee ik denk op te treden tegen sommigen die denken dat wij naar het vlees wandelen. (Telos)

Sommigen. Dezen vonden (1) zijn persoonlijke optreden zwak verschijning en (2) zijn spreken verachtelijk en (3) meenden dat Paulus en de zijnen naar het vlees wandelden.

Naar het vlees wandelen. Er waren valse leraars die naar het vlees wandelden:

2Co 11:20  Want u verdraagt het, als iemand u in slavernij brengt, als iemand u opeet, als iemand van u neemt, als iemand zich verheft, als iemand u in het gezicht slaat. (Telos)

2 Kor. 10:6

2Co 10:6  en gereed staan elke ongehoorzaamheid te wreken, wanneer uw gehoorzaamheid vervuld zal zijn. (Telos)

Uw gehoorzaamheid vervuld zal zijn.

2Co 2:9  Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproefdheid zou leren kennen, of u in alles gehoorzaam bent. (Telos)

2 Kor. 10:10

2Co 10:10  Want de brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lijfelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken verachtelijk. (CP[1])

Zie ook 10:1.

Zijn spreken verachtelijk. In tegenstelling tot dat van Apollos:

Hnd 18:24  Een Jood nu genaamd Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam in Efeze; hij was machtig in de Schriften. (Telos)

2 Kor. 10:12

2Co 10:12   Want wij durven ons niet rekenen tot of vergelijken met sommigen van hen die zichzelf aanbevelen; maar dezen, terwijl zij zichzelf naar zichzelf afmeten en zichzelf met zichzelf vergelijken, zijn onverstandig. (Telos)

Zichzelf naar zichzelf afmeten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Zij stellen zichzelf tot maatstaf, voorbeeld, norm. Meten zichzelf naar deze norm, dan voldoen ze.

2 Kor. 10:15

2Co 10:15  terwijl wij niet roemen buiten de maat op de arbeid van anderen, maar hopen dat, naarmate uw geloof toeneemt, wij onder u meer aanzien zullen krijgen in overeenstemming met ons arbeidsterrein, om nog overvloediger, (Telos)

Geloof. Gr. pistis. Dit een ander woord dan hupakoe ('gehoorzaamheid') in vers 5.

2 Kor. 10:18

2Co 10:18  Want niet wie zichzelf aanbeveelt, maar die de Heer aanbeveelt, die is beproefd bevonden. (Telos)

Beproefd bevonden. Door de Heer.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.