Evangelie naar Lukas/Hoofdstuk 7

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Evangelie naar Lukas:


Hoofdstuk 7 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Luk. 7:22. Jezus' antwoord

Lu 7:22  En Hij antwoordde en zei tot hen: Gaat heen en bericht Johannes wat u hebt gezien en gehoord: blinden kunnen weer zien, kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd; (Telos)

Wat u hebt gezien en gehoord. De wonderen die Hij verrichtte en de boodschap die Hij bracht.

Aan armen wordt het evangelie verkondigd.

Lu 6:20  En Hij hief zijn ogen op naar zijn discipelen en zei: Gelukkig u, armen, want van u is het koninkrijk van God. (Telos)

Luk. 7:23

Lu 7:23  en gelukkig is hij die over Mij niet ten val komt! (Telos)

Idem dito in Matth. 11:6. Twijfel kan leiden tot vallen.

Luk. 7:27

Lu 7:27  Deze is het van wie geschreven staat: ‘Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die uw weg voor U heen zal bereiden’. (Telos)

Die uw weg voor U heen zal bereiden. Johannes bereidde de weg door zijn oproep tot bekering, geloof en doop. Zij bij wie de weg van de Messias bereid was, worden genoemd in vers 29.

Lu 7:29  (En al het volk dat dit hoorde en de tollenaars rechtvaardigden God, daar zij waren gedoopt met de doop van Johannes; (Telos)

Luk. 7:35

Lu 7:35  En de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. (Telos)

De wijsheid, de leer en het dienovereenkomstig handelen van Johannes en Jezus, is gerechtvaardigd, wordt gelijk gegeven[1], door hen die zich bekeerden en geloofden en de uitwerking van hun bekering en geloof in hun leven ondervonden. In Mt 11:19 is sprake is van de werken van de wijsheid = alles wat door Johannes en Jezus is gedaan. Bij Lucas is sprake van de kinderen van de wijsheid = allen die de boodschap van God in bekering en geloof hebben aanvaard[1]. De kerngedachte is: de wijsheid blijkt door wat zij uitwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Luk. 7:29.