Evangelie naar Lukas/Hoofdstuk 3

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Evangelie naar Lukas:


Hoofdstuk 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Luc. 3:4

Lu 3:4  zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: ‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. (Telos)

Bereidt de weg van de Heer enz. Maak je klaar voor zijn komst, doe zonde en verkeerdheid weg.

Luc. 3:5

Lu 3:5  Elk dal zal gevuld en elke berg en heuvel zal verlaagd worden, en wat krom is zal tot een rechte weg worden, en de oneffen tot vlakke wegen. (Telos)

Er zal geëgaliseerd en rechtgezet worden.

Elk dal zal gevuld ... worden.

Jak 1:9  Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, (Telos)

Lu 21:28  Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. (Telos)

Elke berg en heuvel zal verlaagd worden. Dat kan zijn in figuurlijke èn letterlijke betekenis. De dag van Jahweh is tegen alle hoge bergen en heuvels.

Jes 2:14  En tegen alle hoge bergen, en tegen alle verhevene heuvelen; (...) Jes 2:17  En de hoogheid der mensen zal gebogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden; en de HEERE alleen zal in die dag verheven zijn. (SV)

Jer 3:23  Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israëls heil! (SV)

Opb 6:14  En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (Telos)

Opb 16:20  En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden. (Telos)

2Co 10:5  daar wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus, (Telos)

Het Beest uit de zee zal zich verheffen, maar ook hij zal vernederd worden.

2Th 2:4  die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. (Telos)

Luc. 3:6

Lu 3:6  En alle vlees zal de behoudenis van God zien’. (Telos)

De oude Simeon zag deze behoudenis in de tempel:

Lu 2:30  want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, Lu 2:31  die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: Lu 2:32  een licht tot openbaring voor de naties en tot heerlijkheid voor uw volk Israel. (Telos)

De vervulling zal plaatsvinden als Christus ten tweeden male geopenbaard in deze wereld.

Luc. 3:7

Lu 3:7  Hij zei dan tot de menigten die uitliepen om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toorn te ontvluchten? (Telos)

De komende toorn. Vermoedelijk doelde Johannes op de dag van Jahweh.

Luc.3:8

Lu 3:8  Brengt dan vruchten voort, de bekering waardig; en begint niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot vader! Want ik zeg u, dat God uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. (Telos)

Vruchten ... de bekering waardig. Zie vers 10 en volgende, waar dat wordt geconcretiseerd.

Luc. 3:16

Lu 3:16  antwoordde Johannes en zei tot allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt die sterker is dan ik, Wiens schoenriemen ik niet waard ben los te maken; Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur; (Telos)

U dopen met ... vuur. Dat is oordelen, met vuur verbranden (vers 17)

Luc. 3:17

Lu 3:17  zijn wan is in zijn hand om zijn dorsvloer door en door te zuiveren en de tarwe in zijn schuur samen te brengen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden. (Telos)

Met onuitblusbaar vuur verbranden. Zinnebeeldig gesproken van de hel. Dat is wat in het vorige vers genoemd is: dopen met vuur.

Luc. 3:19

Lu 3:19  toen echter Herodes de viervorst door hem aan de kaak werd gesteld inzake Herodias, de vrouw van zijn broer, en inzake alle boze dingen die Herodes had gedaan, (Telos)

Herodes de viervorst. Ook genoemd Herodes Antipas.

Luc. 3:22

Lu 3:22  en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en er kwam een stem uit de hemel: U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden. (Telos)

De Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde. Werd Hij hier gedoopt met Heilige Geest? (vgl. vers 16)

U bent mijn geliefde Zoon, in U heb ik welbehagen gevonden. En ook wij, die in Hem geloven en in Hem begenadigd zijn, zijn geliefde kinderen van God.

Efe 1:6  tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde,

Luc. 3:23

Lu 3:23  En Hij, Jezus, begon ongeveer dertig jaar oud te worden, en was, naar men meende, een zoon van Jozef, de zoon van Eli, (Telos)

Jozef, de zoon van Eli. Het zinsdeel leze men aldus: "en was (naar men meende een zoon van Jozef) de zoon van Eli". Lucas schrijft Jezus' geslachtsregister via Maria. Jezus was door zijn moeder Maria de kleinzoon van Eli. Zie Geslachtsregisters van Jezus Christus.