Evangelie naar Lukas/Hoofdstuk 4

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Evangelie naar Lukas:


Hoofdstuk 4 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Luk. 4:14

Lu 4:14  En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea, en een gerucht over Hem ging uit door de hele streek; (Telos)

Een gerucht over Hem ging uit door de hele streek. Vergelijk:

Lu 4:37  En een gerucht over Hem ging uit naar elke plaats in de omgeving. (Telos)

Luk. 4:16

Lu 4:16  En Hij kwam in Nazareth waar Hij was opgevoed en ging naar zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en stond op om te lezen. (Telos)

Ging naar zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge. Vgl.:

Lu 4:31 En Hij daalde af naar Kapernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatten. (Telos)

Luk. 4:22

Lu 4:22  En allen gaven Hem getuigenis en verwonderden zich over de woorden van de genade die uit zijn mond kwamen, en zeiden: Is Deze niet de Zoon van Jozef? (Telos)

Vergelijk de uitwerking van Jezus' worden te Kapernaüm:

Lu 4:32  En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. (Telos)

Luk. 4:31

Lu 4:31  En Hij daalde af naar Kapernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatten. (Telos)

Leerde hen op de sabbatten. Naar zijn gewoon ging Hij op de sabbatdag naar de synagoge (4:16).

Luk. 4:32

Lu 4:32  En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. (Telos)

In de synagoge te Nazareth waren zij verwonderd over de woorden van de genade die uit zijn mond kwamen (4:22).

Lu 4:22  En allen gaven Hem getuigenis en verwonderden zich over de woorden van de genade die uit zijn mond kwamen, en zeiden: Is Deze niet de Zoon van Jozef? (Telos)

Luk. 4:37

Lu 4:37  En een gerucht over Hem ging uit naar elke plaats in de omgeving. (Telos)

Vergelijk:

Lu 4:14  En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea, en een gerucht over Hem ging uit door de hele streek; (Telos)

Luk. 4:44

Lu 4:44  En Hij predikte in de synagogen van Judéa. (Telos)

Judéa. In plaats hiervan hebben vele handschriften, en daarnaar de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling: Galilea. Het verschil is onbelangrijk. Matth. 4: 23 en Marc. 1: 39 zijn ongeveer gelijkluidend en geven: Galilea. Lucas echter gebruikt de naam Judea vaak in ruimer zin; zie 1:5; 6: 17; 7: 17; 23: 5; Hand. 10: 37. Lukas noiemt bijvoorbeeld Herodes de Grote 'de koning van Judea' (Luk. 1:5), d.i. van het Joodse land. Herodes regeerde van 37 tot 4 vóór Chr. niet alleen over Judea, maar over geheel het land der Joden, waarvan de eigenlijke landstreek Judea slechts een deel was.[1]

Voetnoot

  1. Aantekeningen bij de Leidse vertaling van Luk. 1:5 en 4:44. Van deze aantekeningen is enige tekst onder wijziging verwerkt.