1 Timotheüs/Hoofdstuk 1

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

1 Timotheüs:


Hoofdstuk 1 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

1 Tim. 1:3

1Ti 1:3  Blijf, zoals ik je toen ik naar Macedonië reisde aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen (Telos)

Andere leer. Hier moeten we, gezien vers 7v, misschien ook een leer met die wettische elementen verbindt met het evangelie van Gods genade, bijvoorbeeld het sabbatsgebod, het besnijdenisgebod of spijswetten. Verderop noemt Paulus daartegenover 'de gezonde leer, volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God' (10-11).

Te bevelen. Zie ook vers 5, over het doel van het bevel. En vers 18:

1Ti 1:18 Dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de voorafgegane profetieen over jou, opdat je door deze de goede strijd strijdt,  1Ti 1:19  terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. (Telos)

1 Tim. 1:4

1Ti 1:4  en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer twistvragen tot gevolg hebben dan Gods rentmeesterschap dat in het geloof is. (Telos)

Fabels en eindeloze geslachtsregisters. Daar schiet je niets mee op. Het zijn ondingen dan wel bijzaken.

Veel twistvragen tot gevolg. En twistvragen geven verhitte hoofden en koude harten. De 'sommigen' van vers 3 zijn afgeweken van de liefde en/of van zaken die de liefde bevorderen (verzen 5 en 6).

1 Tim. 1:5

1Ti 1:5  Het doel nu van het bevel is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. (Telos)

Goed geweten ... ongeveinsd geloof.

1Ti 1:19  terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. (Telos)

1 Tim. 1:6

1Ti 1:6  Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. (Telos)

Daarvan afgeweken. Zie:

1Ti 1:19  terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. (Telos)

Zinloos gepraat. Vergelijk vers 4: "fabels en eindeloze geslachtsregisters".

1 Tim. 1:9

1Ti 1:9  doordat hij dit weet dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en ongoddelijken, voor vadermoorders en moedermoorders, voor doodslagers, (Telos)

Daarom is het niet goed om in de wekelijkse samenkomsten van gelovigen, die door het geloof gerechtvaardigd zijn de Tien Geboden, een deel van de wet van Mozes, voor te lezen.

1 Tim. 1:10

1Ti 1:10  hoereerders, hen die bij mannen liggen, mensenrovers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, (Telos)

Hen die bij mannen liggen. Mannen die seks hebben met mannen. Zie homoseksualiteit.

1 Tim. 1:11

1Ti 1:11  volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd. (Telos)

Dit evangelie houdt in dat wij uit genade en door geloof deel krijgen aan de heerlijkheid en het geluk van God onze Schepper.

1 Tim. 1:13

1Ti 1:13  mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof; (Telos)

Barmhartigheid bewezen. Vers 16 zegt waartoe de Heer hem barmhartigheid heeft bewezen.

1 Tim. 1:14

1Ti 1:14  en de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde, die in Christus Jezus is. (Telos)

Genade ... meer dan overvloedig geweest. Een grote zondaar als Saulus behoefde een grote mate van genade.

Met geloof en liefde. De Heer schonk hem niet alleen genade, maar ook geloof en liefde. Christus Jezus is dus een bron van geloof en liefde, Hij geeft ze in ons hart.

1 Tim. 1:16

1Ti 1:16  Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus aan mij, de voornaamste, al zijn lankmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hen die in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. (Telos)

Barmhartigheid bewezen. Vers 13 noemt een andere reden.

Tot een voorbeeld voor hen die in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. "Als Saulus, de voornaamste van de zondaars, behouden kan worden, dan kan ook ik, die ook zoveel slechts heb gedaan, behouden worden door de barmhartigheid van Jezus."

1 Tim. 1:18

1Ti 1:18  Dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de voorafgegane profetieen over jou, opdat je door deze de goede strijd strijdt, (Telos)

Dit bevel. Zie verzen 3-4.

1 Tim. 1:19

1Ti 1:19  terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. (Telos)

Goed geweten. In de verzen 3-4 geeft Paulus aan wat Timotheüs moet bevelen. Het doel van het bevel is:

1 Tim. 1:20

1Ti 1:20  Onder hen zijn Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. (Telos)

Hymeneüs.

2Ti 2:16 Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets; 2Ti 2:17 want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn Hymenéüs en Filetus, 2Ti 2:18 die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgehad en die het geloof van sommigen omverwerpen. (TELOS)

Alexander. Dit is misschien Alexander de kopersmid.

Die aan de satan heb overgegeven enz. Paulus bad niet langer voor hun bescherming, maar gaf hen ter heilzame tuchtiging prijs aan de onheilzame werking van de satan. Dat had de apostel hij ook gedaan met de ontuchtige broeder in Korinthe.

1Co 5:3  Want ik, naar het lichaam afwezig maar naar de geest aanwezig, heb reeds, alsof ik aanwezig was, hem geoordeeld die dit zo bedreven heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus  1Co 5:4  (als u en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus) 1Co 5:5  zo iemand aan de satan over te geven tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. (Telos)