Brief aan de Efeziërs/Hoofdstuk 2

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Brief aan de Efeziërs:


Hoofdstuk 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ef. 2:5

Efe 2:5  toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade bent u behouden) (Telos)

Levend gemaakt met Christus. Grieks: συνεζωοποιησεν τω χριστω; συνεζωοποιησεν, letterlijk: 'samenlevendgemaakt' of 'medelevendgemaakt'. Zodoende beklemtoont hij de eenheid van de gelovige met Christus.

Ef. 2:6

Efe 2:6  en heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, (Telos)

Ons mee opgewekt en mee doen zitten. Of: 'samenopgewekt en samengezet'. Grieks: και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου. Zie Ef. 1:20, waar dit opwekken en zetten (doen zitten) van Christus alleen wordt gezegd. Wij samen zijn met Christus opgewekt en met Hem gezet in de hemelse gewesten. Dit is gebeurd toen Christus werd opgewekt en gezet werd in de hemelse gewesten.

Onze eenheid als gelovigen berust op de eenheid met Christus, ze berust op ons samen in-Hem-zijn. Eenheid is een belangrijk thema in deze brief.

Ef. 2:8

Efe 2:8  Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; (Telos)

Het is de gave van God. De behoudenis met de genoemde middelen (genade, geloof) is de gave van God, dus niet enkel of niet zozeer het geloof of de genade is de gave.

Ef. 2:14

Efe 2:14  Want Hij is onze vrede, die die beiden een gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, (Telos)

Onze vrede. Met God (vers 16: 'met God zou verzoenen') en met mensen van andere volken. De Heer Jezus "is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die nabij waren" (vers 17).

De scheidsmuur van de omheining. Tussen Jood en heiden.

Ef. 2:15

Efe 2:15  toen Hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden [die] in inzettingen [bestaat], te niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makend, (Telos)

In zijn vlees. In zijn lichaam, vergelijk vers 16.

De vijandschap, de wet van de geboden [die] in inzettingen [bestaat]. Vijandschap ten opzichte van God, door de zonden die wij doen, welke de wet doet kennen, en ten opzichte van de heidenen of tussen heidenen en joden, door de afzondering en leefwijze van de Joden die door de wet zo verschillend was van de omringende volken. De wet prikkelt de zonde, die vijandig is tegenover God, en maakt een scheidsmuur tegenover de niet-Joden.

Te niet gedaan had. De vijandschap. In vers 16: "gedood heeft".

Éen nieuwe mens. De gelovige, hetzij Jood hetzij heiden, is een nieuwe mens. De nieuwe mens die een Jood is, is niet anders dan de nieuwe mens die een heiden is. In de nieuwe mens valt het onderscheid weg, doet er niet meer toe.

Ef. 2:16

Efe 2:16  en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood heeft. (Telos)

In één lichaam. Vgl. vers 15: "in zijn vlees". Te weten dat van Christus; de gemeente is als collectief het lichaam van Christus.

De vijandschap. Tussen God en mensen en tussen mensen (Jood en heiden) onderling.

Ef. 2:20

Efe 2:20  opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, (Telos)

Het fundament van de apostelen en profeten. Dat zij door hun dienst, inzonderheid de verkondiging van de aan hen geopenbaarde (3:5) verborgenheid van Christus, gelegd hebben.

Efe 3:4  daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus - Efe 3:5  die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten: Efe 3:6  dat zij uit de volken medeerfgenamen zijn en medeingelijfden en mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, (Telos)

Ef. 2:21

Efe 2:21  in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; (Telos)

De Heer vervult in zijn Gemeente, die zijn lichaam is, alles in allen.

Efe 1:22  En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, Efe 1:23  die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. (Telos)