Brief aan de Efeziërs/Hoofdstuk 1

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Brief aan de Efeziërs:


Hoofdstuk 1 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ef. 1:1 Adres en afzender

Efe 1:1  Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (Telos)

Door de wil van God. Paulus' was zich zeer bewust dat zijn missie de wil van God was.

Getrouwen. Ook te vertalen als 'gelovigen', wat in de meeste Nederlandse vertalingen is gebeurd (Luther, SV, Canis, NBG51, WV78, WV95, NBV2004, HSV).

Efe 1:15  Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, (Telos)

Ef. 1:3-14 Onze zegen in Christus

Dit gedeelte stelt ons het heil en de zegen voor die God ons in Christus zijn geschonken. Paulus bidt dat zij daarvan meer kennis zullen krijgen (2:16-18).

Efe 1:18  verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, (Telos)

Elders spreekt Paulus van 'de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus' (Flp. 3:14).

Flp 3:14  maar een ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. (Telos)

Ef. 1:3

Efe 1:3   Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus, (Telos)

Vergelijk:

1Pe 1:3  Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 1Pe 1:4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de hemelen weggelegd voor u, 1Pe 1:5  die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. (Telos)

Gezegend zij. Of 'geloofd zij'. Het Griekse bijvoeglijke naamwoord ευλογητος eulogetos, afgeleid van het werkwoord eulogeo, betekent: gezegend, geloofd, geprezen.

Gezegend heeft. Hier wordt het Griekse werkwoord ευλογεω, eulogeo, gebruikt, dat betekent 'loven, prijzen' of 'zegenen'. De zegen in Christus is ons verleend of toegezegd. Het volle genot van deze zegen ligt in het verschiet. Vér tevoren heeft Hij tot ons dat heilgenot bestemd, vergelijk het volgende vers, 'zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld'.

Geestelijke zegening in de hemelse gewesten. 'Zegening' is dertaling van het zelfstandig naamwoord ευλογια, eulogia, dat hier betekent: zegen, zegening.

Er zijn aardse zegeningen, waarvoor we kunnen danken. De hemelse zegen gaat daar echter ver boven uit.

Efe 3:8  Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, (Telos)

Efe 1:18  verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, (Telos)

Paulus spreekt van een 'uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid' (2 Cor. 4:17).

2Co 4:17  Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid; (Telos)

Petrus spreekt van een 'onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, in de hemelen weggelegd voor u' (1 Petr. 1:4).

In Christus. De genadegiften van God zijn in en door Christus ons geschonken. Het gaat niet buiten de Heiland om.

Ef. 1:4

Efe 1:4  zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde, (Telos)

Uitverkoren. Wij, die in Jezus Christus geloven, zijn uitverkorenen. In Marcus 13 en Matth. 24, in zijn rede over de eindtijd, noemt de Heer Jezus de zijnen driemaal 'uitverkorenen'. Zie Uitverkiezing voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ef. 1:5

Efe 1:5  terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, (Telos)

Door Jezus Christus. Niet 'in', maar 'door', in het Grieks 'dia', dat gezegd wordt van een middel of van een reden, oorzaak. Jezus is Gods zoon, en wij zullen om Hem en dankzij Hem en evenals Hij zonen van God zijn.

Ons ... tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft.

Ga 4:7  U bent dus niet meer slaaf, maar zoon; en bent u zoon, dan ook erfgenaam door God. (Telos)

Zijn wil. God heeft ons, zegt Paulus, de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt (vers 9).

Zie ook:

Efe 1:9  daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, Efe 1:10  dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus; (Telos)

Ef. 1:6

Efe 1:6  tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, (Telos)

Tot lof van de heerlijkheid... Vergelijk:

Efe 1:12  opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt; (Telos)

Efe 1:14  die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. (Telos)

Paulus noemt God 'de Vader der heerlijkheid' (1:17).

De heerlijkheid van zijn genade, zijn grote genade blijkt daaruit, dat hij vijandige zondaars, die zich hebben bekeerd en hebben geloofd in de Heer Jezus, heeft aangenomen tot zonen. Eens een vijand, nu een zoon! Wat genade! Zie de volgende verzen. In vers 7-8 is sprake van 'de rijkdom van zijn genade, waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest'.

Begenadigd heeft in de Geliefde. In zijn geliefde Zoon, onze Heiland. Merk op hoe alles in deze verzen verbonden is met de Heiland: in Christus zijn wij gezegend (vers 3), in Hem zijn wij uitverkoren (vers 4), door Jezus Christus zijn wij voor het zoonschap bestemd (vers 5).

Ef. 1:7

Efe 1:7  in Wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, (Telos)

Vergelijk:

Heb 9:22  En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergeving. (Telos)

Rijkdom van zijn genade. Genade die vele zondaars, waaronder grote zondaars, en zeer vele overtredingen vergeeft. In vers 6 is sprake van 'de heerlijkheid van zijn genade', in 2:7 van de 'uitnemende rijkdom van zijn genade'.

Efe 2:7  opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Telos)

Ef. 1:8

Efe 1:8  waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht; (Telos)

In alle wijsheid en inzicht. Door God geschonken. En Paulus bidt dat ook de heiligen wijsheid en inzicht bekomen.

Efe 1:17  opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem,  Efe 1:18  verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, (Telos)

Ef. 1:10

Efe 1:10  dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus; (Telos)

Onder een hoofd samen te brengen in Christus. Daarom heeft God hem aan Zijn rechterhand gezet boven alles.

Efe 1:21  boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Efe 1:22  En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, (Telos)

Ef. 1:11

Efe 1:11  in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, (Telos)

In Wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Van een door God uit genade geschonken en zo door ons, die geloven, 'verkregen bezitting'.

Efe 1:14  die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. (Telos)

Efe 1:18  verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, (Telos)

Vergelijk:

Ga 4:7  U bent dus niet meer slaaf, maar zoon; en bent u zoon, dan ook erfgenaam door God. (Telos)

Mt 21:38  Toen de landlieden echter de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Deze is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden en zijn erfenis in bezit nemen. (Telos)

Wij tevoren bestemd. Wij zijn bestemd om zonen van God (vers 5) en in Christus erfgenamen te zijn.

Naar de raad van zijn wil. Gods wil is niet impulsief, maar gaat gepaard met raad, met 'alle wijsheid en inzicht' (vers 8).

Ef. 1:12

Efe 1:12  opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt; (Telos)

Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. God bewerkt niet zomaar iets, wat Hij bewerkt strekt Hem tot lof en eer. Wat Hij doet is heerlijk en lofwaardig. Dit gedeelte vanaf vers 3 begint met 'Gezegend (of geloofd) zij de God en Vader'.

Efe 1:6  tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, (Telos)

Efe 1:14  die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. (Telos)

Paulus noemt God 'de Vader der heerlijkheid' (1:17).

Wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. God heeft vooraf bestemd, wij hebben vooraf gehoopt. Gods voornemen en ons hopen zullen vervuld worden.

Ef. 1:14

Efe 1:14  die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. (Telos)

Tot lof van zijn heerlijkheid.

Efe 1:6  tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, (Telos)

Efe 1:12  opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt; (Telos)

Paulus noemt God 'de Vader der heerlijkheid' (1:17).

Ef. 1:15

Efe 1:15  Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, (Telos)

Daar ik gehoord heb... Dit pleit ervoor dat Paulus de geadresseerden niet persoonlijk kende, zomin als de gelovigen in Kolosse (een gemeente ontstaan dankzij de arbeid van Epafras), van wie hij eveneens gehoord had.

Col 1:4  daar wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, (Telos)

Als Paulus hen persoonlijk kende, dan is de brief niet gericht aan de heiligen te Efeze, die hij wel kende, maar aan een andere gemeente of als rondzendbrief aan gelovigen in een landstreek met meerdere gemeenten.

Geloof ... liefde ... Geloof en liefde zijn belangrijke christelijke deugden.

Efe 3:16  opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, Efe 3:17  zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent; (Telos)

Efe 6:23  Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. (Telos)

Vergelijk:

Col 1:4  daar wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, (Telos)

Ef. 1:17

Efe 1:17  opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, (Telos)

De Vader der heerlijkheid. Die heerlijk is en de bron van de ons beloofde heerlijkheid; die ons door Christus deelgenoot maakt van Zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van de Vader houdt ook zijn macht in, om de doden op te wekken en overigens alles tot stand te brengen naar de raad van zijn wil.

Efe 3:16  opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, (Telos)

Ro 6:4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. (Telos)

De geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem. Paulus zelf had wijsheid en inzicht ontvangen aangaande Gods voornemen, raad en heerlijkheid.

Efe 1:8  waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht; (Telos)

Die wijsheid en dat inzicht waren door God geschonken. En Paulus bidt dat ook de heiligen (meer) wijsheid en inzicht bekomen.

Ef. 1:18

Efe 1:18  verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, (Telos)

De hoop van zijn roeping. God heeft ons geroepen tot een hemelse heerlijkheid en zaligheid, die het voorwerp van onze hoop zijn.

Efe 4:4  één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent in één hoop van uw roeping; (Telos)

Flp 3:14  maar een ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. (Telos)

Ef. 1:19

Efe 1:19  en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte,

De uitnemende grootte van zijn kracht. Waarmee God de doden - Christus als eerste - kan opwekken en ons het beloofde kan doen erven. Hij, "die alles werkt naar de raad van zijn wil" (vers 11)

Ef. 1:21

Efe 1:21  boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. (Telos)

Boven alle enz. Onder Hem als hoofd wordt alles samengebracht, zie verzen 10 en 22.

Efe 1:10  dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus; (Telos)

Ef. 1:22

Efe 1:22  En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, (Telos)

Hoofd over alles.

Efe 1:10  dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus; (Telos)

Ef. 1:23

Efe 1:23  die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. (Telos)

Die alles in allen vervult. Zodat zij, gelijk een bouwwerk, opgroeien tot een tempel van God.

Efe 2:20  opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is,  Efe 2:21  in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer;  Efe 2:22  in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest. (Telos)

Meer weten

W.J. Ouweneel, Tel je zegeningen! De zeven zegeningen van Efeze 1. Lezingen gehouden te Apeldoorn, 2008 — 2009.