Brief aan de Efeziërs/Hoofdstuk 6

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Brief aan de Efeziërs:


Hoofdstuk 6 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Plichten van kinderen (1-3) en vaders (4), van slaven (5-8) en heren (9), vermaningen in verband met de geestelijke strijd (10-18), verzoek om voorbede voor Paulus' verkondiging van het evangelie (19-20), en besluit van deze brief.

Ef. 6:5

Efe 6:5  Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrees en beven, in eenvoud van uw hart, als aan Christus; (Telos)

Met vrees en beven. Het dreigen van een heer kan een oorzaak van vrees en beven zijn.

Efe 6:9  En u, heren, doet hetzelfde jegens hen en laat het dreigen na. U weet immers, dat zowel hun als uw Heer in de hemelen is, en dat bij Hem geen aanzien des persoons is. (Telos)

Wij, gelovigen, ofschoon wij God dienen, zijn in de eerste plaats zonen van God.

Ro 8:15 Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader! (TELOS)

Ef. 6:9

Efe 6:9  En u, heren, doet hetzelfde jegens hen en laat het dreigen na. U weet immers, dat zowel hun als uw Heer in de hemelen is, en dat bij Hem geen aanzien des persoons is. (Telos)

Laat het dreigen na. Dreigen is een oorzaak van vrees en beven bij de slaven (vers 5).

Ef. 6:10

Efe 6:10  Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. (Telos)

Vergelijk:

2Co 6:4  maar in alles ons aanbevelen als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, (...) 2Co 6:7  in het woord van de waarheid, in de kracht van God; door de wapens van de gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand; (Telos)

Ef. 6:11

Efe 6:11  Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. (Telos)

Doet de hele wapenrusting van God aan.

Efe 6:13  Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. (Telos)

Reconstructie van een Romeinse legionair

Om te kunnen standhouden.

Efe 6:13  Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. Efe 6:14  Houdt dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, (Telos)(Telos)

Tegen de listen van duivel. Wanneer de duivel zijn listen uitvoert, ons verzoekt, "in de boze dag" (vers 13).

Efe 6:13  Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. (Telos)

Ef. 6:13

Efe 6:13  Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. (Telos)

Neemt daarom de hele wapenrusting van God op.

Efe 6:11  Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. (Telos)

Om weerstand te kunnen bieden. En 'om te kunnen standhouden' (vers 11). 'Houdt dan stand' (vers 14).

In de boze dag. De dag waarop de boze zijn listen uitvoert, de dag van verzoeking.

Mt 6:13  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Telos)

En om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. Ook na een prestatie of overwinning. 'Om te kunnen standhouden' (vers 11).

Ef. 6:14

Efe 6:14  Houdt dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, (Telos)

Houdt dan stand. Vgl. vers 11 ('om te kunnen standhouden') en vers 13 ('om weerstand te kunnen bieden', 'stand te houden').

Uw lendenen omgord met waarheid. Dit is het eerste wapen dat genoemd wordt. De duivel is een leugenaar.

Johannes 8:44 U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. (TELOS)

2Co 6:4  maar in alles ons aanbevelen als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, (...) 2Co 6:7  in het woord van de waarheid, in de kracht van God; door de wapens van de gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand; (Telos)

Gerechtigheid en waarheid vormen de gordel van de Messias.

Jes 11:5  Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn. (SV)

Legionair in actie

Over omgorden, zie Omgorden.

Borstharnas van de gerechtigheid. Dat kan beduiden (1) de gerechtigheid van het geloof dat ons uit genade is toegerekend en/of (2) de praktische gerechtigheid van goeddoen (vers 8). Door kwaaddoen geven wij de duivel plaats.

Efe 4:27  en geeft de duivel geen plaats. (Telos)

2Co 6:4  maar in alles ons aanbevelen als dienaars van God, in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, (...) 2Co 6:7  in het woord van de waarheid, in de kracht van God; door de wapens van de gerechtigheid in de rechterhand en linkerhand; (Telos)

Ef. 6:19

Efe 6:19  en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken (Telos)

Met vrijmoedigheid. Zie ook het volgende vers, "... opdat ik daarover vrijmoedig spreek".

Ef. 6:20

Efe 6:20  waarvoor ik een gezant ben in een keten - opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken. (Telos)

Gezant ben. In het Grieks een werkwoord, πρεσβευω, presbeuo. Het is afgeleid van de grondvorm van πρεσβυτερος, pres’buteros = oudere, ouderling. Het werd bijzonder gebruikt van hem aan wie, vanwege zijn gevorderde leeftijd, een onderhandeling is toevertrouwd: de gezant of vertegenwoordiger.[1]

2Co 5:20  Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen. (Telos)

In een keten. Hij schreef de brief tijdens zijn eerste gevangenschap te Rome. Ook elders in deze brief duidt hij daarop:

Efe 3:1  Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, de volken … (Telos), een onderhandeling

Efe 4:1  Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, (Telos)

Zoals ik moet spreken. Het woord dat de Geest hem ingeeft te spreken. Hij verlangt dus (1) een juist woord, wijsheid wat te zeggen, inspiratie door de Geest, (2) vrijmoedigheid om te spreken.

Ef. 6:21

Efe 6:21  Opdat ook u mijn omstandigheden weet, hoe het met mij gaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles bekend maken; (Telos)

Mijn omstandigheden. Eigenlijk: de dingen die mij betreffen[2].

Ef. 6:22

Efe 6:22  daarom juist heb ik hem naar u toe gezonden, opdat u onze omstandigheden weet en hij uw harten vertroost. (Telos)

En hij uw harten vertroost. Dat, hoewel Paulus om het evangelie gevangen zit, het wel met hem gaat en God alle dingen ten goede doet meewerken, zowel voor Hem als voor iedere gelovige in Christus.

Ef. 6:23

Efe 6:23  Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. (Telos)

Liefde met geloof. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke deugden, 1 Cor. 13.

Efe 1:15  Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, (Telos)

Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Die deze dingen (vrede, liefde, geloof) kunnen bewerken.

Voetnoten

  1. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia).   
  2. Aantekening in de Telos-vertaling van het Nieuwe Testament.