Evangelie naar Lukas/Hoofdstuk 21

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Evangelie naar Lukas:


Hoofdstuk 21 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

De grote gift van een arme weduwe (1-4). Jezus' antwoord op vragen over de door Hem voorzegde verwoesting van de tempel (5-38).

20

Lu 21:20  Wanneer u nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. (Telos)

De verzen 20 t/m 24 zijn vervuld in het jaar 70 n.C., toen Jeruzalem werd omsingeld en verwoest door de Romeinen. In Matth. 24 wordt de verwoesting van Jeruzalem niet genoemd noch is er enige sprake van oordeel over Israël. In Mattheüs 24 en 25 en in de parallelle tekst in Markus spreekt de Heer in zijn rede op de Olijfberg over dingen die nog moeten gebeuren.

21

Lu 21:21  Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen; en zij die in haar midden zijn, er uittrekken, en die in de landstreken zijn, niet in haar binnengaan. (Telos)

22

Lu 21:22  Want dit zijn dagen van wraak, opdat alles wat geschreven staat, vervuld wordt. (Telos)

In Matth. 24 daarentegen wordt niet gesproken over enig oordeel over Israël.

23

Lu 21:23  Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen; want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. (Telos)

25

Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (Telos)

Tekenen aan zon, maan en sterren. Zie ook vers 26.

Het bruisen van zee en watergolven. Dit kan worden veroorzaakt door gebeurtenissen bij de aarde. De maan beïnvloedt door haar aantrekkingskracht de getijden van de zee.

26

Lu 21:26  terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen. (Telos)

De dingen die over het aardrijk komen. Het schijnt te gaan om dingen van boven af, bijvoorbeeld uit het heelal, een gevaar voor de mensheid op aarde vormen. De oorzaak van de bangheid en verwachting ligt immers ('want') in het wankelen van de hemelse krachten. Een andere opvatting[1][2] is het contact met schijnbare vertegenwoordigers van een buitenaardse beschaving (aliens).

27

Lu 21:27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Zij. Niet 'u'. Is dit om dat de gelovigen dan eerder zijn weggerukt? (→ Opneming van de gemeente). Zie echter het volgende vers: "als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op ...".

28

Lu 21:28  Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. (Telos)

Uw verlossing is nabij. Zie ook vers 31: het koninkrijk van God is dan nabij. De verlossing en het koninkrijk komen met de Heer Jezus (vers 27). Het zal zijn alsof de zomer, wanneer alles in volle bloei komt, nabij is (vers 30).

29

Lu 21:29  En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Ziet de vijgeboom en alle bomen; (Telos)

De vijgeboom en alle bomen. Veel uitleggers verstaan 'de vijgeboom' als een verwijzing naar Israël en 'alle bomen' als een aanduiding van de niet-Joodse volken die Israël omringen.

30

Lu 21:30  wanneer zij al uitlopen en u dit ziet, dan weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. (Telos)

Dan weet u uit uzelf. Dan kunt u zelf tot het besluit komen, dan de zomer al nabij is. De redenering is dan deze: de bomen lopen uit; als de bomen uitlopen, is de zomer nabij; dus is de zomer nabij.

32

Lu 21:32  Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat alles is gebeurd. (Telos)

Dit geslacht. Deze woorden kunnen verwijzen naar 1. de generatie van Jezus; 2. de generatie die de voorzegde gebeurtenissen meemaakt; 3. het Joodse volk; 4. de mensheid-zonder-God (in tegenstelling dat de mensheid in het toekomstige koninkrijk van God. Mogelijkheid 1 vervalt, omdat Jezus' generatie voorbij is gegaan zonder dat al de voorzegde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

34

Lu 21:34  Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. (Telos)

Niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap. We moeten nuchter blijven.

Overvalt als een strik. Die mensen vangt. De dag van de Heer schijnt te beginnen met de wegrukking van de gemeente "vóór het uur van de verzoeking" (Opb. 3:10) en vervolgt met oordelen over de wereld.

1Th 5:2  Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 1Th 5:3  Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. 1Th 5:4  Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen; 1Th 5:5  want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. 1Th 5:6  Laten wij dus niet slapen zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn. 1Th 5:7  Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. 1Th 5:8  Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis; (Telos)

35

Lu 21:35  Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak. (Telos)

Vgl.:

Opb 3:10  Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (Telos)

36

Lu 21:36  Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des mensen. (Telos)

Dat u in staat zult zijn te ontkomen enz. Door de opneming van de gemeente. Vgl. Lot, die met zijn dochters ontkwam aan het oordeel over Sodom.

28

Lu 21:38  En al het volk kwam ‘s morgens vroeg naar Hem toe in de tempel om Hem te horen. (Telos)

Jezus was populair. Daarmee hielden de overpriesters en schriftgeleerden rekening in hun beraad om Jezus om te brengen (22:2).

Voetnoot

  1. Van UFO-onderzoeker en christen Lynn A. Marzulli, in:   L.A. Marzulli: The Great UFO Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 4 jun. 2020. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Lynn A. Marzulli.   
  2. L.A. Marzulli: Is Full UFO Disclosure Imminent? Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 aug. 2020. Duur: 31 min. 7 sec.